Prima  |  Legislaţia  |  Legislaţia fiscală  |  Scrisori  |  Scrisorile principale cu privire la TVA şi accize | Cu privire la procedura de restituire a TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale (Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012)

Cu privire la procedura de restituire a TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale (Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012)

02.02.2012   1541   1  
imprimare

Cu privire la procedura de restituire a TVA aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Scrisoarea IFPS nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012

 

IFS teritoriale

DMC

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în legătură cu modificările şi completările Codului fiscal, operate prin Legea „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” №267 din 23.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova №13-14 din 13 ianuarie 2012), aduce la cunoştinţa IFS teritoriale şi Direcţiei marilor contribuabili (în continuare – DMC) modalitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale.

În conformitate cu prevederile punctului 18) al art.93 din Codul fiscal în redacţia legii menţionate, investiţiile (cheltuielile) capitale reprezintă cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).

Subiecţii impozabili înregistraţi în conformitate cu art.112 din Codul fiscal ce efectuează, începînd cu 1 ianuarie 2012, investiţii (cheltuieli) capitale, menţionate la art.93 punctul 18) din Codul fiscal cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) au dreptul la restituirea depăşirii sumei TVA achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor, în limita TVA achitate prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate.

Dreptul la restituirea TVA din buget se realizează prin decizia şefului (şefului-adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial la locul de deservire (în continuare – IFS teritorial) sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS) privind restituirea TVA contribuabililor deserviţi de DMC.

Subiecţii impozabili solicită restituirea TVA, adresîndu-se la inspectoratele fiscale teritoriale de la locul de deservire (după caz) prin depunerea cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezenta circulară. În cererea de restituire, subiectul impozabil indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea subiectului impozabil nu se examinează.

Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în declaraţia privind TVA pentru ultima perioadă fiscală.

Restituirea TVA se efectuează doar în baza controlului tematic sau controlului total documentar şi numai pentru investiţiile efectuate începînd cu 1 ianuarie 2012 pentru care impozitul a fost achitat pentru procurarea valorilor materiale, serviciilor întruchipate în obiectul investiţiilor.

La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică sumele TVA aferente livrărilor şi procurărilor, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. în cazul existenţei dubiilor în partea ce ţine de autenticitatea raporturilor economice, financiare, la decizia şefului (şefului adjunct) al organului fiscal, se va efectua verificarea prin contrapunere la furnizorii de marfa şi servicii, conform principiului - pînă la producător sau importator.

În cazul în care, în urma controlului, organele fiscale care au efectuat controlul propun aprobarea restituirii parţiale a TVA sau necesitatea respingerii cererii, în actul de control întocmit se specifică motivele întemeiate, cu adoptarea deciziei corespunzătoare.

Decizia şefului (şefului adjunct) al IFS teritorial sau decizia şefului (şefului adjunct) al IFPS pe marginea cazului de restituire a TVA poate fi contestată de către solicitant, conform modului stabilit în Titlul V al Codului fiscal

Luînd în consideraţie acţiunea prevederilor art.175 din Codul fiscal, în termen de 37 zile din data depunerii cererii de restituire a TVA se efectuează controlul sumei spre restituire, adoptarea deciziei de restituire, depunerea cererii de stingere prin compensare/restituire, întocmirea ordinului de plată, precum şi restituirea TVA efectivă.

Conform alin. (4) al art.1011 din Codul fiscal restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor), iar în caz contrar, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic.

Subiectul impozabil, cu decizia privind restituirea TVA şi cu o cerere suplimentară, intervine la IFS teritorial (DMC) la care se deserveşte pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire.

IFS teritoriale, DMC perfectează şi transmit spre executare documentele de plată în modul stabilit de „Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor", aprobat prin Ordinul Ministerul Finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 13-15/39 din 24.01.2006).

Determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:

1) se determină suma TVA, achitată prin intermediul contului bancar pentru mărfurile şi serviciile utilizate la efectuarea investiţiilor;

2) se determină depăşirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;

3) suma TVA, determinată în conformitate cu punctul 1), se compară cu suma TVA, determinată în conformitate cu punctul 2). Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma TVA achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate şi respectiv se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii.

Subiecţii impozabili solicitanţi pentru confirmarea dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate, în afară de declaraţiile privind TVA şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documentele specificate la art.102 alin. (8) punctul 15) din Codul fiscal.

Copiile documentelor ce confirmă dreptul la restituire, cusute într-un dosar special, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se prezintă ca anexă la actul de control. După executare, documentele de restituire a sumelor TVA, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la IFS, DMC la care se deserveşte subiectul impozabil.

Restituirea TVA se efectuează într-un termen care nu depăşeşte 3 perioade fiscale după perioada fiscală în care au fost efectuate investiţiile (cheltuielile) capitale. Astfel, în vederea realizării dreptului la restituirea TVA, prevăzut de art.1011 din Codul fiscal în redacţia Legii nr.267 din 23/12/2011, solicitanţii urmează să depună cererea de restituire a TVA într-un termen care să asigure realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute la art.175 alineatele (3) şi (4) în termenul stabilit de legislaţie, pînă la expirarea termenului stabilit la alin.(2) al art. 1011 din Codul fiscal.

Suplimentar la cele expuse mai sus este de menţionat că în condiţiile acţiunii alineatului (21) al art.1011 din Codul fiscal restituirea TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate pînă la 31 decembrie 2011 inclusiv se efectuează conform prevederilor legislative în vigoare pînă la această dată.

 

Şef adjunct interimar al Inspectoratului                                                Iuri Lichii

 

Anexa nr. 1 la circulara IFPS nr. (26-08/2-02/1615)09/12 din 02.02.2012

- Cererea de restituire a TVA în baza art. 1011din Codul FIscal

Comentarii Adaugă comentariu
Maxim / 08.03.2012 23:28
Eu o sa spun mai popular - ii clar blah blah blah daca vrei sa scoti un ban din stat (n-o sa-ti deie pin nu-ti scot okii), dar inseamna asta ca agentii economici nu mai pot sa reduca tva-ul acumulat din livrari cu sumele tva-ului din procurarea unor active cu termen lung de destinatie "neproductiva" (indirect productiva). Sau productiva fara ca sa obtina decizie de la seful IFS. (inclusiv trecerea in cont a tva pentru perioadele urmatoare) ???
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Noutăți ContabilȘef
Baza generalizată a practicii fiscale  
16.08.2017   212  
Ordinul SFS nr. 262 din 11.08.2017
Baza generalizată a practicii fiscale  
15.08.2017   277  
Ordinul SFS nr. 255 din 10.08.2017
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.