Prima  |  Întrebări-Răspunsuri | Modalitatea de restabilire a Facturii fiscale în cazul pierderii acesteia

Modalitatea de restabilire a Facturii fiscale în cazul pierderii acesteia

11.11.2014   10651   Elena Colesnic, contabil

Votează: 4.6/5 (11 Voturi )

imprimare

Modalitatea de restabilire a Facturii fiscale în cazul pierderii acesteia

Întrebare:
Cum este posibil de restabilitdocumentului primar cu regim special „Factură fiscală”,în cazul pierderii acesteia de către cumpărător sau furnizor, sau pierderea tuturor exemplarelor acesteia?

Răspuns:
Ținând cont de aspectul contabil şi cel fiscal, vom face referinţa asupra următoarelor momente.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, orice faptă economică se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare, iar potrivit art. 20 din această lege, se stabileşte obligativitatea eliberării formularelor tipizate cu regim special.

Totodată, conform art. 13 alin. (2) lit. d) al Legii contabilităţii, persoanele cu funcţii de răspundere a entităţii sunt obligate să asigure întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor. Formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală“ şi instrucţiune privind completarea formularului dat, a fost aprobat prin Ordinul nr. 115 al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova din 06.09.2010 .

Conform art.43 alin. 6 al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007,în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv.

Aspectul fiscal al restabilirii facturii fiscale constă, în primul rând prin faptul că factura fiscală dă dreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. aferente procurărilor de mărfuri (servicii) în conformitate cu art.102 alin.(1) din Codul fiscal, şi în al doilea rând, că conform art. 24 alin 10,nu se permite deducerea cheltuielilor, dacă contribuabilul nu poate confirma documentar că aceste cheltuieli au fost suportate într-un anumit cuantum şi în modul stabilit de Guvern.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în aspectul fiscal legat de trecerea în cont a TVA a avut 2 poziţii. Prima poziţie a fost exprimată prinScrisoarea nr.(17-2/2-02/1-8561)55 din 17.12.2009, în care era de părere că dreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. aferente procurărilor de mărfuri (servicii) în conformitate cu art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite doar în baza originalului exemplarului doi al facturii fiscale eliberat de către furnizorul de mărfuri, servicii.

În prezent, Inspectoratul Fiscal de Stat împărtăşeşte poziţia că restabilirea facturii fiscale se poate face prin autentificarea notariala expusă prinScrisoarea nr. (26-08/2-02/1/7372)65 din 26.11.2010, totodată această scrisoare a anulat poziţia anterioara a IFPS prin care a fost abrogatăScrisoarea nr.(17-2/2-02/1-8561)55 din 17.12.2009).

Poziţia IFPS, prin Scrisoarea nr. (26-08/2-02/1/7372) 65 din 26.11.2010 este că în cazul în care, agentul economic a autentificat notarial copia exemplarului facturii fiscale, acesta va beneficia dedreptul la trecerea în cont a sumelor T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate pe valorile materiale, serviciilor procurate.

Aşadar, în cazul apariţiei necesităţii restabilirii exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivată la cumpărător, de pe originalul exemplarului facturii fiscale ce a rămas la furnizorul mărfurilor, serviciilor care e eliberat factura fiscală pierdută, se face o copie. Pe copia în cauză furnizorul trebuie să aplice ştampila sa, cu înscrierea menţiunii “în schimbul exemplarului eliberat anterior”. După aceasta, copia urmează să fie autentificată notarial.

Restabilirea exemplarului facturii fiscale care urmează a fi arhivat la furnizor, în baza căruia se calculează TVA datorat la buget pe livrarea efectuată de către subiectul impozabil, se va efectua similar procedurii expuse în situaţia restabilirii de cumpărător a exemplarului său. În acest caz este doar o deosebire, cumpărătorul aplică ştampila sa, cu înscrierea menţiunii: „în schimbul exemplarului furnizorului”.

Este de menţionat faptul, că potrivit prevederilorart. 3 alin. (2) dinLegea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002, actul notarial, ce are sigiliu şi semnătura persoanei care desfăşoară activitate notarială, este de autoritate publică, se prezumă legal şi veridic şi are forţă probantă şi executorie.

Respectiv, ținând cont de cele menţionate, în cazul când copiile facturilor fiscale sau a altor formulare tipizate de documente primare cu regim special, nu sunt autentificate notarial din diferite motive, aceste documente nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (2) din Legea menţionată.

Pozițiainspectoratului fiscalîn cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale a fost exprimata prin Baza practicii fiscale întrebarea nr. 28.15.33, de pe www.fisc.md, baza generalizatoare. Astfel, în cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

Ținând cont de prevederile art.118 alin.(3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute.

Luând în consideraţie prevederile Legii contabilităţii, corectările menţionate, în mod obligatoriu, urmează să fie confirmate prin notă contabilă.

Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

  • de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);
  • de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). În cazul în care factura fiscală pierdută a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registrul cu indicarea motivului anulării – „alt motiv” (anularea facturii fiscale în legătura cu pierderea tuturor exemplarelor), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimb la cea pierdută.

De menţionat faptul că în cazul pierderii a tuturor exemplarelor a facturii fiscale conform punctului 9 al Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 aceste formulare sunt trecute la pierderi numai după publicarea în Monitorul Oficial a denumirii, numerelor şi seriei acestora pentru a se aduce la cunoştinţă nevalabilitatea lor. Totodată se atrage atenţia că persoanele vinovate restituie costul lor şi poartă răspundere administrativă şi penală în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare.

Pentru plasarea anunţului privind pierderea facturii fiscalii este necesar să vă prezentaţi la oficiu AIS „Moldpres” la adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, et. 1, bir. 1. avînd certificatul de înregistrare a întreprinderii (originalul), buletinul de identitate (pentru director) sau buletinul de identitate şi delegaţia (pentru reprezentant). Totodată se va completa cererea standard cu aplicarea ştampilei şi se va achita 80 lei pentru un număr de până la opt documente. Mai multe detalii vedeţi aici.

Această poziţie este susţinută şi de IFSP prin Scrisoarea IFSPnr.26-11_1-12_14_514_1998 din 05.04.2012 privind controlul reflectării în contabilitate a facturilor fiscale declarate pierdute.

Această scrisoare mai menţionează că la depistarea în cadrul controalelor fiscale la faţa locului a facturilor fiscale nedeclarate sau declarate pierdute, urmează să se atragă atenţia la următoarele aspecte:

  1. În cazul în care în timpul controlului fiscal la faţa locului, se depistează lipsa facturilor fiscale şi nu se identifică cumpărătorul, şi totodată, agentul economic proprietarul facturilor fiscale nu a întreprins măsuri de anunţare a pierderii facturilor fiscale prin publicarea în Monitorul Oficial, persoana fizică-responsabilă de păstrarea şi evidenţa blanchetelor de strictă evidenţă a agentului economic va fi sancţionată conform art. 299 alin. (1) al Codului contravenţional pentru încălcarea regulilor de păstrare şi de evidenţă a blanchetelor de strictă evidenţă cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.
  2. În cazul în care cumpărătorul a trecut în cont TVA în baza facturii fiscale pe care agentul economic proprietarul acestei facturi declară că este pierdută şi nu a întreprins măsuri de anunţare a pierderii acesteia prin publicarea în Monitorul Oficial, organul fiscal urmează sa atribuie la livrările contribuabilului în cauză suma operaţiunilor economice înscrise în ea.
  3. În cazul în care se depistează utilizarea facturilor fiscale de o persoană diferită decât proprietarul acestora după data declarării lor în Monitorul Oficial ca pierdute, organul fiscal este în drept să excludă de la trecerea în cont TVA aferentă procurărilor de la agentul economic care a beneficiat de aceste facturi fiscale”.
Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Articole
Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016 
26.10.2016  
Revista Monitorul Fiscal FISC.md. din luna octombrie, n-a rămas fără atenția noastră. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate
Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях 
17.10.2016  
БНК, другой журнал, который с удовольствием читают многие бухгалтера и аудиторы нашей страны, также не остался без нашего внимания
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX 
29.07.2016  
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul III și IV 
28.07.2016  
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări importante la Codul fiscal privind TVA și Accize. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de aceste modificări
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.