Prima  |  Legislaţia  |  Contabilitate  |  Scrisori, explicaţii | Privind bunurile transmise la preț simbolic sc. nr. 15-08/390 din 17.07.2017

Privind bunurile transmise la preț simbolic sc. nr. 15-08/390 din 17.07.2017

02.08.2017   192  
imprimare

Către Ministrul Finanțelor al RM
Domnul Octavian Armașu
str. Constantin Tănase 7
MD-2005 mun. Chişinău, Republica Moldova

Scrisoarea nr. 17 din 16 iunie 2017

Subiect: Metodologia evidenței contabile privind bunurile transmise la preț simbolic

Stimate Domnule Ministru,

Societatea cu Răspundere Limitată „Totul pentru Contabil" (cod fiscal 1007600050995) solicită respectuos explicații referitor la aspectele contabile legate de operațiunea de intrare a activelor la preț simbolic. În cadrul programelor sale de marketing și de promovare a vânzărilor, entitățile din domeniul telecomunicațiilor, propun clienților săi, contracte de livrare a unor active (telefoane mobile, tablete) la preț simbolic în schimbul semnării contractelor irevocabile de livrare a serviciilor în domeniul telecomunicațiilor.

Mai jos vă prezentăm condițiile unui contract real de comercializare a produselor la preț simbolic (promoțional) propus clientului său de un furnizor de servicii în domeniul telecomunicațiilor. Produsul livrat la preț simbolic este tableta Vonino Xavy LV, preț de procurare - 1 leu, preț standard - 2499 lei.

Termenii și condițiile principale de comercializare a produselor care se conțin în contract sunt următoarele:

(1) Produsul se vinde clientului la prețul promoțional cu condiția că: (a) clientul va respecta perioada minimă contractuală (24 de luni) pentru contractul de prestare a serviciilor de comunicații mobile; (b) suma totală achitată de client lunar către furnizor pentru serviciile de comunicații va fi nu mai mică decât plata minimă de abonament (185 lei/lună), pe întreaga perioadă minimă contractuală nominalizată;

(2) În cazul în care clientul nu respectă condiția indicată la pct.1 din diferite motive (rezilierii contractului), clientul este obligat să achite imediat furnizorului o plată egală cu diferența dintre prețul standard și prețul promoțional.

În așa fel, contractul de livrare la preț promoțional este condiționat de unele obligațiuni adăugătoare care nu pot fi ignorate la contabilizarea acestui angajament.

În presa periodică de specialitate au fost publicate materiale în care se propune ca activul intrat la preț simbolic să fie contabilizat la prețul de 1 leu.

După părerea noastră, costul efectiv al produsului (activului) pentru client nu este de 1 leu. În același timp, SNC nu ne oferă soluții certe pentru contabilizarea acestor contracte. În înțelegerea noastră, conținutul economic al angajamentului prezentat mai sus este următorul: furnizorul serviciilor de telecomunicații transmite în folosință clientului său, bunul în schimbul unor plăți ulterioare, care includ și acordarea serviciilor de telecomunicații. După conținutul său economic, acest angajament conține un contract de leasing. Conform SNC Contracte de leasing „Contract de leasing - contract potrivit căruia locatorul (furnizorul serviciilor de telecomunicații) cedează locatarului (clientul acestuia), contra unei plăți sau serii de plăți (185 lei/lunar care conțin și costul serviciilor de telecomunicații), dreptul de utilizare a activului pentru o perioadă convenită de timp (24 luni)". Problema contabilă ține de repartizarea plăților convenite între valoarea de răscumpărare a activului livrat la preț simbolic și costul serviciilor de telecomunicații. Dacă angajamentul analizat mai sus, după conținutul său economic conține un contract de leasing, atunci activul livrat la preț simbolic urmează să fie contabilizat în conformitate cu SNC Contracte de leasing.

În acest caz, cumpărătorul urmează să separe plățile pentru leasing, de alte plăți în cadrul angajamentului. În unele cazuri, separarea plăților pentru contractul de leasing de cele pentru alte elemente ale angajamentului, va necesita utilizarea de către cumpărător a unei tehnici de estimare. De exemplu, cumpărătorul poate estima plățile de leasing (valoarea justă) făcând referire la un angajament de leasing pentru un activ comparabil care nu conține și alte elemente (servicii telecomunicații), și apoi prin deducerea acestor plăți din plățile totale făcute conform angajamentului.

Dacă cumpărătorul ajunge la concluzia că este imposibil să separe plățile în mod fiabil, atunci, în cazul unui leasing financiar, trebuie să recunoască un activ și o datorie, la o valoare egală cu valoarea justă a activului de bază.

Această abordare se conține în Interpretarea IFRIC 4 Determinarea măsurii în care un angajament conține un contract de leasing. În lipsa unor prevederi în SNC în acest sens, în înțelegerea noastră, prevederile din IFRIC 4 pot fi aplicate de entitățile, care țin evidența în baza SNC, în baza introducerii acestor prevederi în politicile sale contabile.

Angajament irevocabil și datoria contabilizată

Contractul prezentat mai sus, prin care vânzătorul să obligă să livreze un bun la un preț simbolic, iar cumpărătorul în schimb se obligă să se conecteze la serviciile cumpărătorului pe un termen nu mai mic de 24 de luni este un contract irevocabil pentru cumpărător. Cu un grad înalt de certitudine se poate de menționat că acesta va fi îndeplinit de cumpărător. Acest fapt reiese din condițiile contractului. Conform acestora cumpărătorul este obligat să facă plăți lunare în sumă de 185 lei pe parcursul a perioadei minime de 24 de luni. În cazul în care, clientul nu respectă aceste condiții ca urmare a rezilierii contractului, clientul este obligat să achite imediat furnizorului diferența dintre prețul standard (2499 lei) și prețul simbolic (1 leu). Această obligațiune este legală și pentru cazul în care rezilierea contractului are loc în luna 23 de derulare a contractului, fapt care îl dezavantajează în acest caz pe cumpărător să rezilieze contractul. Corespunzător, contractul poate fi calificat irevocabil pentru cumpărător. În această situație, la data semnării contractului cumpărătorul are obligațiunea fermă, în următoarele 24 de luni să achite furnizorului lunar 185 lei, în scopul realizării acestui angajament, total va efectua plăți în sumă de 4.440,00 lei (185 lei/lună x 24 luni). În legătură cu acest fapt, apare următoarea întrebare, la data semnării contractului irevocabil, cumpărătorul are obligațiunea să reflecte în contabilitatea sa datoria în sumă de 4.440,00 lei, care reiese din realizarea acestui angajament?

În conformitate cu Cadrul general conceptual de raportare financiară (IFRS) (pct.4.15, 4.16) „O caracteristică esențială a unei datorii este faptul că entitatea are o obligație actuală". „În mod normal, obligația apare numai în momentul în care entitatea are un acord irevocabil de a dobândi activul. În cazul din urmă, natura irevocabilă a acordului înseamnă că urmările economice ale neonorării obligației, de exemplu, din cauza existenței unei penalizări substanțiale, aduc entitatea aproape în imposibilitatea de a împiedica fluxul resurselor către o altă parte".

Concluziile de mai sus pot fi atribuite în întregime angajamentului analizat mai sus, corespunzător, cumpărătorul în momentul intrării în vigoare a acordului, urmează să reflecte în contabilitatea sa întreaga datorie care reiese din acest angajament: datoria în sumă de 4.440,00 lei, dar nu datorie de 1 leu.

Această argumentare confirmă în plus faptul, că abordarea contabilă a angajamentului potrivit căreia urmează să fie contabilizată intrarea activului la valoarea de 1 leu, este superficială și nu reflectă toate aspectele acestui angajament.

În legătură cu această situație vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

1. Vă rugăm să ne spuneți care prevederi din Standardele Naționale de Contabilitate urmează să fie aplicate la contabilizarea activelor primite la preț simbolic în cadrul unor angajamente care conțin și alte elemente? Activul primit la preț simbolic (1 leu) urmează să fie contabilizat la acest preț (cost) simbolic sau la valoarea justă a acestuia?

2. Vă rog să ne spuneți dacă angajamentul descris mai sus poate fi interpretat ca un angajament care conține un contract de leasing și dacă pot fi aplicate prevederile SNC Contracte de leasing pentru contabilizarea activului primit la preț simbolic?

3. Vă rugăm să ne spuneți dacă cumpărătorul, conform SNC, la data intrării în vigoare a angajamentului irevocabil descris mai sus, are obligațiunea să contabilizeze întreaga datorie care reiese din acest angajament?

4. Vă rog să ne spuneți care înregistrări contabile principale urmează să fie reflectate în scopul contabilizării angajamentului descris mai sus?

Vă rugăm respectuos să contribuiți la soluționarea problemelor contabile descrise mai sus deoarece sunt actuale și importate pentru multe entități.

Explicațiile vor fi utilizate pentru pregătirea unui material pentru pagina www.contabilsef.md în scopul informării contabililor. 

Pentru orice neclaritate, întrebare, legată de conținutul celor expuse mai sus, va rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Vă mulțumim anticipat.

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

17 iulie 2017 Nr.15-08/390

Societatea comercială
„Totul pentru contabil" SRL

Ministerul Finanţelor a examinat adresarea din 16 iunie 2017 şi comunică următoarele.

Conform art. 7 alin. (2) al Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, republicată în Monitorul Oficial nr. 27-34/61 din 07 februarie 2014, entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească situaţiile financiare în modul prevăzut de Legea contabilităţii, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.l 1 alin.(2) lit.a) al legii.

Referitor la întrebarea 1:
Standardul Naţional de Contabilitate „Stocuri", aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 118 din 06.08.2013, stabileşte modul de contabilizare a stocurilor şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

Conform pct. 5 şi pct.6 subpct. 3) ale standardului, valoare justă reprezintă suma cu care ar putea fi schimbat benevol un activ sau decontată o datorie în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, sînt bunuri valoarea unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie sau pragul de semnificaţie prevăzut în politicile contabile, indiferent de durata de serviciu sau cu o durată de serviciu nu mai mare de un an, indiferent de valoarea unitară (de exemplu, instrumente şi dispozitive cu destinaţie generală şi specială, utilaj de schimb, ambalaj tehnologic, inventar de producţie, îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, dispozitive de protecţie, lenjerie, construcţii şi dispozitive provizorii, inventar sportiv şi turistic şi alte obiecte similare).

Prin urmare, activul primit urmează să fie contabilizat la valoarea justă a acestuia.

Referitor la întrebarea 2:
Referitor la angajamentele privind încheierea contractelor de leasing menţionăm că, clasificările statistice ale activităţilor economice, pe criteriul originii economice, sînt prevăzute în Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), aprobat prin Hotărârea Biroului Naţional de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009.

Referitor la întrebarea 3 şi 4:
Conform pct. 29 şi 30 ale Standardului Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii", datoriile se recunosc în baza contabilităţii de angajamente în cazul în care:

1. există certitudinea că în urma stingerii (decontării) unei datorii va avea loc o ieşire de resurse, purtătoare de beneficii economice;

2. valoarea datoriei poate fi evaluată în mod credibil.

Datoriile se înregistrează în urma tranzacțiilor sau evenimentelor anterioare, care rezultă din contractele încheiate sau din cerințele legislației în vigoare (de exemplu, procurarea mărfurilor şi serviciilor cu achitare ulterioară, primirea creditelor bancare, calcularea impozitelor etc.).

Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 119 din 6 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC și altor acte normative contabile. Înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entitătii.

Prin urmare, în urma primirii activului, entitatea va contabiliza majorarea imobilizărilor sau obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (conform pragului de semnificaţie stabilit în politicile contabile) şi altor datorii pe termen lung.

La expirarea termenului contractului, dacă prevederile acestuia vor fi respectate, suma altor datorii pe termen lung se va reflecta în componenţa veniturilor din activitatea operaţională. În caz contrar, entitatea va achita furnizorului valoarea activului care constituie costul de intrare al acestuia.

VICEMINISTRU                                                 Veronica VRAGALEVA

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Noutăţi ContabilȘef
Baza generalizată a practicii fiscale  
16.08.2017   212  
Ordinul SFS nr. 262 din 11.08.2017
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.