Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
27.07.2011   6787     10    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL   
Am conceput această rubrică a paginei noastre (părerea unui contabil) ca să fie săptămînală şi să fie pusă la dispoziţia colegilor noştri contabili, care pe lîngă aceia că ştiu contabilitate pot să-şi înşire gîndurile pe hîrtie, să scrie despre un eveniment, legat de activitatea profesională, de pe parcursul ultimii săptămîni şi care ar putea să prezinte interes încă pentru cineva. Sînt acceptate nu numai teme serioase despre debit şi credit, dar şi altele ce ţin de bucuriile, clipele plăcute din activitatea unui contabil.
21.07.2011   2958     1    Catîrău Andrei  
Parlamentul RM prin Legea nr.56 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a aprobat careva modificări şi completări la Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
07.07.2011   7132    Catîrău Andrei  
Veniturile nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova sunt specificate în art. 71 din Codul Fiscal. Astfel, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă instituţie, organizaţie inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică reţin din venitul nerezidentului, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului.
07.07.2011   2243    Catîrău Andrei  
Conform prevederilor art. 290 lit. e) din Titlul VII “Taxele locale” al Codului Fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
27.06.2011   1988     5   
Prin prezentul, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM) vă aduce la cunoştinţă, că a examinat „Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014”, proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi a pregătit unele propuneri ce ţin de documentele analizate.
25.03.2011   2322     13    Contabilsef.md   
Scrisoarea vizează ne aplicarea amenzilor pentru întocmirea incorectă a dărilor de seamă, oferirea posibilităţii alegerii metodei de calcul a uzurii în scopuri fiscale, şi păstrarea dreptului contribuabililor de a prezenta declaraţiile fiscale pe suport de hîrtie.
21.03.2011   677    Татьяна Гриник, Аудитор "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
О вотворении в жизнь Программы Правительства по стабилизации и возрождению экономики республики Молдова на 2009-2011 годы.
21.03.2011   2807     5    Татьяна Гриник, Аудитор "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
Является ли разница между износом, исчисленным в налоговых целях и износом, исчисленным в финансовом учете предприятий льготой для налогоплательщика в первые налоговые периоды ввода в эксплуатацию основных средств, когда данная разница уменьшает налогооблагаемую базу для расчета по подоходному налогу?
16.03.2011   32001     44    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat   
IFPS dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili referitor la patenta de întreprinzător.
12.03.2011   1209     3    Adrian Știrbu, auditor   
Redacţiei Contabilsef.md i-a fost adresată o întrebare de către un contabil, şi anume: „Se permite spre deducere în scopuri fiscale costul facturilor fiscale anulate?”.Ne-a uimit întrebarea dată prin mesajul pe care îl poartă: unii contabili au frică să deducă chiar şi cheltuielile aferente facturilor fiscale anulate!
20.02.2011   5739     6    Vitalie Marin, stagiar în audit, "Optim Audit" SRL  
Autorul pune în discuţie unul din multele cazuri cînd Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin scrisoarea emisă încearcă să îngusteze dispoziţiile legii fiscale supreme – Codului Fiscal, în defavoarea contribuabilului.
08.02.2011   7042     7    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL  
În luna ianuarie 2011 am fost invitat la IFPS pentru a discuta pe marginea unui act de control fiscal. Întreprinderea care a fost supusă verificării poate fi caracterizată pe scurt ca contribuabil onest, care achită în buget cîteva milioane de lei pe an în formă de impozite şi taxe. În actul de control a fost invocată o încălcare cu care nu am fost de acord.
07.02.2011   6136     12    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL  
Unele lucruri se schimbă spre bine în activitatea organelor fiscale de control. Inspectorii fiscali sunt mai pregătiţi, s-au învăţat şi să zimbească. Dar probleme în relaţiile nostre a contribuabililor cu organele fiscale mai sunt. Mai dureroase sunt cele ce ţin de interpretarea ciudată, după părerea noastră, a unor norme din Codul fiscal, aplicarea unor sancţini fiscale exagerate pentru încălcări nesemnificative, imposibilitatea de a corecta dările de seamă fiscale prezentate anterior fără a fi aplicate sancţiuni exagerate.
01.02.2011   6247     7    Adrian Știrbu, auditor   
Ştiu că cam este târziu, că deja toţi au prezentat Nota informativă privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi Forma IAL09 (în continuare Nota informativă), dar vreau să atenţionez un moment în privinţa acestei note
29.01.2011   10737    Artur Morarenco  
Aţi casat vreodată un mijloc fix doar pe motiv că în evidenţa contabilă pentru acesta s-a acumulat uzura deplină? Aceasta nu numai că contravine standardelor naţionale de contabilitate ci poate genera şi consecinţe fiscale negative pentru entitate.
26.01.2011   3506     11    Tatiana Grinic, Auditor "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
Сегодня каждый предприниматель решает эту проблему по-своему. Кто-то погорюет, да заплатит и дальше пойдет. Кто-то заранее откладывает средства и «в час икс» выкладывает деньги из кубышки, убедив себя, что без этого сегодня - никак. Кто-то «договаривается» и, выкладывая сумму меньше, считает, что он в выигрыше. Кто-то оспаривает, сопротивляется, кидается на лопасти «ветряной мельницы», и смиренно уступает, и все равно платит, ведь и суд у нас - на стороне сильного. Кто-то уходит в подполье. Кто-то покидает страну. Кто-то «сворачивает» бизнес. И все действуют по - одиночке.
15.01.2011   13063     5    Artur Morarenco  
Reflectarea în evidenţa contabilă a facturilor primite cu întîrziere este un subiect destul de controversat care deseori creează probleme contabililor. În prezentul articol, autorul îşi expune propria abordare la acest subiect.
14.01.2011   5334     1    Artur Morarenco  
Conform hotărîrii judecătoreşti un utilaj care anterior a fost depus în gaj se transmite silit în posesia băncii. Cum se reflectă în contabilitate ieşirea acestuia? Cum se va aplica TVA şi impozitul pe venit în acest caz?
24.12.2010   14313     8    Artur Morarenco  
Unii contabili nu atrag îndeajuns atenţie completării corecte şi depline a facturii fiscale conform Instrucţiunii. Consideră că este de ajuns ca aceasta să conţină rechizitele obligatorii prevăzute la art.117(2) din Codul Fiscal. Aceasta deseori duce la consecinţe negative, pînă la aplicarea amenzilor în cadrul verificării efectuate de către organele împuternicite.
03.12.2010   10481     14    Artur Morarenco  
De la 1 noiembrie 2010 au intrat în vigoare facturile fiscale de tip nou. Autorul descrie modul de utilizare a acestora, principalele diferenţe dintre formularul de tip nou şi cel de tip vechi, precum şi schimbările în modul de întocmire a acestora.
14.09.2010   10954     4    Natalia Ceban, jurist "Optim Audit" SRL  
Probleme ce apar la primirea arvunei/oferirea arvunei pentru bunuri sau servicii din punct de vedere a calculării TVA de la suma arvunei primite şi a repatrierii sumei arvunei oferite unui nerezident şi pierdute ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor contractuale.
06.08.2010   15444     12    Natalia Rincău, jurist "Optim Audit" SRL  
În acest articol se prezintă schematic etapele procedurii suspendării activităţii unei întreprinderi.
16.06.2010   8091     3    Artur Morarenco  
Bunurile imobiliare/terenurile care cad sub incidenţa Codului Fiscal însă încă nu au fost evaluate de către organele cadastrale, nu pot fi impozitate din cauza lipsei bazei impozabile a acestora. Alte particularităţi ale aplicării impozitului pe bunuri imobiliare în anul 2010.
21.05.2010   3163     3    Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM   
În acest articol se exprimă dezacordul ACAP referitor la poziţia IFPS precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat reprezintă "repartizare de dividende" şi se impozitează cu impozit pe venit în mărime de 15%
17.12.2009   3294    Вячеслав Чобану   
Включаются ли курсовые валютные разницы относящиеся к процентам по кредиту, используемому для приобретения основного средства, в его первоначальную стоимость, или же относятся к расходам(доходам) периода? Этот неоднозначный вопрос вводит в заблуждение немало бухгалтеров, столкнувшихся с данной ситуацией. В этой статье, автор высказывает свое мнение по данному вопросу.
08.12.2009   4435    Ciobanu Veaceslav   
Autorul acestui articol, Ciobanu Veaceslav nu este de acord cu opinia d-lor Petru Griciuc şi Ion Sturzu precum că părţile sociale nu sunt întotdeauna tratate în scopuri fiscale ca active de capital.
16.10.2009   1728     3    Вячеслав Чобану   
В сентябрьском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации за 2009 год был опубликован ответ на вопрос, связанный с налогообложением при обмене земельных участков (авторы: Петру Гричук, Галина Шпак (стр.26)). Автор излагает свое мнение по этому вопросу.
30.09.2009   3777    Veaceslav Ciobanu   
În acest articol este redată viziunea d-lui Veaceslav Ciobanu, directorul consiliului ACAP, asupra articolului publicat de Aliona Timofeenco în nr. 8/2009 al revistei „Contabilitate şi audit” - „Procurarea mijloacelor fixe şi activelor nemateriale din contul unui grant: aspecte contabile şi fiscale”.
30.01.2009   1943    Veaceslav Ciobanu   
Întreprinderea cu capital străin (cu statut de S.R.L.), rezident al Republicii Moldova, doreşte să-şi majoreze capitalul social din profitul net. Ce obligaţii fiscale vor apărea la fondatorii întreprinderii (persoane fizice rezidente şi nerezidente)?
29.01.2009   2227    Вячеслав Чобану   
Общеизвестно, что налогоплательщикам часто приходится решать налоговые ребусы в ситуации, когда отсутствует механизм реализации отдельных норм налогового законодательства. Призваны помочь им в решении этих налоговых загадок государственные органы, уполномоченные законом давать толкования налогового законодательства, разрабатывать механизмы реализации законов в области бухгалтерского учета, налогообложения.
«« 1 2 3 4 5 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.