Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
13.11.2012   4286     4    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat ACAP   
Neclarităţile şi incertitudinile, care se conţin în Codul fiscal, constituie una din principalele probleme cu care se confruntă contribuabilii din ţara nostră. În mare parte, această concluzie poate fi atribuită şi normelor legii ce ţin de determinarea locului livrării serviciilor pentru a fi impozitate cu TVA.
31.10.2012   2607    Fiscservinform   
Agenţii economici care prestează o anumită activitate sînt obligaţi prin lege să prezinte organului fiscal anumite rapoarte. Pînă în anul 2011, fiecare contribuabil depunea aceste dări de seamă pe suport de hîrtie. Începînd însă cu data 1 ianuarie 2012, această modalitate de prezentare a fost substituită cu serviciul „Declaraţie electronică”. Iniţial, pentru agenţii economici plătitori de T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat (în număr de 15 000), iar cu începere de la 1 ianuarie 2013 şi pentru cei din republică (în număr de 10 000).
12.10.2012   5451     12    Veaceslav Ciobanu, Auditor   
Recent în Monitorul oficial a fost publicată o nouă Strategie naţională de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Conform acestui document aproximativ 98% din toate întreprinderile înregistrate în ţara noastră fac parte din acest sector al economiei naţionale.
27.09.2012   2679     7    Veaceslav Ciobanu, Auditor   
În Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14 septembrie 2012 a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11 iulie 2012.
07.06.2012   3820     6    Adrian Știrbu, auditor   
Prin modificările din 13.01.2012 sa stabilit că sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime, iar în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime, dacă nu apar obligaţii fiscale suplimentare.
30.05.2012   4178     1    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Pun în discuţie o problemă, care de mai mulţi ani nu are o interpretare univocă şi poate provoca sancţionarea entităţilor, în primul rînd, din motivul că legislaţia fiscală la acest capitol este imperfectă. Va merge vorba despre impozitarea dividendelor şi altor operaţiuni de capital.
28.05.2012   21852     1    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Este o realitate situaţia cînd asociaţii (acţionarii) doresc să investească în activitatea întreprinderii unde deţin cote-părţi (acţiuni) aporturi adăugătoare în bani sau bunuri materiale (utilaj, echipamente, etc), active nemateriale pentru a accelera activitatea întreprinderii. Din diferite considerente, în primul rînd, pe motiv că procedura este complicată şi lungă în timp, în multe cazuri aceste aporturi nu se documentează ca o majorare a capitalului social.
03.05.2012   7234     2    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Care este mecanismul practic în cadrul unei întreprinderi ce ţine de realizarea acestei norme? Care sunt aspectele contabile şi fiscale? În mod normal, bunul, care urmează să fie depus în capitalul social, ar trebui să fie procurat de asociat (acţionar) din numele şi din contul său şi să fie ulterior transmis entităţii (unde deţine o parte din capital) în calitate de aport personal în capitalul social.
18.04.2012   2282     5    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Acest articol a fost conceput ca o reflecţie pe marginea evenimentelor petrecute în tară în legătura cu Ziua contabilului, pe care am sărbătorit-o la 4 aprilie. Este o sărbătoare profesională pe care noi – contabilii şi auditorii - prin muncă asiduă de zi cu zi am meritat-o. Nici un domeniu al economiei naţionale, nici o întreprindere mare sau mică, privată sau de stat, organizaţie, instituţie publică nu poate fi concepută fără munca unui contabil. În cele mai dese cazuri, contabilul este cea mai pregătită persoană în cadrul unei entităţi ce ţine de: calculul şi plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi primelor medicale; evidenţa personalului; legislaţia muncii; etc.
30.12.2011   8400     8    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Cheltuieli deductibile sau nedeductibile? Această întrebare şi-o pun plătitorii de impozite atunci cînd vine timpul să completeze declaraţia anuală cu privire la impozitul pe venit. Se ştie că înţelegerea deductibilităţii unor cheltuieli de către contribuabili şi organele fiscale poate să difere, cu toate că, în cele mai dese cazuri, ambele părţi fac referinţă la una şi aceeaşi normă din Codul fiscal (art. 24 alin. (1)): „Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător”.
20.12.2011   1039     4    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Ţin să mulţumesc organizatorilor Mesei rotunde pentru iniţiativa de a organiza acest eveniment şi pentru invitaţia de a participa la el. Este o idee foarte bună. Multe probleme în societate apar din lipsa de comunicare la toate nivelurile. Această Masă rotundă este o posibilitate pentru noi să ne expunem pe marginea problemelor cu care se confruntă contabilii în relaţiile cu Serviciul fiscal în munca de zi cu zi.
14.11.2011   5752     14    Veaceslav Ciobanu, contabil   
Cu ceva timp în urmă am avut o intervenţie telefonică la un post de radio. S-a adresat un jurnalist cu rugămintea să răspund la cîteva întrebări în cadrul unei emisiuni radio. În studiou îi avea ca invitaţi pe colaboratorii Întreprinderii de Stat Fiscservinform. În cadrul emisiunii se discutau problemele ce ţin de conectarea contribuabililor la serviciul electronic de prezentare a dărilor de seamă fiscale Declaraţie electronică.
27.09.2011   2499     4    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Pentru a determina corect locul livrării serviciilor în sensul impozitării acestora cu TVA se impune o înţelegere bună a normei corespunzătoare din Codul fiscal, care are forma unei liste de grupuri de servicii, iar pentru fiecare legea stabileşte care este locul livrării.
19.09.2011   7452     5    Andrei Catirau  
În legătura cu restabilirea facturii fiscale trebuie să ţinem cont de doua aspecte, cel contabil şi cel fiscal.
03.08.2011   7399     3    Вячеслав Чобану, Директор аудиторской фирмы “OptimAudit” SRL   
Прошло уже много лет с тех пор, как вошел в действие Налоговый Кодекс, но до сих пор некоторые нормы закона не имеют однозначной и понятной трактовки. Чаще всего эти «белые пятна» налогового законодательства известны как налоговым органам, так и налогоплательщикам.
29.07.2011   912    Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM   
Analizând proiectul de modificare a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998 (în continuare „Regulament”) ACAP RM a notificat problemele şi a propus următoarele modificări.
27.07.2011   6348     10    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL   
Am conceput această rubrică a paginei noastre (părerea unui contabil) ca să fie săptămînală şi să fie pusă la dispoziţia colegilor noştri contabili, care pe lîngă aceia că ştiu contabilitate pot să-şi înşire gîndurile pe hîrtie, să scrie despre un eveniment, legat de activitatea profesională, de pe parcursul ultimii săptămîni şi care ar putea să prezinte interes încă pentru cineva. Sînt acceptate nu numai teme serioase despre debit şi credit, dar şi altele ce ţin de bucuriile, clipele plăcute din activitatea unui contabil.
21.07.2011   2714     1    Catîrău Andrei  
Parlamentul RM prin Legea nr.56 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a aprobat careva modificări şi completări la Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
07.07.2011   6780    Catîrău Andrei  
Veniturile nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova sunt specificate în art. 71 din Codul Fiscal. Astfel, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă instituţie, organizaţie inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică reţin din venitul nerezidentului, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului.
07.07.2011   2286    Catîrău Andrei  
Conform prevederilor art. 290 lit. e) din Titlul VII “Taxele locale” al Codului Fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
27.06.2011   1820     5   
Prin prezentul, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM) vă aduce la cunoştinţă, că a examinat „Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014”, proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi a pregătit unele propuneri ce ţin de documentele analizate.
25.03.2011   1990     13    Contabilsef.md   
Scrisoarea vizează ne aplicarea amenzilor pentru întocmirea incorectă a dărilor de seamă, oferirea posibilităţii alegerii metodei de calcul a uzurii în scopuri fiscale, şi păstrarea dreptului contribuabililor de a prezenta declaraţiile fiscale pe suport de hîrtie.
21.03.2011   622    Татьяна Гриник, Аудитор "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
О вотворении в жизнь Программы Правительства по стабилизации и возрождению экономики республики Молдова на 2009-2011 годы.
21.03.2011   2586     5    Татьяна Гриник, Аудитор "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
Является ли разница между износом, исчисленным в налоговых целях и износом, исчисленным в финансовом учете предприятий льготой для налогоплательщика в первые налоговые периоды ввода в эксплуатацию основных средств, когда данная разница уменьшает налогооблагаемую базу для расчета по подоходному налогу?
16.03.2011   28805     44    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat   
IFPS dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili referitor la patenta de întreprinzător.
12.03.2011   957     3    Adrian Știrbu, auditor   
Redacţiei Contabilsef.md i-a fost adresată o întrebare de către un contabil, şi anume: „Se permite spre deducere în scopuri fiscale costul facturilor fiscale anulate?”.Ne-a uimit întrebarea dată prin mesajul pe care îl poartă: unii contabili au frică să deducă chiar şi cheltuielile aferente facturilor fiscale anulate!
20.02.2011   5368     6    Vitalie Marin, stagiar în audit, "Optim Audit" SRL  
Autorul pune în discuţie unul din multele cazuri cînd Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin scrisoarea emisă încearcă să îngusteze dispoziţiile legii fiscale supreme – Codului Fiscal, în defavoarea contribuabilului.
08.02.2011   6438     7    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL  
În luna ianuarie 2011 am fost invitat la IFPS pentru a discuta pe marginea unui act de control fiscal. Întreprinderea care a fost supusă verificării poate fi caracterizată pe scurt ca contribuabil onest, care achită în buget cîteva milioane de lei pe an în formă de impozite şi taxe. În actul de control a fost invocată o încălcare cu care nu am fost de acord.
07.02.2011   5797     12    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL  
Unele lucruri se schimbă spre bine în activitatea organelor fiscale de control. Inspectorii fiscali sunt mai pregătiţi, s-au învăţat şi să zimbească. Dar probleme în relaţiile nostre a contribuabililor cu organele fiscale mai sunt. Mai dureroase sunt cele ce ţin de interpretarea ciudată, după părerea noastră, a unor norme din Codul fiscal, aplicarea unor sancţini fiscale exagerate pentru încălcări nesemnificative, imposibilitatea de a corecta dările de seamă fiscale prezentate anterior fără a fi aplicate sancţiuni exagerate.
01.02.2011   5837     7    Adrian Știrbu, auditor   
Ştiu că cam este târziu, că deja toţi au prezentat Nota informativă privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi Forma IAL09 (în continuare Nota informativă), dar vreau să atenţionez un moment în privinţa acestei note
«« 1 2 3 4 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.