Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
 
17.03.1998 - Hotărîre nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997
Prima / Hotărîri / Hotărîre nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997
Versiune tipar

H O T Ă R Î R E

cu privire la executarea Decretului PreşedinteluiRepublicii

Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997

nr. 294  din  17.03.98  

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-33/288 din 09.04.1998

* * *

Notă: Pe tot parcursul textului sintagma „Departamentul Analize Statisticeşi Sociologie” se substituie cu sintagma „Biroul Naţional de Statistică”;sintagma „Serviciul fiscal de stat” se substituie cu sintagma „InspectoratulFiscal Principal de Stat”; cuvîntul „contribuabili” se substituie cu cuvîntul„entitate” conform Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare 24.10.2008 

Notă: Pe tot parcursul textului cuvintele "DepartamentulStatisticii" se substituie prin cuvintele "Departamentul AnalizeStatistice şi Sociologice" prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98

Întru executarea Decretului Preşedintelui RepubliciiMoldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 "Privind unele măsuri de asigurarea disciplinei financiare", Guvernul Republicii Moldova

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primarecu regim special (anexa nr.1);

Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şiutilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (anexanr.2);

Regulamentul cu privire la activitatea în domeniulconfecţionării ştampilelor (anexa nr.3);

Instrucţiunea cu privire la eliberarea delegaţiilorpentru ridicarea valorilor materiale (anexa nr.4).

2. Ministerul Finanţelor încomun cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţi centrale despecialitate care elaborează şi promovează formulare de documente primare curegim special vor reexamina formularele tipizate de documente primare cu regimspecial în scopul aducerii lor în corespundere cu cerinţele Instrucţiuniiprivind evidenţa eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate dedocumente primare cu regim special.

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.2 completat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

 

3. Se pune în sarcinaÎntreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica" a BirouluiNaţional de Statistică tipărirea centralizată a formularelor tipizate dedocumente primare cu regim special, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şinumăr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestoracătre entităţi atît de sine stătător, cît şi prin intermediul organelorteritoriale pentru statistică, contra plată şi în exclusivitate contrasemnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţieişi certificatului de atribuire a codului fiscal.

Se pune în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat tipărirea centralizată a următoarelor formulare tipizate de documente primare cu regim special:
act de achiziţie a mărfurilor;
act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
bon de plată;
1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
factură şi anexă la factură, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal;
factură fiscală şi anexă la factura fiscală, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi prin intermediul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi certificatului de atribuire a codului fiscal;
foaie de parcurs.

Formularele scrisorilor de transport internaţional (CMR),procurate de către entităţi în scopul efectuării transporturilorinternaţionale, vor fi utilizate numai după înregistrarea acestora la Întreprindereade Stat Editura de Imprimate "Statistica".

Entităţilor care dispun de un sistem de imprimareautomatizat li se permite:

să utilizeze formulare tipizate de documente primare curegim special specificate în Nomenclatorul formularelor tipizate de documenteprimare cu regim special (anexa nr.1) imprimate de sine stătător, iar pentrufacturile fiscale, inclusiv prin intermediul unei entităţi terţe, pe hîrtieprevăzută cu însemne de protecţie, conform condiţiilor stabilite, îninstrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special, deMinisterul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţicentrale de specialitate care elaborează şi promovează formulare de documenteprimare cu regim special. Seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite deÎntreprinderea de Stat “Editura de Imprimate “Statistica”, iar pentru facturilefiscale – de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, fiind confirmate princertificatul de atribuire a seriei şi diapazonului de numere ale documentelorprimare cu regim special (anexa nr.5), cu condiţia corespunderii acestoraprevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şiutilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

La modificarea componenţei fondatorilor societăţilor curăspundere limitată şi întreprinderilor individuale, formularele facturilorfiscale neutilizate se restituie Serviciului Fiscal de Stat.

Costul formularelor facturilor fiscale se restituie înmodul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Camera Înregistrării de Stat va efectua modificareacomponenţei fondatorilor cu condiţia prezenţei confirmării InspectoratuluiFiscal Principal de Stat sau a inspectoratelor fiscale de stat teritorialeprivind returnarea formularelor facturilor fiscale.

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv.nr1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.2013 art.16]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.3 completat Hot.Guv. nr.1352 din 02.12.2008, în vigoare 05.12.2008]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

[Pct.3 în redacţia Hot.Guv. nr.1354 din 07.12.2001]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.558 din 17.06.99]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.7 din 14.01.99]

[Pct.3 completat prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

31. Comisia Naţională aPieţei Financiare şi organele centrale de specialitate ale administraţieipublice pot elabora şi promova formulare de documente primare cu regim specialşi instrucţiunea privind completarea acestora în coordonare cu MinisterulFinanţelor cu completarea anexei nr.1 la prezenta hotărîre.

[Pct.31 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, învigoare 22.10.2010]

[Pct.31 introdus prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, învigoare 24.10.2008]

4. Tipărirea formularelortipizate de documente primare cu regim special se va efectua de cătretipografii, la comanda Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate"Statistica" şi a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (actul de achiziţie a mărfurilor; actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente; bonul de plată; chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale 1-SF; chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale 2-SF; factura şi anexa la factură; factura fiscală şi anexa la factura fiscală; foaia de parcurs), în baza tenderelor. 

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv.nr1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.2013 art.16]

[Pct.4 completat prin Hot.Guv. nr.1354 din 07.12.2001]

[Pct.4 în redacţia Hot.Guv. nr.7 din 14.01.99]

5. Prevederile hotărîrii seextind asupra entităţilor care, potrivit legislaţiei în vigoare, auobligativitatea ţinerii contabilităţii.

Entităţile vor utiliza noile formulare tipizate dedocumente primare cu regim special. Utilizarea formularelor aplicabile pînă la1 aprilie 1998 este interzisă.

Se admite utilizarea de către entităţi a stocurilor deformulare a facturii de expediţie şi anexei la acestea pînă la epuizareadeplină a acestora.

[Pct.5 completat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

[Pct.5 în redacţia Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.389 din 08.04.98]

6. Ministerul Finanţelor vaorganiza şi efectua controlul asupra îndeplinirii de către entităţi aprevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şiutilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

7. Se stabileşte că toatepersoanele fizice şi juridice din teritoriul Republicii Moldova, care deţinştampile, indiferent de forma de proprietate şi genul de activitate, sîntobligate să facă în termen de trei luni, în modul stabilit, un demers învederea confecţionării ştampilelor conform prevederilor regulamentului indicatîn pct.1 al prezentei hotărîri.

8. Ministerul AfacerilorInterne:

va verifica la agenţii economici, care deţin licenţepentru desfăşurarea activităţii în domeniul confecţionării ştampilelor,corespunderea utilajului tehnic din dotare necesităţilor de confecţionare aştampilelor cu protecţie sporită împotriva contrafacerii şi va întreprindeacţiunile ce se impun pentru asigurarea unui control riguros asupra acestei activităţi;

va elabora şi aproba în termen de o lună formulareleautorizaţiilor, registrelor şi altor documente tipizate pentru punerea lor înaplicare de către organele afacerilor interne, care eliberează autorizaţii, şiagenţii economici licenţiaţi în domeniul confecţionării ştampilelor;

în timp de o lună din data expirării termenului deînregistrare a ştampilelor va publica în "Monitorul Oficial" listaagenţilor economici, ale căror ştampile se consideră nevalabile;

începînd cu 1 ianuarie 1999, va asigura retragerea, de lapersoanele fizice şi juridice, inclusiv de la agenţii economici care nu s-auînregistrat sau care au fost lichidaţi, a ştampilelor ce nu corespundprevederilor regulamentului indicat în pct.1 al acestei hotărîri.

[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

9. Autorizaţiile pentruconfecţionarea ştampilelor se eliberează contra unei plăţi în mărimea stabilităde Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor, la propunerea MinisteruluiAfacerilor Interne.

Mijloacele obţinute de organele afacerilor interne prinacordarea de autorizaţii pentru confecţionarea şi distrugerea ştampilelor vorfi virate la contul curent special al Ministerului Afacerilor Interne şiutilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de perfectarea şi evidenţaacestor autorizaţii.

[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.10,11 excluse prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

12. Se abrogă HotărîreaSovietului Miniştrilor al R.S.S.M. nr.262 din 6 august 1986 "Cu privire laîncredinţarea funcţiilor de confecţionare, evidenţă şi păstrare a scrisorilorde trăsură pentru mărfuri Filialei din Moldova a "Soiuzuciotizdat".

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.13 exclus prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Pct.13 introdus prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

14. Întreprinzătorilorindividuali li se permite să utilizeze declaraţia vamală ca document primarcare confirmă operaţia economică efectuată privind importul stocurilor demărfuri şi materiale, precum şi ca document care confirmă valoarea de intrare aacestora.

[Pct.14 introdus prin Hot.Guv. nr.245 din 06.03.06, în vigoare 17.03.06]

 

PRIM-MINISTRU

AL REPUBLICII MOLDOVA

Ion CIUBUC


Chişinău, 17 martie 1998.

 

Nr.294.

 

 

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.294 din 17 martie 1998

 

NOMENCLATORUL

formularelor tipizate de documente primare cu regim special

1. Factură.

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

2. Anexă la factură.

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

3. Foaie de parcurs pentru:

autocamioane;

autoturisme;

autobuze.

4. Factura fiscală.

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

5. Delegaţie.

6. Bon de plată.

7. Formulare de documenteprimare cu regim special ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare:

Poliţă de asigurare RCA;

Certificat de asigurare “Carte Verde”;

Factură de prestare a serviciilor de asigurare;

Factură de prestare a serviciilor de intermediere înasigurări.

[Pct.7 în redacţia Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Pct.7 în redacţia Hot.Guv. nr.998 din 04.09.2007, în vigoare 09.09.2007]

[Pct.7 introdus prin Hot.Guv. nr.1173 din 08.11.05, în vigoare 11.11.05]

 

[Pct.71 exclus prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.71 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, învigoare 24.10.2008]

[Pct.71 introdus prin Hot.Guv. nr.998 din 04.09.2007, în vigoare09.09.2007]

8. Fişă de recepţie -calculaţie:

FR-1 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie bovine,păsări şi iepuri;

FR-3 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie lapte şiproduse lactate;

FR-4 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie ouă;

FR-5 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie cartofi şilegume;

FR-7 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie struguri;

FR-8 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie sfeclă dezahăr;

FR-9 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie cereale,culturi oleaginoase şi seminţe de ierburi;

FR-11 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie fructe şipomuşoare, produse agricole şi materie primă (pentru care nu sînt prevăzuteformulare speciale);

FR-15 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie tutun;

FR-18 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie culturieterooleaginoase;

FR-19 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie seminţe desoi de legume;

FR-20 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie gogoşi deviermi de mătase;

FR-21 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie lînă;

FR-22 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie materieprimă animalieră şi blănuri;

FR-23 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie piei bruteşi pielicele de iepuri;

BA-24 - Borderou de achiziţionare a produselor dinzootehnie şi agricole de la populaţie;

Act de achiziţie a mărfurilor;

Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi acheltuielilor aferente.

[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.8 completat prin Hot.Guv. nr.762 din 24.06.2008, în vigoare01.07.2008]

[Pct.8(7) completat prin Hot.Guv. nr.7 din 14.01.99]

9. Formulare de documenteprimare cu regim special ale Serviciului Vamal:

Declaraţie vamală în detaliu;

Act constatator privind calcularea sau recalculareadrepturilor de import/export;

TV-14 Chitanţă de percepere a obligaţiilor vamale de lapersoane fizice;

TV-20 Chitanţă pentru bunurile primite spre păstrare;

TV-25 Adeverinţă pentru mijlocul de transport importat;

TV-26 Autorizaţie pentru înregistrarea mijlocului detransport introdus temporar în Republica Moldova;

TV-27 Obligaţie cu privire la scoaterea din RepublicaMoldova a mijlocului de transport introdus temporar;

TV-28 Certificat pentru legiferarea valutei străine,documentelor de plată, metalelor preţioase, pietrelor scumpe, articolelor debijuterie din metale preţioase şi pietre scumpe introduse în Republica Moldova;

TV-30 Borderou pentru transport.

[Pct.9 în redacţia Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

[Pct.9(8) completat prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

10. Formulare de documenteprimare cu regim special ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat:

1-SF - Chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale;

2-SF - Chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale.

[Pct.10 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.10(9) introdus prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

11. Licenţa.

[Pct.11(10) introdus prin Hot.Guv. nr.206 din 03.03.2000]

12. Formular de documentprimar cu regim special al Agenţiei Turismului:

VT - voucher turistic.

[Pct.12 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.12(11) modificat prin Hot.Guv. nr.875 din 14.07.03, în vigoare25.07.03]

[Pct.12(11) introdus prin Hot.Guv. nr.1470 din 27.12.2001]

13. Formulare de documenteprimare cu regim special ale Ministerului Transportului şi InfrastructuriiDrumurilor:

- biletele de călătorie în transportul auto;

- borderourile de evidenţă a biletelor de călătorie întransportul auto.

[Pct.13 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.13(12) introdus prin Hot.Guv. nr.335 din 02.04.04, în vigoare09.04.04]

14. Formulare de documenteprimare cu regim special ale entităţilor de confecţionare şi reparare a articolelordin metale şi pietre preţioase la comanda clienţilor:

A-2/bi Bonul de comandă

[Pct.14 în redacţia Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Pct.14 introdus prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

15. Actul notarial saudocumentul ce confirmă îndeplinirea actului notarial, acordarea consultaţieinotariale, redactarea proiectelor de documente sau prestarea altor serviciinotariale, conţinutul cărora este stabilit de lege.

[Pct.15 introdus prin Hot.Guv. nr.917 din 01.10.2010, în vigoare05.10.2010]

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.294 din 17 martie 1998

 

INSTRUCŢIUNE

privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizareaformularelor

tipizate de documente primare cu regim special

Prezenta instrucţiune este elaborată în baza DecretuluiPreşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 "Privindunele măsuri de asigurare a disciplinei financiare" şi stabileşte modul detipărire, eliberare, evidenţă, păstrare şi utilizare a formularelor tipizate curegim special.

1. Toate entităţile care,potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii,utilizează în procesul desfăşurării activităţii economico-financiareformularele corespunzătoare cu regim special, care confirmă operaţiunileeconomice efectuate.

Formularele tipizate de documente primare cu regimspecial se utilizează în cazurile:

a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului deproprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;

b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilorfinanciare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile demicrofinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

c) transportării activelor în cadrul entităţiidezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fărătransmiterea dreptului de proprietate;

d) achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni;

e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.

Documentele primare cu regim special se întocmesc întimpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocitdupă efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului, sau la sfîrşitulperioadei de gestiune, ţinînd cont de concordanţa între venituri şi cheltuieli,care conduce la constatarea concomitentă a veniturilor şi cheltuielilor şiconstituie rezultatul nemijlocit al unora şi aceloraşi fapte economice.

Factura fiscală se întocmeşte la momentul apariţieiobligaţiei fiscale stabilit prin titlul III al Codului fiscal.

Formularul tipizat al facturii se utilizează şi lalivrările de servicii, precum şi la refacturarea cheltuielilor în cazullivrării serviciilor de locaţiune.

Formularul tipizat al actului de achiziţie a serviciilorde locaţiune şi a cheltuielilor aferente se utilizează în cazul operaţiuniloreconomice ce ţin de primirea serviciilor, precum şi la refacturareacheltuielilor aferente serviciilor de locaţiune, obţinute de la persoanelefizice (cetăţeni), neînregistrate în calitate de subiecţi ai activităţii deantreprenoriat, la care se anexează în mod obligatoriu facturile eliberateconform contractului de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală.

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.762 din 24.06.2008, în vigoare01.07.2008]

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.7 din 14.01.99]

[Pct.1 completat prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

2. Tipărirea formularelor cu regim special, prevăzute cu însemne de protecţie, serie şi număr, se face în mod centralizat sub conducerea Biroului Naţional de Statistică, iar a actului de achiziţie a mărfurilor, actului de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, bonului de plată, chitanţei de recepţie a plăţilor nefiscale 1-SF, chitanţei de recepţie a plăţilor fiscale 2-SF, facturii şi anexei la factură, facturii fiscale şi anexei la factura fiscală, foii de parcurs – de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv.nr1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.2013 art.16]

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

[Pct.2 completat prin Hot.Guv. nr.1354 din 07.12.2001]

[Pct.2 completat prin Hot.Guv. nr.7 din 14.01.99]

[Pct.2 introdus prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

21. Tipărireaformularului cu regim special Certificat de asigurare “Carte Verde”, prevăzutîn punctul 7 din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare curegim special, se efectuează de către Întreprinderea de Stat Editura deImprimate “Statistica”, conform contractului încheiat cu Biroul Naţional alAsigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova.

[Pct.21 în redacţia Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.21 introdus prin Hot.Guv. nr.998 din 04.09.2007, în vigoare09.09.2007]

3. Eliberarea formularelor curegim special către entitate se efectuează centralizat, conform contractelor şicontra plată. Formularele cu regim special sînt eliberate de Editura deImprimate "Statistica" şi organele teritoriale pentru statistică, iar actele de achiziţie a mărfurilor, actele de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, bonurile de plată, chitanţele de recepţie a plăţilor nefiscale 1-SF, chitanţele de recepţie a plăţilor fiscale 2-SF, facturile şi anexele la facturi, facturile fiscale şi anexele la facturile fiscale, foile de parcurs – de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale –  de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale,la prezentarea delegaţiei, semnate de persoanele autorizate ale entitătii, şi acertificatului de atribuire a codului fiscal, iar în caz de eliberare afacturilor fiscale – şi a certificatului de înregistrare a entitătilor încalitate de subiecţi supuşi impunerii TVA, precum şi în baza cerinţelorstabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu înregistrareaformularelor eliberate în Registrul de evidenţă a formularelor cu regimspecial, care se întocmeşte pe tipuri de formulare (anexa nr.1). Instituţiilemenţionate vor verifica în mod obligatoriu autenticitatea codului fiscalindicat în delegaţie, în conformitate cu certificatul de atribuire a coduluifiscal. 

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv.nr1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.2013 art.16]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.969 din 18.10.2010, în vigoare22.10.2010]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare 24.10.2008]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

[Pct.3 completat prin Hot.Guv. nr.1354 din 07.12.2001]

[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.558 din 17.06.99]

4. Formularele tipizate dedocumente primare cu regim special conţin următoarele elemente obligatorii:

a) denumirea documentului;

b) numărul şi seria formularului;

c) data întocmirii documentului;

d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii înnumele căreia este întocmit documentul;

e) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) aldestinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – codul personal;

f) conţinutul faptelor economice;

g) etaloanele cantitative şi valorice în care sîntexprimate faptele economice;

h) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusivdigitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi înregistrarea fapteloreconomice.

Facturile fiscale conţin şi altă informaţie prevăzută întitlul III al Codului fiscal.

La livrarea serviciilor semnătura şi aplicarea ştampileibeneficiarului pe primul exemplar al facturii şi/sau al facturii fiscale, înbaza cărora sînt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplaruldoi al facturii beneficiarului, în baza căruia sînt înregistrate cheltuielile,consumurile, semnătura persoanei responsabile şi aplicarea ştampilei acestuiasînt obligatorii.

[Pct.4 în redacţia Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare 24.10.2008]

[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

41. Completareaformularelor documentelor primare cu regim special se efectuează:

a) manual (citeţ cu cerneală sau pix);

b) la maşina de dactilografiat sau computerizat;

c) combinat (manual, la maşina de dactilografiat saucomputerizat), cu asigurarea păstrării, arhivării informaţiei conţinute îndocumentele primare cu regim special, conform regulilor prevăzute de Organul destat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al RepubliciiMoldova.

[Pct.41 modificat prin Hot.Guv. nr.434 din 15.07.2009, învigoare 24.07.2009]

[Pct.41 introdus prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, învigoare 24.10.2008]

5. La intrare, înainte de alua la evidenţă formularele cu regim special conform documentelor de însoţire,se procedează la verificarea corespunderii formularelor cu regim special dupăcantitate, număr şi serie cu datele indicate în documentele de însoţire.Verificarea se efectuează de persoana responsabilă de evidenţa, păstrarea şieliberarea formularelor cu regim special. În cazul depistării unor divergenţeîntre datele din documentele de însoţire şi starea de facto a formularelor curegim special (deteriorări, rebut), se întocmeşte un act în cel puţin douăexemplare. Unul din exemplare, cu anexarea formularelor deteriorate, rebutate,se transmite organizaţiei de la care s-au primit formularele cu regim specialîn scopul determinării cauzelor şi reglementării situaţiei. După verificareacontrolului formularelor cu regim special, persoanele responsabile de evidenţa,păstrarea şi eliberarea lor înregistrează fiecare set de formulare în Registrulde evidenţă a formularelor de strictă evidenţă (anexa nr.2), filele căruiatrebuie să fie numerotate, şnuruite, semnate de conducătorul întreprinderii şiparafate. Pe ultima pagină a registrului se face înscrierea "în registrulde faţă sînt numerotate __ file" (numărul se scrie în litere).

6. Conducătorul entităţiipoartă răspundere pentru starea evidenţei, păstrării şi utilizării formularelorcu regim special.

[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

 

7. Funcţiile şi obligaţiunilepersoanei responsabile de evidenţa, păstrarea, eliberarea şi perfectareaformularelor cu regim special se confirmă prin ordin, semnat de conducătorulîntreprinderii. Formularele de strictă evidenţă se eliberează numaipersoanelor, în obligaţiunile cărora intră perfectarea documentelor în cauză.La eliberarea lor, formularele cu regim special se înregistrează în registrulde evidenţă a formularelor cu regim special cu semnătura persoanei responsabile.

Persoanele responsabile de perfectarea formularelor curegim special înregistrează în Registrul de primire-predare a documentelor M-13datele cu privire la utilizarea formularelor conform destinaţiei. Formularelecu regim special se scot de la evidenţă conform registrului menţionat, care secompletează în trei exemplare. Primul exemplar, cu anexarea formularelor curegim special completate, se transmite în contabilitate sub semnătură pentruînregistrarea operaţiunilor economice, al doilea se transmite persoaneiresponsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora, iar al treileaexemplar rămîne la persoana care prezintă darea de seamă.

8. Păstrarea formularelor curegim special se efectuează în conformitate cu normele de păstrare a mijloacelorbăneşti.

9. Inventarierea formularelorcu regim special se face în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii.În cazul depistării lipsei de formulare cu regim special, ele sînt trecute lapierderi numai după publicarea în Monitorul Oficial a denumirii, numerelor şiseriei acestora pentru a se aduce la cunoştinţă nevalabilitatea lor. Persoanelevinovate restituie costul lor şi poartă răspundere administrativă şi penală înconformitate cu actele normative şi legislative în vigoare.

[Pct.9 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare 08.02.2008]

10. Pe formularele cu regimspecial, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alteînregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat". Pentruformularele deteriorate se întocmeşte o listă, care se prezintă persoaneiresponsabile de evidenţa, păstrarea şi eliberarea formularelor, cu anexarea lorşi ulterior se scot de la evidenţă în modul stabilit la pct.9 al prezenteiinstrucţiuni.

11. Preţul de cumpărare aformularelor cu regim special se include în componenţa cheltuieliloranticipate. Pe măsura utilizării formularelor cu regim special, valoarea lor setrece la cheltuielile generale şi administrative ale perioadei de gestiunecurente.

Evidenţa formularelor cu regim special se ţine la contulextrabilanţier 951 "Formulare cu regim special". Contul 951 estedestinat acumulării şi generalizării informaţiei privind disponibilul şicirculaţia formularelor cu regim special aflate la păstrare şi eliberatepersoanelor responsabile. În debitul acestui cont se înregistrează intrărileformularelor cu regim special la preţul de cumpărare şi în expresie numerică,iar în credit – utilizarea şi anularea lor.

Evidenţa analitică a formularelor cu regim special seţine separat, pe tipuri de formulare şi persoane responsabile, în gestiuneacărora se află aceste documente.

Evidenţa operativă a intrării, utilizării şi ieşiriiformularelor cu regim special se efectuează în registrul de evidenţă a lorpentru fiecare tip de formular.

Mecanismul de restituire a formularelor tipizate de documente primare cu regim special nefolosite sau deteriorate se aprobă de Biroul Naţional de Statistică şi, respectiv, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

[Pct.11 modificat prin Hot.Guv.nr1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.2013 art.16]

[Pct.11 modificat prin Hot.Guv. nr.1185 din 20.10.2008, în vigoare24.10.2008]

[Pct.11 modificat prin Hot.Guv. nr.73 din 29.01.2008, în vigoare08.02.2008]

[Pct.11 modificat prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

 

 

 

Anexa nr.1

Приложение № 1

 

Registru de evidenţă a formularelor cu regim special
Реестр учета бланков со специальным режимом
___________________________________________
Autoritatea emitentă
Орган, уполномоченный выдавать бланки

 

___________________________

denumirea formularelor

наименование бланков

 

Nr. crt.
№ п/п

Data
Дата

Predător sau primitor (denumirea completă a agentului economic)
От кого получены или кому отпущены (полное наименование экономического агента)

Cod fiscal
Фискальный код

Adresa agentului economic
Адрес экономического агента

Numărul facturii de expediţie
Номер товаротранспортной накладной, дата

Numerotarea chitanţierelor
Нумерация книжек

Stoc chitanţiere
Остаток книжек

Menţiuni
Примечание

de la nr.__
с №__

pînă la nr.__
по №_

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]-->

Anexa nr.2

Приложение № 2

 

Registru de evidenţă a formularelor cu regim special
Реестр учета бланков со специальным режимом

 

 

__________________________________
denumirea formularelor

наименование бланков

 

__________________________________
denumirea agentului economic

наименование экономического агента

 

Intrări
Приход

Ieşiri
Расход

 

Nr. crt.
№ п/п

Nr. facturii
de expediţie
şi data

№ товаро-
транспортной
накладной

Predător, cantitatea
От кого поступили, количество

Seria
Серия

Numero-
tarea
chitan-
ţierelor

Нумерация
книжек

Denumirea persoanei juridice/ numele, prenumele persoanei fizice
Наименование юридического лица/ ф.и. физического лица

Data eliberării
Дата выдачи

Numero-
tarea
chitan-
ţierelor

Нумерация
книжек

Semnătura de primire
Роспись при получении

Scăderea din
evidenţe a
chitanţierelor
utilizate

Списание
использо-
ванных
книжек

Menţiuni
Приме-
чание

 

de la nr.__
с №__

pînă la nr.__
по №_

de la nr.__
c №__

pînă la nr.__
по №_

de la nr.___
с №__

pînă la nr.___
по №___

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.294 din 17 martie 1998

 

Notă: În tot textul Regulamentului sintagma “Camera Înregistrării de Stat aMinisterului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma “Î.S.“Camera Înregistrării de Stat”” conform Hot.Guv. nr.693 din 17.11.2009, învigoare 27.11.2009

 

Notă: În tot textul Regulamentului cuvintele "Camera Înregistrării aDepartamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele"Camera Înregistrării de Stat a Ministerului DezvoltăriiInformaţionale" conform Hot.Guv. nr.30 din 10.01.06, în vigoare 24.01.06

 

Notă: În tot textul Regulamentului cuvintele "Camera Înregistrării deStat pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele"Camera Înregistrării de Stat a Departamentului TehnologiiInformaţionale" conform Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04

 

REGULAMENTUL

cu privire la activitatea în domeniul confecţionăriiştampilelor

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament,elaborat în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-IIdin 23 decembrie 1997, reglementează activitatea Camerei de Licenţiere şiorganelor afacerilor interne privind controlul asupra confecţionării, utilizăriişi distrugerii ştampilelor, precum şi a agenţilor economici licenţiaţi în acestdomeniu.

[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

2. Se stabileşte că dreptulde a desfăşura activitate de confecţionare şi distrugere a ştampilelor seacordă agenţilor economici de către Camera de Licenţiere prin eliberarealicenţelor respective.

[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

3. Controlul asuprarespectării de către titularii de licenţă pentru activitatea de confecţionareşi distrugere a ştampilelor a condiţiilor de licenţiere se efectuează de cătreCamera de Licenţiere şi Ministerul Afacerilor Interne prin controaleplanificate (cel mult o dată pe parcursul anului calendaristic) şi controale inopinate.

[Pct.3 introdus prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

4. Eliberarea, suspendarea şireluarea valabilităţii licenţei pentru activitatea de confecţionare şidistrugere a ştampilelor, precum şi retragerea acesteia se efectuează înconformitate cu Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unorgenuri de activitate.

[Pct.4 introdus prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

[Pct.3,4 excluse prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

II. SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL ASUPRA CONFECŢIONĂRIIŞTAMPILELOR

5. Exercitîndu-şi funcţiilede supraveghere şi control asupra activităţii de confecţionare a ştampilelor înconformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, organele afacerilor interneau dreptul:

a) să ceară agenţilor economici licenţiaţi să prezintedocumentele corespunzătoare şi informaţii scrise sau verbale privindactivitatea de confecţionare a ştampilelor;

b) să exercite controlul asupra funcţionăriiîntreprinderilor (atelierelor) de confecţionare a ştampilelor şi să asigureintegritatea utilajului şi ştampilelor confecţionate;

c) să prezinte agenţilor economici licenţiaţi avizeprivind înlăturarea obligatorie a încălcărilor depistate;

d) să efectueze inspectări asupra modului de utilizare aştampilelor;

e) să întreprindă alte măsuri prevăzute de lege.

[Pct.5 modificat prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

6. Agenţii economicilicenţiaţi în domeniul confecţionării ştampilelor sînt obligaţi:

a) să execute integral şi în termen hotărîrile şiprescripţiile organelor afacerilor interne;

b) să prezinte organelor afacerilor interne dări de seamăşi informaţii referitoare la activitatea lor în modul şi termenele stabilite deaceste organe;

c) să prezinte, la cererea organelor afacerilor interne,documente autentice, informaţii şi explicaţii în scris şi verbale, alte datenecesare pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control.

Necesitatea respectării secretului comercial nu absolvăagenţii economici de obligaţia de a prezenta informaţia cerută.

 

III. CERINŢELE FAŢĂ DE ÎNTREPRINDERILE (ATELIERELE)
DE CONFECŢIONARE A ŞTAMPILELOR

[Denumirea în redacţia Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

[Pct.7-9 excluse prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04,celelalte renumerotate]

 

7. Întreprinderile(atelierele) de confecţionare a ştampilelor trebuie să fie amplasate înîncăperi izolate, păzite, care să asigure integritatea utilajelor, materieiprime, articolelor executate şi să excludă posibilitatea pătrunderiipersoanelor străine în secţiile şi sectoarele de producţie.

La sfîrşitul zilei de lucru secţiile, sectoarele deproducţie, depozitele, biroul de recepţionare a comenzilor şi eliberare aarticolelor confecţionate se închid şi se sigilează.

La ferestrele etajelor de jos se instalează grilaje demetal.

8. Toate întreprinderile(atelierele) de confecţionare a ştampilelor trebuie să dispună de:

birouri de recepţionare a comenzilor şi de eliberare aarticolelor confecţionate;

o secţie sau un sector pentru culegerea textelor în bazaoriginalelor (schiţelor) beneficiarilor;

o secţie sau un sector pentru confecţionarea articolelor.

Secţia sau sectorul pentru culegerea textului, secţia sausectorul pentru confecţionarea articolelor trebuie amplasate în încăperiizolate. Biroul de recepţionare a comenzilor şi eliberare a articolelorconfecţionate este autorizat, în fiecare caz, de către organele afacerilorinterne.

9. Materialele, caracterele,utilajul, dispozitivele întreprinderii (atelierului) de confecţionare aştampilelor se înregistrează în registrul de evidenţă a caracterelor,utilajului şi dispozitivelor.

 

IV. UTILIZAREA ŞTAMPILELOR. ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR
PENTRU CONFECŢIONAREA ŞTAMPILELOR

10. Utilizarea ştampilelor cuStema de Stat a Republicii Moldova este permisă organelor supreme şi locale aleputerii şi administraţiei de stat, organelor judiciare, organelor procuraturii,birourilor notariale, instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu, precum şiorganizaţiilor, întreprinderilor şi instituţiilor cărora, în conformitate culegislaţia Republicii Moldova, li se acordă asemenea drept.

11. Organizaţia,întreprinderea sau instituţia poate dispune numai de un exemplar al ştampileicu Stema de Stat.

Cu autorizaţia ministrului sau conducătoruluidepartamentului respectiv, se admite confecţionarea, suplimentar, a uneiştampile cu Stema de Stat cu cifra "2", iar instituţiile BănciiNaţionale şi Băncii de Economii ale Moldovei, cu autorizaţia guvernatorului BănciiNaţionale a Moldovei şi organele cadastrale teritoriale cu autorizaţiadirectorului general al Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şiGeodezie pot deţine mai mult de două ştampile cu Stema de Stat, numerotate cucifrele corespunzătoare. Ele pot utiliza, în funcţie de necesităţi, şi ştampilerotunde, triunghiulare, ovale, cu antet şi dreptunghiulare.

[Pct.11(14) completat prin Hot.Guv. nr.422 din 11.05.99]

 

12. Organizaţiile,întreprinderile şi instituţiile; care nu sînt specificate în pct.13 alprezentului regulament, utilizează ştampile simple rotunde sau ovale, cu saufără emblemă. Acestor organizaţii, întreprinderi şi instituţii li se permite sădeţină mai mult de două ştampile simple rotunde sau ovale, cu cifrelecorespunzătoare. În dependenţă de necesităţi, ele pot avea şi ştampiletriunghiulare, cu antet şi dreptunghiulare.

13. Medicii pot utiliza oştampilă simplă rotundă cu sau fără emblemă.

14. Întreprinderile(atelierele) de confecţionare a ştampilelor primesc comenzi pentru confecţionareaurmătoarelor tipuri de ştampile, cu condiţia ca beneficiarul să dispună deautorizaţia organelor afacerilor interne respective:

a) ştampile rotunde cu imaginea Stemei de Stat aRepublicii Moldova;

b) ştampile simple: rotunde, ovale, triunghiulare, cuantet, dreptunghiulare.

15. Ştampilele enumerate înpct.17 al prezentului regulament sînt eliberate către beneficiari împreună cuadeverinţa ştampilei, în care se indică denumirea întreprinderii producătoare,adresa juridică, caracteristica tehnică a ştampilei cu descrierea textului,plasarea geometrică a emblemei, semnelor şi simbolurilor, erorilorconvenţionale, altor caracteristici tehnice care asigură protecţie sporităîmpotriva contrafacerii ştampilei.

Adeverinţa conţine un număr tipografic alcătuit din şasecifre, amprentele în original ale ştampilei confecţionate şi se autentificăprin aplicarea ştampilei şi semnăturii directorului întreprinderiiproducătoare.

16. Duplicatul adeverinţeiştampilei, împreună cu toate documentele în baza cărora a fost confecţionată,se păstrează în întreprinderea (atelierul) care a produs ştampila.

17. Celelalte ştampile şi altearticole – plombe, facsimile, ştampile fără denumirea instituţiei,întreprinderii, precum şi cu denumirea abreviată a beneficiarului (sigiliipentru sigilarea dulapurilor, ştampilele etichetelor de mărfuri cu indicareaexpeditorului, destinatarului încărcăturii, ştampile cu semnătură pentruaprobarea desenelor tehnice, ştampile pentru corespondenţa de intrare şiieşire, ştampile de inventar – se execută la întreprinderile (atelierele) deconfecţionare a ştampilelor fără autorizaţia organelor afacerilor interne, darneapărat în baza cererilor semnate de conducătorii organizaţiilor, întreprinderilorşi instituţiilor pentru care sînt fabricate aceste articole.

18. Pentru obţinereaautorizaţiei de confecţionare a ştampilelor conducătorii organizaţiilor,întreprinderilor şi instituţiilor prezintă în organul afacerilor interne undemers, iar persoanele fizice – o cerere.

În demersuri şi cereri se indică: în ce scop sîntnecesare ştampilele (se confecţionează pentru prima dată, în legătură cuschimbarea denumirii, în legătură cu uzarea lor etc.), tipul şi numărul deştampile solicitat.

19. La demersuri şi cereri seanexează:

(1) Pentru confecţionarea ştampilelor cu Stema de Stat:

a) modelele (schiţele) în două exemplare, aprobate deCentrul Naţional de Terminologie;

b) extrasul din statut, certificatul şi copiacertificatului de înregistrare a organizaţiei, întreprinderii, instituţiei laÎ.S. “Camera Înregistrării de Stat”;

c) copia ordinului ministrului, conducătoruluidepartamentului privind acordarea dreptului de utilizare a acestor ştampile,extrasul din hotărîrea Guvernului Republicii Moldova;

d) acordul şi copia hotărîrii privind schimbareadenumirii (în cazul confecţionării ştampilei în legătură cu schimbareadenumirii).

(2) Pentru confecţionarea ştampilelor simple:

a) modelele (schiţele) în două exemplare, aprobate deCentrul Naţional de Terminologie;

b) certificatul şi copia certificatului de înregistrare aorganizaţiei, întreprinderii, instituţiei la Î.S. “Camera Înregistrării deStat”.

În cazul înlocuirii ştampilelor în legătură cu schimbareadenumirii, sediului, la demersuri şi cereri se anexează acordul, înregistrat laÎ.S. “Camera Înregistrării de Stat”e privind efectuarea acestor schimbări.Ştampilele vechi se predau organelor afacerilor interne care eliberează uncertificat de forma stabilită ce confirmă distrugerea acestora.

(3) Pentru confecţionarea ştampilelor pentru medici:

a) modelele (schiţele) în două exemplare, aprobate deCentrul Naţional de Terminologie;

b) copia diplomei, iar medicii ce desfăşoară activităţide asistenţă medicală în baza licenţei eliberate în modul stabilit delegislaţie – licenţa în original şi copia de pe ea.

(4) Autorităţile administraţiei publice centrale şilocale, instituţiile judiciare şi ale procuraturii şi birourile notarialeanexează la demersurile pentru executarea ştampilelor numai modelele (schiţele)aprobate de Centrul Naţional de Terminologie.

[Pct.19(22) modificat prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare13.08.04]

 

20. Autorizaţiile pentruconfecţionarea şi distrugerea ştampilelor sînt eliberate în modul stabilit deMinisterul Afacerilor Interne.

 

V. DESCRIEREA ŞI EXECUTAREA ŞTAMPILELOR

21. Imaginea Stemei de Stat seplasează pe ştampile în conformitate cu Legea nr.337-XII din 3 noiembrie 1990"Cu privire la Stema de Stat a Republicii Moldova".

22. Ştampilele cu Stema de Stata Republicii Moldova se confecţionează de formă rotundă. În mijlocul cerculuise plasează imaginea Stemei de Stat, iar pe circumferinţa ştampilei – denumireaministerului, departamentului, apoi denumirea direcţiei şi denumireasubdiviziunii structurale.

23. Ştampila simplă seconfecţionează de formă rotundă, ovală, triunghiulară, cu antet şidreptunghiulară.

(1) Ştampila simplă pentru organizaţiile menţionate înpct.15 al prezentului regulament conţine:

a) ştampila rotundă (pe circumferinţă) – denumireaministerului, departamentului, apoi a subdiviziunii structurale, iar în mijloc– destinaţia ştampilei (cancelaria, secţia cadre, pentru reţete şi altele);

b) ştampila dreptunghiulară şi cu antet – în parteasuperioară se imprimă sintagma "Republica Moldova", apoi denumireaministerului, departamentului, subdiviziunii structurale.

(2) Ştampila simplă pentru alte organizaţii,întreprinderi, instituţii conţine:

c) ştampila rotundă (pe circumferinţă) – denumirealocalităţii în care se află sediul, forma organizaţional-juridică, iar înmijloc – denumirea şi numărul înregistrării de stat a organizaţiei,întreprinderii şi instituţiei;

d) ştampila dreptunghiulară şi cu antet – în parteasuperioară se imprimă sintagma "Republica Moldova", apoi forma organizaţional-juridicăşi denumirea organizaţiei, întreprinderii şi instituţiei.

În ştampila cu antet se indică contul curent dedecontare, denumirea băncii, codul fiscal, adresa juridică a organizaţiei,întreprinderii, instituţiei.

24. În textul ştampilelorenumerate în pct.17 al prezentului regulament se indică în mod obligatoriu, cumicrocaractere, denumirea ministerului, întreprinderii, adresa juridică saualte informaţii privind posesorul ştampilei.

25. Ştampilele seconfecţionează în corespundere cu autorizaţia eliberată de organul afacerilorinterne avînd următoarele dimensiuni:

ştampila rotundă cu

textul într-o singură limbă – cu diametrul 17-38 mm;

în două limbi – cu diametrul 30-40 mm;

ştampila rotundă cu textul

în trei limbi – cu diametrul 40-50 mm;

ştampila triunghiulară – cu laturile de 45×45×45 mm;

ştampila ovală – cu diametrul 25×42 mm.

26. În cazul pierderiiştampilei, conducătorii organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor sîntobligaţi să întreprindă măsuri pentru găsirea lor, informînd, totodată, despreaceasta comisariatul de poliţie din teritoriu.

27. Autorizaţia pentruconfecţionarea ştampilelor în locul celor pierdute se eliberează în bazegenerale, după expirarea termenului de 10 zile din momentul depunerii cereriiprivind pierderea. La cerere se anexează anunţul publicat în Monitorul Oficialal Republicii Moldova privind pierderea ştampilei /ştampilelor/.

28. Ştampilele confecţionateîn locul celor pierdute trebuie să conţină în text litera "D"(duplicat).

 

VI. MODUL DE PĂSTRARE A ŞTAMPILELOR

29. În organizaţii,întreprinderi şi instituţii ştampilele se păstrează în dulapuri metalice şisafeuri la fel ca şi documentele secrete, iar evidenţa lor se ţine în registrespeciale.

Se interzice păstrarea ştampilelor în mesele de serviciu,sertare, transmiterea lor spre păstrare unor persoane care nu au acest drept,purtarea lor în buzunarele îmbrăcămintei.

30. În cazul în care ştampilaoriginală a fost găsită, ea se predă organului de poliţie pentru a fi distrusă.

Se interzice folosirea paralelă a ştampilei originale şia ştampilei duplicat.

31. Responsabilitatea şicontrolul privind respectarea regimului de păstrare a ştampilelor, precum şilegalitatea utilizării lor se atribuie conducătorilor organizaţiilor,întreprinderilor şi instituţiilor.

La substituirea conducătorului ştampilele se transmit,prin act, persoanei recent desemnate.

În caz de necesitate, conducătorii de organizaţii,întreprinderi şi instituţii pot să atribuie, prin ordin, responsabilitateapentru păstrarea şi utilizarea ştampilelor unuia dintre subalterni.

32. La expirarea necesităţii,ştampilele se predau în comisariatul de poliţie din teritoriu, care elibereazăo chitanţă pentru primirea şi distrugerea acestora. Articolele din cauciuc setaie în porţiuni mici sau se ard, iar cele din metal - se suprataie prin douălinii încrucişate.

 

[Pct.36-38 excluse prin Hot.Guv. nr.895 din 03.08.04, în vigoare 13.08.04]

 

Anexa nr.4

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.294 din 17 martie 1998

 

INSTRUCŢIUNE

cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru ridicareavalorilor în mărfuri şi materiale

1. Delegaţiile pentruridicarea valorilor în mărfuri şi materiale se eliberează factorilor de decizieai întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor pe formularele tipizateM-2 (se anexează).

Eliberarea delegaţiilor unor persoane neangajate laîntreprinderea (organizaţia, instituţia) în cauză nu se admite.

Delegaţiile sînt semnate de conducătorul (adjunctul) şicontabilul-şef ai întreprinderii (organizaţiei, instituţiei) sau de persoaneleîmputernicite de acestea.

Dreptul la semnarea delegaţiilor de către persoaneleîmputernicite de conducătorul şi contabilul-şef al întreprinderii, organizaţieişi instituţiei se legalizează prin ordin.

2. Delegaţiile se elibereazăla primirea valorilor în mărfuri şi materiale, livrate de către furnizorconform contractului, acordului sau altui document ce le substituie.

În cazurile cînd persoana împuternicită urmează săprimească mărfurile, materialele şi produsele solicitate de la un singurdepozit, dar conform cîtorva contracte, acorduri şi altor documente ce lesubstituie, ei i se poate elibera o singură delegaţie, cu indicarea numerelorşi datelor contractelor, acordurilor şi altor documente analogice, sau cîtevadelegaţii, în cazurile cînd valorile în mărfuri şi materiale urmează să fieprimite la cîteva depozite.

3. Delegaţiile seînregistrează de contabilitatea întreprinderii, organizaţiei şi instituţiei.

La eliberarea delegaţiilor este necesar să se ia înconsiderare că lista valorilor în mărfuri şi materiale, prevăzută pe verso-uldelegaţiei, se întocmeşte în cazurile cînd în documentul de eliberare (în acordetc.), indicat pe recto, nu sînt specificate denumirile şi cantităţilevalorilor, care urmează să fie ridicate. Dacă însă în documentele respectivesînt specificate denumirile şi cantităţile valorilor în mărfuri şi materiale,care urmează să fie ridicate, lista valorilor de pe verso-ul procurii seradiază.

Eliberarea delegaţiilor în alb sau parţial completate şia delegaţiilor fără specimenele semnăturilor persoanelor, pe numele cărora sîntperfectate, nu se permite.

4. Termenul de valabilitate adelegaţiei se stabileşte în dependenţă de posibilităţile existente pentruprimirea şi transportarea valorilor în cauză conform contractului, acordului,facturii sau altui document ce le substituie, în baza căruia a fost eliberatădelegaţia dar, de regulă, cel mult 15 zile.

Delegaţiile pentru ridicarea valorilor în mărfuri şimateriale, decontările pentru care se efectuează în regimul plăţilorplanificate (de exemplu primirea sistematică a produselor alimentare pentruinstituţiile de copii), pot fi eliberate pe întreaga lună calendaristică.

Cu asentimentul ministerelor (departamentelor)interesate, acest termen poate fi prelungit, dar cel mult pe un trimestrucalendaristic.

5. În cazul cînd persoanaîmputernicită este privată de dreptul de a primi valori în temeiul delegaţiilorce i s-au eliberat şi al căror termen de valabilitate nu a expirat, acestedelegaţii se retrag, iar destinatarul valorilor în mărfuri şi materiale notificăîn scris furnizorului anularea delegaţiilor respective. Din momentul primiriiunei astfel de notificări, eliberarea valorilor conform delegaţiilor anulate sesuspendă. În atare situaţii răspunderea pentru eliberarea valorilor în temeiulacestor delegaţii o poartă furnizorul.

6. La eliberareadelegaţiilor, contabilitatea întreprinderii, organizaţiei şi instituţiei oînregistrează în registrul de evidenţă a delegaţiilor (se anexează).

În registrul de evidenţă a delegaţiilor, înainteaînceputului eliberării delegaţiilor, se numerotează toate filele. Pe ultimafilă a registrului, sub semnătura contabilului-şef, se face menţiunea: "Înprezentul registru sînt numerotate ____ file". Numărul de file se scrie înlitere.

Întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, care auînregistrat delegaţiile în registrul nominalizat, trebuie să utilizezedelegaţia de forma M-2a (se anexează).

Registrele de evidenţă a delegaţiilor eliberate trebuiesă fie păstrate la persoana responsabilă de înregistrarea delegaţiilor.

7. Persoana, căreia i s-aînmînat delegaţia, este obligată să prezinte în contabilitatea întreprinderii,organizaţiei, instituţiei, cel tîrziu în ziua următoare după primireavalorilor, indiferent de faptul dacă valorile în mărfuri şi materiale, indicateîn delegaţii, au fost primite complet sau parţial, actele doveditoare privindîndeplinirea dispoziţiilor şi predarea valorilor în mărfuri şi materiale ladepozit sau gestionarului respectiv.

Delegaţiile nefolosite urmează să fie restituiteîntreprinderii (organizaţiei, instituţiei), care le-a eliberat, în ziuaurmătoare după expirarea termenului de valabilitate a delegaţiilor.

La restituirea delegaţiilor nefolosite se face oînsemnare pe cotorul carnetului de delegaţii sau în registrul de evidenţă adelegaţiilor eliberate (la rubrica "Menţiuni despre îndeplinireadispoziţiilor"). Delegaţiile nefolosite şi restituite sînt stinse prinînscrisul "nefolosită" şi se păstrează pînă la sfîrşitul anuluigestionar la persoana responsabilă de înregistrarea lor. La sfîrşitul anuluidelegaţiile nefolosite se nimicesc printr-un proces-verbal de lichidare,aprobat de preşedintele comisiei centrale de inventariere a întreprinderii,organizaţiei, iar numerele delegaţiilor nevalabile se publică în MonitorulOficial pentru a se aduce la cunoştinţă nevalabilitatea acestor delegaţii, careapoi se lichidează printr-un proces-verbal corespunzător.

Persoanele, care nu şi-au dat darea de seamă privindutilizarea delegaţiilor cu termen de valabilitate expirat, poartă răspunderedisciplinară şi alte delegaţii nu li se eliberează.

8. Contabilul-şef alîntreprinderii, organizaţiei, instituţiei este obligat să asigure:

a) controlul asupra respectării regulilor de întocmire,eliberare şi înregistrare a delegaţiilor;

b) instructajul persoanelor, care primesc delegaţiile,privitor la modul de prezentare în contabilitate a actelor despre îndeplinireadispoziţiilor conform delegaţiilor;

c) controlul oportun asupra modului de folosire adelegaţiilor, efectuat în baza documentelor de intrare (dispoziţiilor deîncasare, actelor de intrare etc.);

d) controlul asupra prezentării în termen a documentelorde intrare corespunzătoare, în limitele termenului de valabilitate adelegaţiei, sau asupra restituirii delegaţiei, în cazul nefolosirii ei.

9. Eliberarea valorilor înmărfuri şi materiale de către întreprinderi şi organizaţii (comerciale, deaprovizionare, de desfacere etc.) se efectuează în cazurile:

a) expirării termenului de valabilitate a contractului,acordului sau altor acte ce le substituie;

b) prezentării delegaţiei eliberate cu încălcarea moduluistabilit de completare a ei sau cu rechizitele necompletate;

c) prezentării delegaţiei cu corectări şi ştersături;

d) neprezentării buletinului de identitate(paşaportului), indicat în delegaţie;

e) expirării termenului de valabilitate a delegaţiei;

f) primirii de la destinatar a avizului privind anulareadelegaţiei.

10. Delegaţiile, indiferent determenul lor de valabilitate, se iau de către furnizor la prima livrare avalorilor în mărfuri şi materiale. În cazul livrării valorilor în mărfuri şimateriale pe părţi, pentru fiecare parte eliberată se întocmeşte o factură (unact de primire-predare sau alt document analogic), cu indicarea în el anumărului delegaţiei şi datei eliberării ei. În aceste cazuri un exemplar alfacturii (sau documentului subrogatoriu) se transmite destinatarului valorilorîn mărfuri şi materiale, iar celălalt – se anexează la delegaţia rămasă lafurnizor şi se foloseşte pentru supravegherea şi controlul asupra executăriilivrărilor de valori conform delegaţiilor, precum şi pentru prezentareacontului către consumator.

După terminarea livrărilor valorilor în mărfuri şimateriale, delegaţia se transmite în contabilitate împreună cu documentelepentru eliberarea ultimei părţi a valorilor indicate în delegaţie.

11. La aprovizionarea cumărfuri şi materiale şi livrarea lor centralizată întreprinderilor, organizaţiilorcomerciale şi de alt tip, eliberarea mărfurilor şi materialelor de cătrefurnizori (întreprinderi, organizaţii angro etc.) poate fi efectuată fărădelegaţie. În aceste cazuri destinatarul mărfurilor (materialelor) este datorsă comunice furnizorilor modelul ştampilei, cu care gestionarul, destinatarulmărfurilor (materialelor) adevereşte exemplarul documentului de însoţire(factură, cont etc.), rămas la furnizor şi semnătura sa de primire a valorilor.

12. Controlul asuprarespectării de către furnizor a ordinii stabilite de eliberare, conformdelegaţiilor, a valorilor în mărfuri şi materiale se pune în sarcinacontabilului-şef al întreprinderii, organizaţiei, instituţiei furnizoare.

Controlul asupra înregistrării complete şi la timp amărfurilor (materialelor), intrate la întreprinderile de prelucrare, înreţelele comerciale etc., urmează să se exercite sistematic de cătrecontabilitatea întreprinderii, organizaţiei destinatare în baza documentelorcorespunzătoare ale furnizorilor.

Prezenta instrucţiune nu se extinde asupra modului deprimire a încărcăturilor de la organizaţiile de transport (transportul rutier,feroviar, aerian şi naval).

Din data emiterii prezentei instrucţiuni MinisterulFinanţelor şi Biroul Naţional de Statistică vor abroga Instrucţiunea din 1martie 1993 nr.03-20/17 şi, respectiv, nr.18-08-2 privind modul de eliberare aprocurilor la primirea valorilor în mărfuri şi materiale.

 

Anexa nr.5

la Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

nr.294 din 17 martie 1998

 

CERTIFICAT

de atribuire a seriei şi diapazonului numerelor documentelor

primare cu regim special ale agenţilor economici care dispun

de sistem computerizat de evidenţă primară

 

Eliberat agentului economic _____________________________________________________________________

denumirea

_____________________________________________________________________________________________

adresa

Cod fiscal ____________________________________________________________________________________

Cod CRIO ____________________________________________________________________________________

(Codul republican al întreprinderilor şi organizaţiilor)

 

la imprimarea de sine stătător a documentului primar cu regim special _____________________________

denumirea documentului

 

se atribuie seria____________ şi diapazonul de numere de la nr.________ pînă la nr._______

 

 

 

L.Ş.

Directorul Întreprinderii de Stat
Editura de Imprimate "Statistica"/
Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

 

[Anexa nr.5 modificată prin Hot.Guv. nr.969 din18.10.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Anexa nr.5 în redacţia Hot.Guv. nr.7 din 14.01.99]

[Anexa nr.5 completată prin Hot.Guv. nr.788 din 15.07.98]

 

 

REGISTRU DE EVIDENŢĂ A DELEGAŢIILOR
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАННЫХ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

 

______________________

denumirea agentului economic

(наименование организации)

 

Nr.
dele-
gaţie


дове-
рен-
ности

Data emiterii
Дата выдачи

Termenul de valabilitate a delegaţiei
Срок действия доверенности

Funcţia şi
numele
delegaţiei

Должность
и фамилия
лица,
которому
выдана
доверен-
ность

Furnizor
Наиме-
нование
поставщика

Codul
fiscal al
furnizorului

Фискаль-
ный код
поставщика

Adresa furnizorului
Адрес поставщика

Nr. şi data contractului, documentului echivalent
№ и дата договора (заменяющего его документа)

Semnătura delegatului
Расписка лица, получившего доверенность

Menţiuni privind executarea obligaţiei
Отметки о выполнении поручения по выданной доверенности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]--> <><><!--[if !supportMisalignedRows]--> <><><!--[endif]-->

Seria

Nr.

 Л
и
н
и
я


о
т
р
е
з
аL
i
n
i
a

d
e

d
e
t
a
ş
a
r
e

 

Formular tipizat M-2a

Типовая форма

 

Cod CUIO

Код ОКПО

 

 

 

Data eliberării
Дата выдачи

 

 

Delegaţia este valabilă pînă la ________199_

Доверенность действительна по

 

 

Valabilă pînă la
Срок действия

Cod fiscal

______________________________________Фискальный код
beneficiar, adresa  наименование потребителя и его адрес

 

 

 

Funcţia şi N.P. delegatului
Должность и Ф.И. лица, которому выдана доверенность

Cod fiscal

______________________________________Фискальный код
plătitor, adresa  наименование плательщика и его адрес

 

 

 

 

Cont nr. ______ la __________________________________________

 

Denumirea furnizorului şi adresaНаименование поставщика и его адрес

Счет

в

denumirea băncii
наименование банка

 

 

 

DELEGAŢIE

ДОВЕРЕННОСТЬ

 

Seria

Nr.

 

Codul fiscal al furnizoruluiФискальный код поставщика

 

 

Nr. şi data contractului (acordului ş.a.)
Номер и дата договора (соглашения и т.п.)

Data emiterii ________________ 199_ г.
Дата выдачи
_________________________________________________________

numele, prenumele, funcţia  фамилия, имя, должность  

 

legitimat cu buletinul de identitate: seria _____nr.___din_____199_

 

Semnătura delegatului
Расписка лица, получившего доверенность

 

удостоверение личности

 

от

 

emis de ___________________________________ poliţiei _________

Menţiuni privind executarea obligaţieiОтметка о выполнении поручения по выданной доверенности

выдан

полиции

 

 

este delegat la _____________________________________________

 

на получение от

denumirea organizaţiei наименование организации поставщика

 

 

 

pentru a ridica valorile în mărfuri şi materiale conform _________

 

товарно-материальных ценностей по

nr. şi data bonului de
comandă, facturii etc.
номер и дата наряда,
фактуры и т.п.

 

 

 

Lista valorilor în mărfuri şi materiale

Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению

 

Nr. crt.

Valori în mărfuri şi materialeНаименование товарно-материальных ценностей

Unitatea de măsurăЕдиница измерения

Cantitatea (în litere)Количество (прописью)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

Подпись

__________________________________________________________

certificăm

specimentul de semnătură a delegatului
образец подписи лица, получившего доверенность

 

настоящим удостоверяем

 

L.Ş.

М.П.

Conducător al întreprinderii
(organizaţiei, instituţiei) ___________________________
Руководитель предприятия
(организации, учреждения)

Contabil-şef __________
Главный бухгалтер

 

 

 

Formular tipizat M-2

Типовая форма

 

Cod CUIO

Код ОКПО

 

 

 

Delegaţia este valabilă pînă la________199_

Доверенность действительна по

 

___________________________________________________________________________Cod fiscal

 

beneficiar, adresa наименование потребителя и его адрес

Фискальный код

___________________________________________________________________________Cod fiscal

 

plătitor, adresa наименование плательщика и его адрес

 

Фискальный код

Cont nr. ______ la _____________________________________________________________________________

Счет в

denumirea băncii
наименование банка

 

DELEGAŢIE
ДОВЕРЕННОСТЬ

Seria ______ Nr. ____

 

Data emiterii ________________ 199_ г.

Дата выдачи

___________________________________________________________________________________________

numele, prenumele, funcţia фамилия, имя, должность

 

legitimat cu buletinul de identitate: seria _____________________nr.______din_________________199_

удостоверение личности

от

 

emis de ______________________________________________________ poliţiei ________________________

выдан

полиции

 

este delegat la _______________________________________________________________________________

на получение от

denumirea organizaţieiнаименование организации поставщика

 

pentru a ridica valorile în mărfuri şi materiale conform ___________________________________________

товарно-материальных ценностей по

nr. şi data bonului de comandă, facturii etc.номер и дата наряда, фактуры и т.п.

 

 

 

Lista valorilor în mărfuri şi materiale

Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению

 

Nr. crt.

Valori în mărfuri şi materialeНаименование товарно-материальных ценностей

Unitatea de măsurăЕдиница измерения

Cantitatea (în litere)Количество (прописью)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Semnătura

Подпись

__________________________________________________________

certificăm

specimentul de semnătură a delegatului
образец подписи лица, получившего доверенность

 

настоящим удостоверяем

 

L.Ş.

М.П.

Conducător al întreprinderii
(organizaţiei, instituţiei) ___________________________
Руководитель предприятия
(организации, учреждения)

Contabil-şef __________
Главный бухгалтер

 

 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3706365
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100