Prima  |  Legislaţia  |  Legislaţia fiscală  |  Scrisori  |  Alte scrisori | Privind baza valorică a activelor de capital sc. nr. 26-08/1-12/2745

Privind baza valorică a activelor de capital sc. nr. 26-08/1-12/2745

11.07.2017   384  
imprimare

Către Șeful Serviciului Fiscal de Stat
Domnul Sergiu Pușcuță
str. Constantin Tănase 9
MD-2005 mun. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea nr. 19 din 16.06.2017

Subiect: Bază valorică a activelor de capital

Stimate domnule Pușcuță,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru Contabil" (cod fiscal 1007600050995) solicită respectuos explicații referitoare la aplicarea prevederilor Capitolului 5 din Codul fiscal „Creșterea și pierderea de capital" care a suferit modificări semnificative, începînd cu 01.01.2017.

Baza valorică a activelor de capital donate la rude de gradul I

În conformitate cu alin.(5) al art.40 Determinarea creșterii sau pierderii de capital din Codul fiscal (CF) „(5) Creșterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donații între rude de gradul I, precum și între soți".

În conformitate cu această normă, în cadrul unui contract de donație între rude de gradul I, donatorul nu are obligațiuni fiscale care reiese din creșterea de capital.

În condiții obișnuite de donație (nu între rude de gradul I), donatorul are obligațiunea să declare creșterea de capital care reiese din contractul de donație a activului de capital care se determină ca diferență dintre mărimea maximă dintre baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării și baza valorică a activului de capital.

Incertitudinile, care reies din cadrul unui contract de donație între rude de gradul I, țin de determinarea corectă a bazei valorice a activului de capital obținut în cadrul unui așa contract de către donatar (rudă de gradul I).

În conformitate cu lit. d) alin.(1) art.42 Baza valorică a activelor de capital (CF) baza valorică a activelor de capital obținute cu titlu de donație este valoarea de piață a activelor de capital la data donației. Această normă este absolut relevantă pentru contractele obișnuite de donație, în situația în care donatorul are obligațiunea să declare creșterea de capital (să achite impozitul pe venit din această creștere) ca diferența dintre valoarea de piață a activului la data donației și baza lui valorică. În acest caz, baza valorică a activului pentru donatar va constitui valoarea declarată de donator în creșterea sa de capital și din care a achitat impozitul pe venit (valoarea de piață a activului la data donației).

În cazul donației între rudele de gradul I, dacă această normă este aplicată, se creează o discrepanță dintre valoarea (impozabilă fiscal) declarată ca creștere de capital de către donator (proprietarul precedent) (nu există creștere de capital) și baza valorică a activului de capital primit ca donație de către donatar (valoarea de piață a acestuia). În acest caz, se creează condiții pentru a folosi această normă în scopuri de evaziune fiscală (optimizare fiscală).

În înțelegerea noastră, baza valorică a activului de capital pentru donatar, reieșind din spiritul Codului fiscal (de exemplu, alin.(3) art.43 CF), ar urma să fie baza valorică veche a acestui activ care a constituit baza valorică a activului de capital pentru donator (prețul de procurare pentru acesta). În acest caz, dacă donatarul va vinde în viitor activul de capital, atunci acesta va declara creștere de capital inclusiv din creșterea de capital nedeclarată (neimpozitată) de donator în baza alin.(4) art.40 CF.

Exemplul 1: Persoana fizică cetățean A a procurat în anul 2001 un bun imobil (apartament) la prețul de 250 000 lei. În anul 2017 A a decis să doneze apartamentul în cauză fiicei sale. Valoarea de piață a apartamentului la data donației constituie 350 000 lei. Donatorul este scutit să declare creșterea de capital din donație (350 000 lei - 250 000 lei). În anul 2017 fiica vinde apartamentul primit ca donație la prețul de 380 000 lei.

În această situație, baza valorică pentru donatar a activului primit în donație va constitui (lit. d) alin.(1) art.42 CF) suma de 350 000 lei (valoarea de piață a apartamentului la data donației) sau suma de 250 000 lei (baza valorică a activului de capital pentru donator)?

Vă rugăm să spuneți care va fi baza valorică a activului de capital pentru donatar obținut de acesta în cadrul unui contract de donație între rude de gradul I (alin.(5) art.40 CF)?

Baza valorică a bunurile imobiliare construite cu forțe proprii

În conformitate lit. b) alin.(1) art.42 din Codul fiscalÎn cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forțele proprii de persoana fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piață estimată de organele cadastrale". În înțelegerea noastră, această normă vine în contrazicere cu alte norme din cod care prevăd că baza valorică a activelor de capital are la bază cheltuielile efective suportate de contribuabil în scopul procurării (construcției) activului de capital care nu pot fi subiective. În baza normei analizate, baza valorică a activului de capital poate fi stabilită în baza unor estimări.

De asemenea, această normă este în contradicție cu norma care se conține la lit. g) alin.(1) art.42 din Codul fiscal care prevede că baza valorică a activului de capital este „ g) zero în cazul activelor de capital dobîndite cu titlu gratuit, precum și în lipsa confirmării documentare a bazei valorice".

Vă rog sa ne explicați în care situații poate fi aplicată norma care se conține la lit. b) alin.(1) art.42 prin care baza valorică a activului de capital poate fi stabilită în baza valorii de piață a activului de capital estimată de organele cadastrale?

Un imobil nefinisat, procurat de persoana fizică cetățean, și ulterior finalizat de acesta fără a deține confirmări documentare (sau parțial deține) a cheltuielilor suportate, cade sub incidența acestei norme? Baza valorică poate fi stabilită, în acest caz, în baza estimării de către organele cadastrale a valorii de piață?

Diferență de sumă ca parte componentă a bazei valorice a activelor de capital

Întrebarea de mai jos țin de evidența fiscală a creșterii de capital pentru contribuabilii persoane fizice cetățeni care nu au obligațiunea să țină evidența contabilă a activelor de capital conform standardelor de contabilitate.

În conformitate cu legislația valutară, pe teritoriul Republicii Moldova sunt permise operațiunile de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare între persoanele fizice cetățeni în care prețul de vânzare (cumpărare) să fie stabilit în valută străină.

Exemplu 2. Persoana fizică cetățean B în anul 2001 a procurat un apartament la prețul de 11 000 USD (cursul oficial de schimb valutar din data procurării activului constituie 1 USD = 12,00 MDL), iar în 2017 îl vinde la prețul de 25 000 USD (cursul oficial de schimb valutar din data vânzării constituie 1 USD = 19,00 MDL). Care este baza valorică a activului de capital vândut în 2017: 209 000 lei (echivalentul în MDL a sumei în USD la cursul oficial de schimb valutar din data vânzării activului: 11 000 USD x 19,00) sau 132 000 lei (echivalentul în lei a sumei în USD la cursul oficial de schimb valutar din data procurării activului: 11 000 USD x 12,00 MDL)?

Diferența de 77 000 lei (209 000 - 132 000) în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate constituie diferență de sumă, care pentru entitățile economice sunt impozabile cu impozitul pe venit. În partea ce ține de persoanele fizice cetățeni nu este o claritate în acest sens. În explicațiile precedente ale Serviciului fiscal de Stat se spune că pentru persoanele fizice cetățeni diferențele de sumă nu sunt impozabile cu impozitul pe venit (scrisoarea IFS din 13.02.2015 nr.26-08/1-1-13-4029/1021).

Vă rog să ne explicați care este baza valorică a activului de capital procurat de persoana fizică cetățean în valută străină? În acest caz, echivalentul în MDL va fi recalculat la cursul oficial de schimb valutar din data procurării activului sau la cursul oficial de schimb valutar din data tranzacției de vânzare a activului?

În legătură cu cele expuse mai sus vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. Vă rugăm să spuneți care va fi baza valorică a activului de capital obținut de donatar în cadrul unui contract de donație între rude de gradul I (alin.(5) art.40 CF)? Va fi valoarea de piață a activului de capital din data transmiterii dreptului de proprietate a activului obținut din donație între rude de gradul I (lit. d) alin.(1) art.42 CF)?

2. Vă rog sa ne explicați în care situații poate fi aplicată norma care se conține la lit. b) alin.(1) art.42 prin care baza valorică a activului de capital poate fi stabilită în baza valorii de piață a activului de capital estimată de organele cadastrale?

3. Vă rog să ne explicați care este baza valorică a activului de capital procurat de persoana fizică cetățean în valută străină. În acest caz, echivalentul în MDL va fi recalculat la cursul oficial de schimb valutar din data procurării activului sau la cursul oficial de schimb valutar din data tranzacției de vânzare a activului? Diferența de sumă dintre data procurării activului de capital și data înregistrării creșterii de capital va fi dedusă din creșterea de capital?

Pentru orice neclaritate, întrebare, legată de conținutul celor expuse mai sus, va rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Vă mulțumim anticipat.

 SERVICIUL FISCAL DE STAT

05 iulie 2017 Nr. 26-08/1-12/2745

„Totul pentru contabil" SRL

Serviciul Fiscal de Stat a examinat adresarea din 16 iunie 2017 prin care solicită explicații vizavi de creșterea de capital și comunică următoarele.

Vizavi de întrebarea nr.1:
în temeiul prevederilor art.40 alin.(1) din Codul fiscal, mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite clin vinzare, schimb sau din alta formă de înstrăinare a activelor de capital este egala cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active.

Potrivit art.42 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal, pentru activele de capital dobândite cu titlu de donaţie baza valorică constituie valoarea de piaţă a activelor de capital (la data dobândirii dreptului de proprietate).

Totodată, menţionăm asupra faptului că baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor. Actualmente Ministerul Finanţelor este în proces de finisare a proiectului de Ordin privind stabilirea documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice ajustate a activelor de capital de care urmează să se ţină cont la determinarea creşterii de capital.

Vizavi de întrebarea nr. 2:
În cazul creării proprietăţii cu forţele proprii, potrivit prevederilor art.42 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, baza valorică pentru activele de capital constituie valoarea activelor de capital create de contribuabil. În cazul lipsei documentelor de confirmare a valorii bunurilor imobiliare construite cu forţele proprii de persoana fizică ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător, baza valorică constituie valoarea de piaţă estimată de organele cadastrale teritoriale.

Respectiv, ţinînd cont de cele menţionate, la determinarea bazei valorice pentru activele de capital create cu forţele proprii urmează să se ţină cont de prevederile menţionate şi nu urmează să fie aplicate prevederile lit.g) de la art.42 din Codul fiscal, această normă fiind aplicată doar pentru activele de capital dobîndite cu titlu gratuit.

Vizavi de întrebarea nr.3:
Potrivit prevederilor art.42 din Codul fiscal, baza valorică a activelor de capital se confirmă documentar conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor. În cazul efectuării operaţiunilor în valută străină, potrivit prevederilor art.21 alin. (3) pct. 1) din Codul fiscal, la calcularea venitului impozabil, venitul brut și alte încasări, precum şi cheltuielile suportate în valută străină se recalculează în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data tranzacţiei.

Prin urmare, pentru persoana fizică care înstrăinează un activ de capital procurat anterior în valută străină Ia determinarea creşterii de capital valoarea activului înstrăinat va constitui suma determinată la cursul oficial al leului moldovenesc Ia data procurării acestuia.

Astfel venitul brut se va determina potrivit cursului valutar valabil la data efectuării tranzacţiei de înstrăinare a activului de capital de care urmează să se ţină cont la determinarea bazei valorice.

Prezentele explicaţii sunt elaborate în temeiul art. 133 alin. (2) p. 26) din Codul fiscal şi nu constituie act normativ. Dreptul de interpretare a actelor legislative şi normative, în corespunde cu art. 3 alin. (5) din Codul fiscal şi art. 43 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27.12.2001, revine organelor care le-au emis.

Director adjunct                        Iuri LICHII

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Stiri contabilsef.md
Baza generalizată a practicii fiscale  
16.08.2017   212  
Ordinul SFS nr. 262 din 11.08.2017
Baza generalizată a practicii fiscale  
15.08.2017   277  
Ordinul SFS nr. 255 din 10.08.2017
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.