Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
 
19.01.2010 - Hotarîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr. 10 din 19.01.2010
Prima / Hotărîri / Hotarîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr. 10 din 19.01.2010
Versiune tipar

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului

pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron

în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea

impozitului pe venit la sursa de plată

 

nr. 10 din 19.01.2010

 

Monitorul Oficial nr.11-12/53 din 26.01.2010

 

* * *

În scopul executării prevederilor alin.(1) art.88 şi alin.(5) art.92 din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă:

Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, conform anexei nr.1;

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta, conform anexei nr.2;

Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi, conform anexei nr.3;

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît salariul, şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi, conform anexei nr.4;

Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît salariul, achitate persoanelor nerezidente, conform anexei nr.5;

Nota explicativă privind completarea anexelor nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5, conform anexei nr.6;

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, conform anexei nr.7;

Cererea lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu, conform anexei nr.8.

 

PRIM-MINISTRU

Vladimir FILAT


Contrasemnează:

 

Ministrul finanţelor

Veaceslav Negruţa


Chişinău, 19 ianuarie 2010.

 

Nr.10.

 

 

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

 

REGULAMENTUL

cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte

plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Obiectivul Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului (în continuare – Regulament) constă în reglementarea modului de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (în continuare – Cod) (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială).

2. Impozitul pe venit se reţine la sursa de plată din plăţile efectuate în folosul următorilor subiecţi ai impunerii:

cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii;

antreprenorii independenţi.

3. Obiect al impunerii la sursa de plată este:

a) pentru angajaţi – venitul sub formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare în folosul lor sub formă de salarii (inclusiv prime şi facilităţi), exceptînd scutirile şi deducerile la care au dreptul salariaţii, precum şi venitul îndreptat spre achitare sub formă de alte surse de venit impozabile, indicate în art.18 al Codului;

b) pentru antreprenorii independenţi, asimilaţi lucrătorilor salariaţi, în condiţiile alin.(5) art.88 din Cod – sumele în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptate spre achitare de către patron în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, precum şi facilităţile acordate.

4. Venitul obţinut sub formă nemonetară se evaluează de către fiecare subiect al impunerii şi constituie valoarea medie a preţului de livrare a mărfurilor şi/sau de prestare a serviciilor analogice pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară. În cazul în care, pe luna precedentă lunii în care a fost obţinut venit sub formă nemonetară, nu au fost efectuate livrări de mărfuri şi/sau prestări de servicii, venitul obţinut sub formă nemonetară nu poate fi mai mic decît preţul de cost al mărfurilor livrate şi/sau al serviciilor prestate în luna curentă.

5. Venitul evaluat în valută străină se recalculează în valută naţională la cursul de schimb oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data achitării lui.

6. Patronul, care plăteşte angajatului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate), este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat, să reţină din aceste plaţi şi să transfere la buget un impozit, conform modului stabilit.

7. Impozitul pe venit urmează a fi reţinut din veniturile angajaţilor calculate şi îndreptate spre achitare sub orice formă: salarii, sporuri la salariu, prime (inclusiv cu ocazia jubileelor, sărbătorilor etc.), recompense, onorarii, comisioane, retribuţii, ajutoare materiale şi alte achitări în folosul angajatului, cu excepţia surselor de venit neimpozabile stipulate în art.20 din Cod.

 

Capitolul II

FACILITĂŢI ACORDATE DE PATRON

8. Componenţa facilităţilor acordate de patron, care reprezintă surse de venit impozabile, sînt expuse la art.19 din Cod.

9. În componenţa facilităţilor acordate lucrătorului de către patron se includ:

a) plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Ca plăţi acordate lucrătorului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale sînt considerate plăţile pentru achitarea din contul patronului a plăţii pentru învăţătură, tratamentul salariatului sau a rudei sale, întreţinerea copiilor salariatului într-o instituţie preşcolară (sau şcolară), compensarea cheltuielilor pentru procurarea sau întreţinerea de către lucrător a locuinţei, automobilului, altor bunuri etc.;

b) suma anulată a datoriei salariatului faţă de patron.

La aceste venituri se atribuie anularea sumelor nerambursate de salariat ale creditelor sau împrumuturilor, a procentelor pentru credite şi împrumuturi, altor datorii ale lucrătorului;

c) suma plătită suplimentar de patron la orice plată a salariatului pentru locuinţa acordată de către patron;

d) suma dobînzii, obţinută ca rezultat al depăşirii ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilite de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune:

la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a hîrtiilor de valoare de stat pe termen de 2 luni – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani;

la creditele pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani;

faţă de rata dobînzii calculată pentru împrumuturile acordate de către patron salariatului, în funcţie de termenul lor de acordare.

Venitul de la acordarea împrumutului se determină lunar. După rambursarea unei părţi a împrumutului, suma facilităţii se calculează în mod analogic, conform formulei, ţinînd cont de sumele rambursate în contul stingerii împrumutului.

Venitul de la acordarea împrumutului se calculează conform următoarei formule:

 

 

Rb – Rp

 

F = S × N ×

–––––––––

: 100% ,

 

365

 

 

unde:

F – suma facilităţii, acordate de către patron;

S – suma împrumutului;

N – numărul de zile în perioada pe parcursul căreia lucrătorul s-a folosit de împrumut;

Rb – rata de bază a dobînzii (rotunjită pînă la următorul procent întreg) respective, stabilită de Banca Naţională a Moldovei;

Rp – rata dobînzii calculată pentru împrumutul acordat de către patron;

e) cheltuielile patronului pentru darea proprietăţii în folosinţă salariatului în scopuri personale:

în cazul în care bunurile sînt proprietate a patronului, cheltuielile acestuia, determinate în procente din baza valorică, pentru fiecare bun dat în folosinţă, în funcţie de categoria de proprietate prevăzută în alin.(6) art.26 din Cod, după cum urmează:

 

Categoria de proprietate

I

II

III

IV

V

Procente din baza valorică a proprietăţii pentru fiecare zi de folosinţă

0,0082

0,0137

0,0274

0,0548

0,0822

 

în cazul în care bunurile nu sînt proprietate a patronului facilitatea acordată angajatului reprezintă cheltuielile suportate de patron pentru obţinerea dreptului de folosinţă asupra bunurilor, pentru fiecare zi de folosinţă;

în cazul în care patronul dă în folosinţă angajaţilor săi proprietatea contra plată, care este mai mică decît suma cheltuielilor patronului de la darea în folosinţă a acesteia, atunci diferenţa dintre suma plăţii şi suma cheltuielilor de asemenea se consideră facilitate acordată de patron;

f) vărsămintele în fondurile de pensii, cu excepţia celor efectuate în fondurile de pensii calificate în baza prevederilor alin.(1) art.64 şi art.69 din Cod.

 

Capitolul III

SCUTIRI

10. Scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordă la locul de muncă de bază a lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova.

Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine evidenţa carnetului de muncă al lucrătorului.

11. Fiecare lucrător are dreptul la una din scutirile personale prevăzute la alin.(1) şi (2) art.33 din Cod.

12. Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art.34 din Cod.

13. Lucrătorul are dreptul la scutire pentru persoanele întreţinute ce constituie indicatorul expus la alin.(1) art.35 din Cod pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie indicatorul prevăzut la alin.(1) art.33 din Cod.

14. Persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele stipulate la alin.(2) art.35 din Cod.

15. Pentru îndeplinirea condiţiei stipulate la lit.d) alin.(2) art.35 din Cod se va ţine cont de toate veniturile impozabile şi neimpozabile obţinute de persoana întreţinută.

16. În scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii, care urmează a fi acordată lucrătorului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului o cerere privind acordarea scutirilor (în continuare – cerere), la care are dreptul, anexînd la ea documentele ce certifică acest drept.

17. Lucrătorul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte anual patronului cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la careva scutiri. Copiile (extrasele) documentelor lucrătorului prezentate anterior se compară de către patron pînă la începutul fiecărui an fiscal cu originalele, cu scopul de a verifica dacă nu au intervenit careva schimbări în acestea.

Fără a depune cererea, anual, angajatul trebuie să prezinte documentele ce sînt cu termen de valabilitate limitat, spre exemplu: certificatul de confirmare pentru persoanele care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt, confirmarea soţiei (soţului) privind transmiterea scutirii, conform art.34 din Cod etc.

18. În cazurile în care lucrătorul n-a prezentat cererea sau n-a indicat corect în Cererea prezentată careva scutiri la care pretinde, n-a anexat la cerere documentele justificative, precum şi în cazurile în care îşi retrage cererea, acesta se consideră ca lucrător ce nu pretinde la scutiri, iar patronul calculează şi reţine impozitul din veniturile îndreptate spre achitare fără acordarea scutirilor.

19. Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, anexînd la ea documentele justificative corespunzătoare.

Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care lucrătorul:

a) obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;

b) pierde dreptul (sau renunţă benevol) la scutirea pentru soţ (soţie) sau scutirile pentru persoanele întreţinute;

c) obţine (sau pierde) dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la alin.(2) art.33 din Cod;

d) schimbă numele sau şi/sau codul fiscal;

e) schimbă domiciliul.

20. Noua cerere depusă de lucrător trebuie să conţină informaţia referitoare la scutirile, la care s-a păstrat dreptul, precum şi informaţia referitoare la scutirile suplimentare la care a obţinut dreptul.

21. Dacă lucrătorul pierde integral dreptul la scutiri, din motivul că a pierdut statutul de rezident, el este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd au avut loc aceste schimbări, o cerere în formă liberă, în care va solicita neacordarea pe viitor a scutirilor respective. Această cerere se depune şi în cazurile, în care lucrătorul renunţă benevol la toate scutirile.

22. Prezentarea cu bună ştiinţă în cerere şi în documentele care confirmă dreptul la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine răspunderea în conformitate cu legislaţia în vigoare.

23. În toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea.

24. Lucrătorul care nu şi-a folosit în anul fiscal precedent scutirile la care a avut dreptul, din cauza neachitării de către patron a salariului, aceste scutiri se acordă la data achitării restanţelor la salariu.

Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal se trec în contul scutirilor pentru următorul an fiscal în următorul mod:

dacă suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat şi neachitat – în limitele ce nu depăşesc mărimea salariului neachitat;

dacă suma scutirilor nefolosite este mai mică decît suma salariului calculat şi neachitat – în limitele sumei totale a scutirilor nefolosite.

Trecerea scutirilor nefolosite dintr-un an în altul se efectuează numai în baza confirmării prezentate de către angajat, ce atestă faptul că scutirea nu a fost utilizată.

25. În cazul în care suma totală a scutirilor folosite pe parcursul anului fiscal gestionar la locul de muncă de bază şi celor trecute, în baza cererii angajatului, în contul anului fiscal următor celui de gestiune este mai mică decît suma scutirilor la care contribuabilul are dreptul conform legislaţiei, atunci el poate beneficia de restul sumei scutirii în baza declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit depuse pentru anul respectiv, dacă obţine alte venituri decît cele primite la locul de muncă de bază.

26. Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 “Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.174).

27. Fiecărui lucrător, care a depus cererea privind acordarea scutirilor, i se atribuie categoria corespunzătoare scutirilor solicitate:

 

Modul de determinare a categoriei scutirilor acordate

 

Tipul scutirii

Codul
scutirii

Suma scutirii

anuală

lunară

Scutirea nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune

A

Alin.(11) art.24 din Legea nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

 

Scutirea personală

P

Indicatorul din alin.(1) art.33 din Cod

Indicatorul din alin.(1) art.33 din Cod împărţit la 12

Scutirea personală majorată

M

Indicatorul din alin.(2) art.33 din Cod

Indicatorul din alin.(2) art.33 din Cod împărţit la 12

Scutirea pentru soţ (soţie)

S

Indicatorul din art.34 din Cod

Indicatorul din art.34 din Cod împărţit la 12

Scutirea suplimentară majorată acordată soţiei (soţului)

Sm

Indicatorul din alin.(2) art.34 din Cod

Indicatorul din alin.(2) art.34 din Cod împărţit la 12

Scutirea pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie

N*

Indicatorul din art.35 din Cod

Indicatorul din art.35 din Cod împărţit la 12

Scutirea pentru persoanele întreţinute-invalizii din copilărie

H**

Indicatorul din alin.(1) art.33 din Cod

Indicatorul din alin.(1) art.33 din Cod împărţit la 12

 

* N – numărul de persoane întreţinute, cu excepţia persoanelor întreţinute – invalizi din copilărie;

** H – codul persoanei întreţinute – invalid din copilărie (la stabilirea categoriei scutirilor litera H se indică de atîtea ori cîte persoane – invalizi din copilărie se află la întreţinerea angajatului).

Categoria scutirii se obţine prin îmbinarea tuturor codurilor scutirilor acordate lucrătorului.

 

Capitolul IV

MODUL DE CALCULARE ŞI REŢINERE A IMPOZITULUI

28. Impozitul pe venit la sursa de plată se calculează şi se reţine la momentul îndreptării venitului spre plată din venitul impozabil, determinat ca diferenţa dintre venitul obţinut de lucrător sub formă de salarii (inclusiv prime, facilităţi etc.) şi suma scutirilor acordate şi deducerilor.

29. Cotele impozitului pe venit sînt stabilite la lit.a) art.15 din Cod.

Lucrătorul are dreptul să ceară ca patronul să reţină din plăţile achitate în folosul lui impozitul la cota maximală stabilită la lit.a) art.15 din Cod. Această cerinţă trebuie să fie confirmată prin cererea angajatului, perfectată pe numele patronului în formă arbitrară, în care urmează a fi indicată perioada, pe parcursul căreia se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximală (din data angajării la serviciu, în cazul în care lucrătorul este angajat pe parcursul anului, în care se efectuează reţinerea corespunzătoare, de la începutul anului fiscal, din data prezentării cererii, sau din altă dată, indicată în cerere). În cazul în care o astfel de cerere se depune de către angajat pe parcursul anului fiscal, însa în ea se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximală şi de la începutul perioadei fiscale, patronul efectuează recalculul corespunzător al impozitului pe venit pentru toată perioada indicată.

30. Determinarea venitului impozabil şi calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată, se efectuează prin metoda cumulativă de la începutul anului fiscal sau în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent – de la data angajării.

Determinarea scutirilor, acordate lucrătorului, se efectuează prin metoda cumulativă de la începutul anului fiscal sau în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent – din luna următoare după luna în care a fost depusă cererea privind acordarea scutirilor.

31. Numărul de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucrătorul se consideră angajat, în scopul impozitării, se determină:

a) în cazurile în care lucrătorul este angajat din anul fiscal precedent – începînd cu luna ianuarie;

b) în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal – începînd cu luna în care el s-a angajat.

Luna pe parcursul căreia lucrătorul se eliberează, se ia în considerare la determinarea numărului de luni în anul fiscal pe parcursul cărora lucrătorul este angajat.

32. În scopul determinării impozitului pe venit din toate sursele de venit impozabil patronul deschide pentru fiecare angajat al său fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului pe anul gestionar, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (în continuare – fişa personală).

Fişa personală se completează de către patron anual de la începutul fiecărui an fiscal sau, în caz dacă lucrătorul s-a angajat la serviciu pe parcursul anului fiscal – de la data angajării.

33. Fişa personală, va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea completă a patronului şi codul fiscal al acestuia;

b) numele şi prenumele angajatului şi codul fiscal al acestuia;

c) domiciliul angajatului;

d) data angajării lucrătorului la serviciu;

e) data concedierii lucrătorului;

f) suma totală a scutirilor nefolosite în anul precedent;

g) suma restanţei la plăţile salariale pentru anul precedent;

h) suma scutirilor aferentă fiecărei luni a anului curent;

i) suma totală a scutirilor acordate în anul curent;

j) suma totală a scutirilor nefolosite în anul curent;

l) data şi luna efectuării plăţii curente în folosul angajatului;

m) suma venitului îndreptat spre achitare sau plăţii efectuate în folosul angajatului în luna curentă;

n) suma venitului îndreptat spre plată lucrătorului de la data angajării lui şi pînă la momentul plăţii curente inclusiv, calculată prin metoda cumulativă de la începutul anului;

o) suma venitului cumulativ de la care se determină primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;

p) suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, permisă deducerii conform alin.(6) art.36 din Cod;

q) suma venitului cumulativ de la care se determină contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii;

r) suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii, permisă deducerii conform alin.(7) art.36 din Cod;

s) suma venitului impozabil de la data angajării şi pînă la momentul achitării curente inclusiv, calculat prin metoda cumulativă;

t) suma impozitului, calculat din venitul impozabil de la data angajării şi pînă la momentul achitării curente inclusiv;

u) suma impozitului aferent reţinerii (rambursării) din (la) plata curentă a venitului lucrătorului.

În fişa personală venitul impozabil şi suma impozitului calculat din el pe parcursul anului fiscal gestionar se reflectă în coloniţele respective numai în lei, fără bani, iar ultima înscriere în aceste coloniţe se efectuează în lei şi bani.

34. În cazul în care pe parcursul lunii sau în aceeaşi zi patronul achită angajatului cîteva tipuri de plăţi salariale, inclusiv plăţi în avans, în fişa personală fiecare plată se indică separat, cu acordarea scutirii care revine lunii respective, respectînd metoda cumulativă.

35. Acordarea scutirilor şi calcularea impozitului pe venit se efectuează de către patron lunar prin metoda cumulativă, indiferent de faptul dacă a fost sau nu achitat venit în luna gestionară.

36. La efectuarea plăţilor angajatului, după eliberarea lui din serviciu, pe parcursul anului fiscal în care acesta a fost eliberat, indiferent pentru ce perioadă are loc calcularea acestora, suma impozitului pe venit se calculează prin metoda cumulativă, ţinînd cont de numărul de luni, pe parcursul cărora acesta s-a considerat angajat şi de suma totală a scutirilor, care urmau a fi acordate pînă la eliberare.

37. În cazul eliberării angajatului din serviciu şi achitării restanţei la plăţile salariale în anul fiscal următor celui în care el a fost eliberat din serviciu, impozitul pe venit se calculează şi se reţine, ţinînd cont de suma scutirilor nefolosite (dacă acestea există) pe parcursul perioadei în care el se consideră angajat. Scutirile nefolosite se trec în anul următor numai în baza confirmării depuse de angajat şi conform modului expus în pct.24 al prezentului capitol. Impozitul pe venit se calculează reieşind din cotele de impozitare stabilite pentru perioada respectivă în care are loc achitarea venitului (fără repartizare la numărul de luni). În scopul determinării venitului impozabil şi respectiv impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut la sursa de plată, patronul trebuie să deschidă la începutul anului, următor celui în care angajatul s-a eliberat din serviciu, pentru acesta Fişa personală.

38. La efectuarea achitărilor în urma eliberării nelegitime a angajatului din serviciu şi restabilirii lui ulterioare la serviciu, conform hotărîrii instanţei de judecată, prin care patronul este obligat să achite angajatului plăţi pentru perioada unei astfel de concedieri, lucrătorul este în drept să beneficieze de scutirile solicitate pînă la concediere, fără prezentarea cererii(lor) respective, cu condiţia că pe parcursul perioadei respective el n-a beneficiat de scutiri în baza declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit sau în alt mod.

39. În cazul în care angajatul intenţionează să-şi modifice (anuleze) categoria scutirilor pe perioada respectivă, atunci el trebuie să prezinte o nouă cerere pentru acel an fiscal (sau perioada fiscală) în care au parvenit careva modificări.

40. Responsabilitatea pentru prezentarea intenţionată a informaţiei neautentice privind scutirile se asumă angajatului.

41. În cazurile în care impozitul pe venit la momentul îndreptării venitului spre plată n-a fost reţinut în urma efectuării plăţilor sub formă de avans, eliberării de bunuri materiale şi altele, pentru determinarea sumei venitului, îndreptat spre plată şi în scopul calculării corecte a impozitului pe venit ce urmează a fi reţinut din aceste plăţi, este necesar de a aplica următoarele formule:

 

(1)

 

Va + R + Vîn.an. × (1 – K1 – K2 – K3) – Iîn.an. × (1 – K3) – P1 × St × (1 – K3)

Vt =

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1 – K1 – K2 – K3 – P1 + K3 × P1

 

pentru Vt ≤ U1 × N + St

 

(2)

 

Va + R + Vîn.an. × (1 – K1 – K2 – K3) – Iîn.an. × (1 – K3) – ((0,15 × (St + 1015 × N) – 101,5 × N) × (1 – K3)

Vt =

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1 – K1 – K2 – K3 – P2 + K3 × P2

 

pentru U1 × N + St < Vt ≤ U2 × N + St ;

 

(3)

 

Va + R + Vîn.an. × (1 – K1 – K2 – K3) – Iîn.an. × (1 – K3) – ((P3 × (St + U2 × N) – H2 × N) × (1 – K3)

Vt =

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1 – K1 – K2 – K3 – P3 + K3 × P3

 

pentru Vt > U2 × N + St ,

unde:

Vt – venitul total, îndreptat spre achitare de la începutul anului, inclusiv venitul plăţii curente (în lei);

Va – suma salariului achitat în luna curentă fără reţinerea impozitului pe venit (în lei);

R – suma diverselor reţineri în luna curentă, cu excepţia impozitului pe venit şi altor deduceri la care are dreptul contribuabilul (lei);

Vîn.an – suma venitului, îndreptat spre achitare de la începutul anului pînă la plata curentă (în lei);

St – suma totală a scutirilor, inclusiv scutirilor pentru luna curentă (în lei);

Iîn.an. – suma impozitului reţinut de la începutul anului pînă la plata curentă (în lei);

U1 – mărimea-limită a venitului impozabil, impozitat la prima cotă, stabilită în art.15 din Cod;

U2 – mărimea-limită a venitului impozabil, impozitat la a doua cotă, stabilită în art.15 din Cod;

N – numărul de luni, care se iau în considerare la calcularea impozitului, inclusiv luna curentă;

K1 – mărimea defalcărilor în fondul de pensii, împărţită la 100;

K2 – mărimea defalcărilor în organizaţiile sindicale, împărţită la 100;

K3 – mărimea reţinerilor (în procente), conform titlurilor executorii, împărţită la 100;

P1 – prima cotă a impozitului, împărţită la 100;

P2 – a doua cotă a impozitului, împărţită la 100;

P3 – a treia cotă a impozitului, împărţită la 100.

În funcţie de cotele stabilite la art.15 din Cod:

H1 – valoare calculată, care se determină ca produsul dintre U1 şi P1;

H2 – valoare calculată, care se determină ca ((U2 – U1) × P2 + H1).

42. La restituirea de către angajat a sumelor plăţilor salariale calculate şi achitate eronat, precum şi la recalcularea spre micşorare a sumelor facilităţilor acordate de patron ca rezultat al calculării lor greşite, ultimul efectuează recalculul impozitului pe venit prin reflectarea în fişa personală a angajatului cu semnul “–” a sumei venitului calculate eronat. Ca rezultat, angajatul restituie patronului nu toată suma plăţilor calculate eronat, ci suma diminuată cu impozitul pe venit reţinut în plus.

43. În cazul în care serviciile sînt prestate de persoana fizică în baza unei convenţii civile, fără a fi încheiat cu acesta contractul individual de muncă şi corespunde la două sau mai multe caracteristici, care îl definesc ca lucrător salariat, plăţile achitate acestuia se consideră plăţi salariale din care se reţine impozitul pe venit în baza art.88 din Cod, conform cotelor stabilite la lit.a) art.15 din Cod, fără a fi divizat în funcţie de numărul de luni în care se achită pentru serviciile respective.

44. Achitarea impozitelor reţinute la sursa de plată, precum şi prezentarea către organele fiscale şi contribuabili a documentelor privind plăţile şi/sau impozitele reţinute se efectuează conform prevederilor art.92 din Cod.

 

Anexa nr.2

la Hotărîriea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 10 от 19 января 2010 г.

Forma / Форма IRV09

 

DARE DE SEAMĂ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta

ОТЧЕТ

о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге,

удержанном из этого дохода

Pentru uz intern SFS /
Для внутреннего использования ГНС

 

 

 

 

Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

 

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

 

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

Denumirea contribuabilului __________________

Наименование налогоплательщика

 

Perioada fiscală ____________________________

Налоговый период

 

Data prezentării ____________________________

Дата представления

 

Cod
Код

Tipul sursei de venit
Вид источника дохода

Codul
sursei
de venit

Код
источника
дохода

Venitul
calculat şi
îndreptat
spre achitare,
lei

Доход,
начисленный и
направленный
на выплату
(в леях)

Impozitul
pe venit
reţinut,
lei

Удержанный
подоходный
налог
(в леях)

1

2

3

4

5

11

Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal
Заработная плата, ст.88 Налогового кодекса

SAL

 

 

 

Royalty (redevenţe) şi dobînzi, art.89 din Codul fiscal
Роялти (периодические платежи) и процентные начисления, ст.89 Налогового кодекса

22

- plata sub formă de royalty (redevenţă), efectuată în folosul persoanelor fizice-rezidente în vîrstă de pînă la 60 de ani, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
- выплата в виде роялти (периодические платежи), произведенная в пользу физических лиц-резидентов, в возрасте до 60 лет, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

ROY a)

 

 

23

- plata sub formă de dobînzi, efectuată în folosul persoanelor fizice-rezidente, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
- выплата в виде процентных начислений, произведенная в пользу физических лиц-резидентов, за исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

DOB a)

 

 

 

Veniturile din care se reţine impozit, art.90 din Codul fiscal
Доходы, из которых удерживается налог, ст.90 Налогового кодекса

32

- efectuate în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi deţinătorilor de patentă
- произведенные в пользу физических лиц-резидентов, за исключением индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и патентообладателей

SER b)

 

 

 

Veniturile din care se efectuează reţinerea finală a impozitului, art.901 dinCodul fiscal
Доходы, из которых производится окончательное удержание налога, ст.901 Налогового кодекса

41

- din veniturile obţinute sub formă de cîştiguri de la campaniile promoţionale
- из доходов в виде выигрышей от рекламных кампаний

PUB

 

 

42

- din veniturile obţinute de către persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia terenurilor agricole
- из доходов, полученных физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель

FOL

 

 

43

- din veniturile sub formă de dividende, cu excepţia celor achitate agenţilor economici rezidenţi
- из доходов в виде дивидендов, за исключением выплаченных хозяйствующим субъектам-резидентам

DIV a)

 

 

44

- din suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse, constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010
- выведенной из уставного капитала суммы, соответствующей увеличению уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в соответствии с долей участия в уставном капитале, начиная с налогового периода 2010 года

RCS

 

 

45

- din cîştigurile de la jocurile de noroc
- из выигрышей от азартных игр

NOR

 

 

46

- din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), cu excepţia fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane
- из доходов в пользу учредителей индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств, за исключением учредителей индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, годовой объем доходов от продаж которых составляет не более 3 миллионов леев и среднегодовая численность работников не превышает девяти человек

FON

 

 

 

Veniturile nerezidentului, art.91 din Codul fiscal
Доходы нерезидента, ст.91 Налогового кодекса

51

- din plata sub formă de royalty efectuată în folosul nerezidentului
- из выплаты в виде роялти, произведенной в пользу нерезидента

ROY b)

 

 

52

- din plata sub formă de dividende efectuată în folosul nerezidentului
- из выплаты в виде дивидендов, произведенной в пользу нерезидента

DIV b)

 

 

53

- din plata sub formă de dobînzi efectuată în folosul nerezidentului
- из выплаты в виде процентных начислений, произведенной в пользу нерезидента

DOB b)

 

 

54

- din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale
- из платежей, направленных на выплату нерезиденту как в денежной, так и не в денежной форме, сумма которых не вычитывается в налоговых целях

NED b)

 

 

55

Alte plăţi efectuate în folosul nerezidentului prevăzute de art.71 din Codul fiscal
Другие выплаты, произведенные в пользу нерезидента, предусмотренные ст.71 Налогового кодекса

ALT b)

 

 

61

TOTAL
ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ

x

 

 

 

 

Suma de control/Контрольная сумма _________________________________________________________

(col.5 codul 61 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46))
(гр.5 код 61 – гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45 + код 46))

 

Conducător/Руководитель ________________

(semnatura/подпись)

 

L.Ş./М.П.

 

Contabil-şef/Главный бухгалтер ________________

(semnaturа/подпись)

 

ANEXĂ LA DAREA DE SEAMĂ

privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut

din acesta repartizat pe subdiviziuni

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ

о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном

из этого дохода, распределенном по подразделениям

 

Codul fiscal / Фискальный код _____________________________

 

Denumirea contribuabilului / Наименование налогоплательщика __________________________________________

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul
sub-
divi-
ziunii

/
Код
под-
раз-
деле-
ния

Codul
loca-
lităţii

/
Код
мест-
ности

Suma impozitului pe venit reţinut pentru perioada declarată, lei
Сумма подоходного налога, удержанного за декларируемый период (в леях)

TOTAL, lei
ВСЕГО (в леях)

SAL

ROY a)

DOB a)

SER b)

PUB

FOL

DIV a)

RCS

NOR

FON

ROY b)

DIV b)

DOB b)

NED b)

ALT b)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL
ВСЕГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă / Примечание:

Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată anexa, indiferent de numărul de pagini.

Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

 

Conducător / Руководитель ____________________________

 

Contabil-şef / Главный бухгалтер _______________________

 

L.Ş. / М.П.

 

 

Anexa nr.3

la Hotărîriea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

Приложение № 3

к Постановлению Правительства

№ 10 от 19 января 2010 г.

Forma / Форма IAL09

 

NOTĂ DE INFORMARE

privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor

şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

ИНФОРМАЦИЯ

о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу

работников, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Pentru uz intern SFS /
Для внутреннего использования ГНС

 

 

 

 

Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

 

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

 

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

Denumirea contribuabilului __________________

Наименование налогоплательщика

 

Perioada fiscală ____________________________

Налоговый период

 

Data prezentării ____________________________

Дата представления

 

Numărul de înscrieri ________

Количество записей

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul
fiscal
al anga-
jatului

/
Фис-
кальный
код работ-
ника

Numele şi prenumele angajatului
/
Фамилия и имя работника

Codul
fiscal al
soţului
(soţiei) anga-
jatului**
/
Фис-
кальный код
супруга
(супруги)
работ-
ника**

Suma
plăţilor
salariale
aferente
perioadei
prece-
dente şi
achitate
în anul
curent

/
Сумма
заработной
платы,
невыпла-
ченная в
предыду-
щем налоговом
периоде,
выпла-
ченная в
отчетном
году

Suma
totală a
venitului,
îndreptat
spre achitare
în perioada
fiscală, lei

/
Общая
сумма
дохода,
направ-
ленная на
выплату в
отчетном
периоде
(в леях)

Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală conform codului scutirii, lei
Сумма освобождений, предоставленных за отчетный год согласно коду освобождений
(в леях)

Suma
totală a
scutirilor
acordate în
perioada
fiscală
curentă, lei
(col.7+8
+9+10
+ 11+12
+13)

/
Общая
сумма
освобож-
дений,
предоста-
вленных в
отчетном
налоговом
году
(в леях)
(гр.7+8
+9+10
+11+12
+13)

Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal, lei
Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса
(в леях)

Suma
impo-
zitului
pe venit
reţinut
(lei)

Сумма
удер-
жанного
налога
(в леях)

A

P

M

S

Sm

N

H

Prime de
asigurare
obliga-
torie de
asistenţă medicală

/
Взносы
обяза-
тельного
меди-
цинского
страхова-
ния

Contri-
buţii
indivi-
duale de
asigurări
sociale
de stat
obliga-
torii

/
Индиви-
дуальные
взносы
обяза-
тельного
государ-
ственного
страхова-
ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de control _______________________________________

Контрольная сумма

(Suma totală pe Notă, col.17)
(Итого по Информации, гр.17)

 

* Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini / Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

** Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie) / Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).

 

 

Conducător / Руководитель ______________________________

 

Contabil-şef / Главный бухгалтер _________________________

 

L.Ş. / М.П.

 

 

Anexa nr.4

la Hotărîriea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

Приложение № 4

к Постановлению Правительства

№ 10 от 19 января 2010 г.

Forma / Форма IAS09

 

NOTĂ DE INFORMARE

privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit altele decît salariul,

şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

ИНФОРМАЦИЯ

о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от

заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Pentru uz intern SFS /
Для внутреннего использования ГНС

 

 

 

 

Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

 

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

 

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

Denumirea contribuabilului __________________

Наименование налогоплательщика

 

Perioada fiscală ____________________________

Налоговый период

 

Data prezentării ____________________________

Дата представления

 

Numărul de înscrieri ________

Количество записей

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul fiscal al beneficiarului plăţii
Фискальный код получателя выплаты

Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты

Codul sursei de venit*
Код источника дохода*

Suma totală a venitului îndreptat spre achitare, lei
Общая сумма дохода, направленного на выплату (в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut, lei
Сумма удержанного подоходного налога (в леях)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL
ИТОГО

 

 

 

Suma de control _______________________________________

Контрольная сумма

(Suma totală pe Notă, col.6)
(Итого по Информации, гр.6)

 

Se includ plăţile efectuate conform art.89 şi 90 din Codul fiscal / Включаются выплаты, произведенные согласно ст.89, 90 Налогового кодекса;

Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată Nota indiferent de numărul de pagini / Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

 

* Codul sursei de venit poate fi doar / код источника дохода может быть только: ROY a), DOB a), SER b).

 

 

Conducător / Руководитель ______________________________

 

Contabil-şef / Главный бухгалтер __________________________

 

L.Ş. / М.П.

 

 

Anexa nr.5

la Hotărîriea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

Приложение № 5

к Постановлению Правительства

№ 10 от 19 января 2010 г.

Forma / Форма INR09

 

NOTĂ DE INFORMARE

privind impozitul reţinut din sursele de venit altele decît

salariul achitate persoanelor nerezidente

ИНФОРМАЦИЯ

о подоходном налоге, удержанном из источников дохода, отличных

от заработной платы, выплаченного нерезидентам

Pentru uz intern SFS /
Для внутреннего использования ГНС

 

 

 

 

Codul fiscal ___________________________

Фискальный код

 

Inspectoratul Fiscal de Stat _____________

Государственная налоговая инспекция

 

Codul localităţii (CUATM)_______________

Код местности (КАТЕМ)

Denumirea contribuabilului __________________

Наименование налогоплательщика

 

Perioada fiscală ____________________________

Налоговый период

 

Data prezentării ____________________________

Дата представления

 

Numărul de înscrieri ________

Количество записей

 

Nr. d/o
№ п/п

Codul fiscal al beneficiarului plăţii
Фискальный код получателя выплаты

Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii
Наименование или фамилия и имя получателя выплаты

Tipul persoanei (JUR sau FIZ)*
Категория лица (JUR или FIZ) *

Denumirea ţării
Наименование страны

Adresa juridică sau a domiciliului beneficiarului plăţii
Юридический адрес или адрес постоянного местожительства получателя выплаты

Codul sursei de venit**
Код источника дохода **

Suma venitului îndreptat spre achitare, lei
Сумма дохода направленная на выплату
(в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut, lei
Сумма удержанного налога (в леях)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ИТОГО

 

 

 

 

Suma de control _______________________________________

Контрольная сумма

(Suma totală pe Notă, col.17)
(Итого по Информации, гр.17)

 

* Numărul de ordine se indică în mod consecutiv pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini

Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц.

 

** Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)

Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).

 

Conducător / Руководитель ______________________________

 

Contabil-şef / Главный бухгалтер _________________________

 

L.Ş. / М.П.

 

 

Anexa nr.6

la Hotărîrea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind completarea anexelor nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5

 

1. În dările de seamă (anexele nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5) se reflectă:

în rubrica “Codul fiscal” se indică codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

în rubrica “Denumirea contribuabilului” se reflectă denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare, eliberate de către organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare;

în rubrica “Inspectoratul Fiscal de Stat” se indică denumirea organului fiscal la care se prezintă Darea de seamă (Nota de informare). Darea de seamă (Nota de informare) se prezintă la organul fiscal în raza căruia se deserveşte contribuabilul;

în rubrica “Perioada fiscală” se reflectă perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă respectivă. Rubrica în cauză se completează cu un cod care are următorul format:

 

P/NN/AAAA,

unde:

P – indică codul periodicităţii prezentării dării de seamă şi poate primi valorile “L” – pentru perioada fiscală lunară şi “A” – pentru perioada fiscală respectivă (art.121 din Codul fiscal);

NN – indică pentru perioada lunară (L) numărul de luni: de la 01 pînă la 12;

AAAA – indică anul gestionar;

în rubrica “Codul localităţii (CUATM)” se indică codul localităţii unde este înregistrat sediul central al contribuabilului – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărîrea Departamentului “Moldova-Standard” nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;

la rubrica “Data prezentării” se reflectă data în care a fost prezentată darea de seamă respectivă;

la rubrica “Numărul de înscrieri” se reflectă numărul total al persoanelor incluse în nota de informare, fără luarea în calcul a informaţiei de la rîndul “Total”.

Darea de seamă (Nota de informare) se prezintă de către întreprindere şi nu de subdiviziunile acesteia organului fiscal teritorial în raza căruia se deserveşte aceasta.

2. În Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV 09) (anexa nr.2) se completează următorii indicatori:

în coloana 4 – suma venitului calculat şi îndreptat spre achitare în luna gestionară (suma respectivă se reflectă fără deducerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi fără deducerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii);

în coloana 5 – suma impozitului pe venit reţinut din suma venitului indicat în coloana 4.

La codul 11 “Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal” se reflectă şi veniturile, specificate la lit.n) şi o) art.71 din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art.88 din Codul fiscal.

În cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă nu se prezintă organului fiscal teritorial.

3. În Anexa la darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta se reflectă următorii indicatori:

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, care se indică cumulativ pe toată anexa, indiferent de numărul de pagini;

în coloana 2 – codul subdiviziunii atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat (conform ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.222 din 13 decembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.491);

în coloana 3 – codul localităţii în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) elaborat în conformitate cu Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.16, art.53) cu modificările şi completările ulterioare;

în coloana 4-18 – suma impozitului pe venit reţinut în luna gestionară, pentru fiecare subdiviziune separat, aferentă codului sursei de venit respectiv din darea de seamă;

în coloana 19 – totalul pentru fiecare subdiviziune.

4. În Nota de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IAL09) (anexa nr.3) se indică:

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;

în coloana 2 – codul fiscal al angajatului;

în coloana 3 – numele şi prenumele angajatului;

în coloana 4 – codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie);

în coloana 5 – suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent;

în coloana 6 – suma totală a venitului, îndreptat spre achitare în perioada fiscală, inclusiv suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent;

în coloana 7 (A) – suma scutirii nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune, alin.(11) art.24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;

în coloana 8 – (P) – suma scutirii personale, alin.(1) art.33 din Codul fiscal;

în coloana 9 – (M) – suma scutirii majore, alin.(2) art.33 din Codul fiscal;

în coloana 10 – (S) – suma scutirii acordate soţului (soţiei), art.34 din Codul fiscal;

în coloana 11 – (Sm) – suma scutirii majore acordată soţiei (soţului) alin.(2) art.34 din Codul fiscal;

în coloana 12 – (N) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie, art.35 din Codul fiscal;

în coloana 13 – (H) – suma scutirii pentru persoanele întreţinute – invalizi din copilărie, art.35 din Codul fiscal;

în coloana 14 – suma totală a scutirilor acordate angajatului pentru perioada fiscală respectivă;

în coloana 15 – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, permisă deducerii conform alin.(6) art.36 din Codul fiscal;

în coloana 16 – suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii permisă deducerii conform alin.(7) art.36 din Codul fiscal;

în coloana 17 – suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.

5. În Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît salariul şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IAS09) (anexa nr.4) se indică:

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;

în coloana 2 – codul fiscal al beneficiarului plăţii;

în coloana 3 – denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii;

în coloana 4 – codul sursei de venit (ROY a), DOB a), SER b));

în coloana 5 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;

în coloana 6 – suma impozitului pe venit reţinut.

6. În Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît salariul, achitate persoanelor nerezidente (forma INR09) (anexa nr.5) se indică:

în coloana 1 – numărul de ordine al înscrierii curente, cumulativ pe toată Nota, indiferent de numărul de pagini;

în coloana 2 – codul fiscal al beneficiarului plăţii;

în coloana 3 – denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plăţii;

în coloana 4 – tipul persoanei (care poate fi doar JUR sau FIZ);

în coloana 5 – denumirea ţării;

în coloana 6 – adresa juridică sau domiciliul beneficiarului plăţii;

în coloana 7 – codul sursei de venit (ROY b), DIV b), DOB b), NED b), ALT b));

în coloana 8 – suma totală a venitului îndreptat spre achitare în perioada fiscală respectivă;

în coloana 9 – suma impozitului pe venit reţinut în perioada fiscală respectivă.

Note:

1. Pentru verificarea corectitudinii completării notelor de informare pentru perioada fiscală respectivă, recomandăm utilizarea următorului algoritm:

total coloana 6 din Notă, forma IAL 09 = coloana 4 din forma IRV 09 (codul sursei de venit (SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală;

total coloana 17 din Notă, forma IAL 09 = coloana 5 din forma IRV 09 (codul sursei de venit (SAL)) cumulativ pentru toată perioada fiscală;

total coloana 5 din Notă, forma IAS 09 = coloana 4 din forma IRV 09 (codul sursei de venit (ROY a), DOB a), SER b) ) cumulativ pentru toată perioada fiscală;

total coloana 6 din Notă forma IAS 09 = coloana 5 din forma IRV 09 (codul sursei de venit (ROY a), DOB a), SER b) ), cumulativ pentru toată perioada fiscală;

total coloana 8 din Notă forma INR 09 = coloana 4 din forma IRV 09 (codul sursei de venit ROY b), DIV b), DOB b), NED b), ALT b)), cumulativ pentru toată perioada fiscală;

total coloana 9 din Notă forma INR 09 = coloana 5 din forma IRV 09 (codul sursei de venit (ROY b), DIV b), DOB b), NED b), ALT b)), cumulativ pentru toată perioada fiscală.

2. Totalul coloanei “Suma impozitului pe venit reţinut” a Notelor (forma IAL 09, IAS 09, INR 09) = totalul sumelor de control din Darea de seamă (forma IRV09) pentru perioada fiscală respectivă.

 

 

Anexa nr.7

la Hotărîrea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

Приложение № 7

к Постановлению Правительства

№ 10 от 19 января 2010 г.

 

INFORMAŢIE

nr. ____ din “____”_____________20____

privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice)

şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri

ИНФОРМАЦИЯ

№ ____ от “____”_____________20____

о доходах, начисленных и выплаченных в пользу физического (юридического)

лица и о подоходном налоге, удержанном из этих доходов

 

Prin prezenta / Настоящим, ___________________________________________________________________

 (denumirea persoanei responsabile de reţinerea impozitului, codul fiscal)

(наименование лица, ответственного за удержание налога, фискальный код)

 

confirmă că, / подтверждает, что

 ___________________________________________________________________________________________

(numele, prenumele persoanei fizice sau denumirea agentului economic în folosul căruia a fost efectuată plata şi codul fiscal)

(фамилия и имя физического лица или наименование экономического агента, в пользу которого
была произведена выплата, и фискальный код)

 

pe parcursul anului 20____ i-au fost achitate venituri sub formă de:

в течение 20____ года были выплачены доходы в виде:

 

Codul sursei de venit*
Вид источника дохода*

Suma venitului îndreptată spre achitare, lei
Сумма дохода, направленного на выплату (в леях)

Suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent
Сумма заработной платы, невыплаченной в предыдущем налоговым периоде, выплаченная в отчетном году

Suma deducerilor conform art.36 din Codul fiscal, lei
Сумма вычетов согласно ст.36 Налогового кодекса (в леях)

Suma impozitului pe venit reţinut, lei
Сумма удержанного подоходного налога (в леях)

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
взносы обязательного медицинского страхования

contribuţii de asigurări sociale de stat
индивидуальные взносы обязательного государственного страхования

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul/Руководитель

_________________________
(numele, prenumele)
(фамилия, имя)

_____________________
(semnătura)
(подпись)

 

Contabil-şef/Главный бухгалтер

_________________________
(numele, prenumele)
(фамилия, имя)

_____________________
(semnătura)
(подпись)

 

Notă / Примечание:

În prezenta informaţie se indică suma venitului obţinut conform art.88, 89, 90 şi 91 din Codul fiscal.

La persoana care este obligată să prezinte informaţia respectivă este necesar să rămînă confirmarea precum că aceasta a remis sau a înmînat informaţia persoanei în folosul căreia au fost efectuate plăţile.

* codul sursei de venit indicat în coloana respectivă trebuie să coincidă cu codul sursei de venit indicat în notele de informare pentru perioada fiscală respectivă.

В информации указываются доходы, полученные в соответствии со ст.88, 89, 90, 91 Налогового кодекса.

У лица, обязанного представить информацию, должно остаться подтверждение о том, что данная информация отправлена или вручена лицу, в пользу которого произведена выплата.

* код источника дохода, указанный в данной графе, должен соответствовать коду источника доходов, указанного в Информации за соответствующий налоговый период.

 

 

Anexa nr.8

la Hotărîrea Guvernului

nr.10 din 19 ianuarie 2010

 

CEREREA

 lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit

reţinut din salariu pe anul ________

 

PARTEA I. Se completează de lucrător

 

Numele, prenumele ____________________________________________________________________________

Codul fiscal ___________________________________________________________________________________

Adresa domiciliului _____________________________________________________________________________

 

 

SOLICIT URMĂTOARELE SCUTIRI:

 

1. Scutirea personală

 

2. Scutirea pentru soţ (soţie)

____________________________________ lei

(se înscrie suma conform art.33 din Codul fiscal)

 

____________________________________ lei

(se înscrie 0 sau suma conform art.34 din Codul fiscal)

 

La cererea scutirii pentru soţie (soţ) se indică următoarea informaţie despre ea (el):

 

Numele, prenumele ____________________________________________________________________________

Codul fiscal __________________________________________________________________________________

Adresa domiciliului ____________________________________________________________________________

 

3. Scutirile pentru persoanele întreţinute cu excepţia persoanelor întreţinute – invalizi din copilărie

___________________________________________________________________________________________ lei

(se înscrie rezultatul produsului dintre numărul de persoane întreţinute şi suma conform art.35 din Codul fiscal)

 

4. Scutirile pentru persoanele întreţinute – invalizi din copilărie __________________________________________

(se înscrie rezultatul produsului dintre numărul

___________________________________________________________________________________________ lei

de persoane întreţinute – invalizi din copilărie şi suma conform art.35 din Codul fiscal)

 

5. În tabelul ce urmează se indică documentele, copiile sau extrasele din acestea care se anexează la cerere:

 

Denumirea
documentului

Denumirea organizaţiei
care a eliberat documentul

Seria, numărul şi data eliberării
documentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

(data)

____________________

(semnătura)

 

PARTEA II. Se completează de patron

Denumirea patronului ___________________________________________________________________________

 

Codul fiscal ___________________________________________________________________________________

Numele, prenumele, codul fiscal al angajatului şi suma anuală a scutirii, care corespunde categoriei scutirilor ________ sînt verificate.

Cererea este înregistrată în registru sub numărul _____________________________________________________

 

______________________

(data)

 

____________________

(semnătura)

___________________________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Se înmînează persoanei care a depus cererea

 

Serveşte drept confirmare a faptului că lucrătorul a cerut scutirile corespunzătoare.

Denumirea patronului ___________________________________________________________________________

Codul fiscal ___________________________________________________________________________________

Numele, prenumele persoanei care a depus cererea __________________________________________________

Codul fiscal persoanei care a depus cererea ________________________________________________________

 

Suma totală a scutirilor cerute _________________________________________________________________ lei

(scris cu litere)

Categoria scutirii acordate _______________________________________________________________________

 

______________________

(data)

 

____________________

(semnătura)

 

Cererea se depune de persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova la locul de muncă de bază:

în cazul în care lucrătorul se angajează pe parcursul anului fiscal pentru care sînt cerute scutirile – nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea muncii ca angajat. Lucrătorul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte anual patronului cererea privind acordarea scutirilor şi documentele corespunzătoare;

în cazurile în care pe parcursul anului se modifică suma scutirilor la care are dreptul lucrătorul – în termen de 10 zile de la data cînd au avut loc aceste modificări;

în cazul în care se cere scutirea nefolosită în anul precedent – pînă la începutul anului fiscal pentru care se solicită trecerea scutirii.

Codul fiscal pentru persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi va reprezenta codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate. Pentru persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu dispun de buletin de identitate, codul fiscal reprezintă seria şi numărul paşaportului, iar dacă nu deţin nici paşaport, seria şi numărul certificatului de naştere sau al altui act de identitate, inclusiv actul de identitate provizoriu model F-9 .

 

Scutirea la care are dreptul persoana fizică rezidentă

 

Scutiri personale

1. Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în cuantumul stabilit la art.33 alin.(1) din Codul fiscal pentru anul respectiv.

2. Dreptul la scutirea personală majoră, în cuantumul stabilit la art.33 alin.(2) din Codul fiscal pentru anul respectiv, îl are orice persoană care:

a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) este invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) este invalid ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II;

f) este pensionar – victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

 

Scutiri acordate soţiei (soţului)

1. Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară, în cuantumul stabilit la art.34 alin.(1) din Codul fiscal pentru anul respectiv, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală conform art.33 din Codul fiscal.

2. Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal are dreptul la o scutire suplimentară în cuantumul stabilit la art.34 alin.(2) din Codul fiscal, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

 

Scutiri pentru persoanele întreţinute

1. Scutirea pentru persoanele întreţinute constituie indicatorul stabilit în art.35 alin.(1) din Codul fiscal pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie indicatorul prevăzut la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

2. În înţelesul titlului II al Codului fiscal, persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii);

b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;

c) este întreţinută de contribuabil;

d) are un venit ce nu depăşeşte indicatorul prevăzut la alin.(1) art.33 din Codul fiscal.

 

Conform alin.(11) art.24 din Legea nr.1164-XII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, scutirile, stipulate la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal şi nefolosite de către contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către patron a salariului se acordă la data achitării restanţelor la salariu.

Suma scutirilor nefolosite pe parcursul anului fiscal precedent se trec în contul scutirilor pentru următorul an fiscal în următorul mod:

dacă suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat şi neachitat – în limita, ce nu depăşeşte mărimea salariului neachitat;

dacă suma scutirilor nefolosite este mai mică decît suma salariului calculat şi neachitat – în limita sumei totale a scutirilor nefolosite.

___________________________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Codurile scutirilor

 

Scutirile

Codul scutirii

Suma scutirii nefolosită în anul precedent ca rezultat al neachitării salariului de către patron şi trecută în anul de gestiune

A

Scutire personală

P

Scutire personală majorată

M

Scutire acordată soţiei (soţului)

S

Scutire suplimentară majorată acordată soţiei (soţului)

Sm

Scutire pentru persoanele întreţinute, cu excepţia invalizilor din copilărie

N*

Scutire pentru persoanele întreţinute – invalizi din copilărie

H**

 

* N – numărul de persoane întreţinute, cu excepţia persoanelor întreţinute – invalizi din copilărie.

** H – codul persoanei întreţinute – invalid din copilărie (la stabilirea categoriei scutirilor litera H se indică de atîtea ori cîte persoane – invalizi din copilărie se află la întreţinerea angajatului).

Categoria scutirilor este un cod, care se obţine prin îmbinarea codurilor scutirilor cerute de lucrător.

 

 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3695066
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100