Prima  |  Articole  |  Alte (HR, AE) | Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova

Noul Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova

15.01.2015   28996   7   Liuba Mursa, manager serviciul personal

Votează: 3.0/5 (6 Voturi )

imprimare

Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligator pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere indicarea ocupaţiei.

Clasificatorul CRM 006-97, elaborat în anii 1995-1996 și modificat în anul 2001 este depășit de timp si este dificil în utilizare.

În prezent prin Ordinul Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei Nr. 22 din 3.03.2014, publicat în MO nr. 120 - 126 din 23.05.2014, a fost aprobat Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). Structurarea clasificării ocupaţiilor a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.461 din 02.07.2013.

Conform pct.3 al Ordinului nr. 22 „În vederea asigurării tranziției de la Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97), aprobat prin Hotarîrea Moldova-Standard nr. 336-ST din 20 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, la noul Clasificator al ocupațiilor (CORM 006-14) aprobat prin prezentul ordin, cele două clasificatoare au fost utilizate în paralel până la data de 31 decembrie 2014".

Reieșind din cele expuse, toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, începând cu 1 ianuarie 2015, aplică obligatoriu la completarea documentelor oficiale - Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14).

Utilizarea de către persoanele cu funcțiile de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcții care nu corespund Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova se sancționează cu amendă de la 10 la 50 de unități convenționale, conform art. 56 alin. (1) din Codului contravenţional.

CORM 006-14 este destinat să asigure informațiile necesare pentru repartizarea forței de muncă pe grupe socio-profesionale și pentru caracterizarea structurii socio-economice a populației.

Clasificatorul constă din trei părți. Prima parte o constituie partea explicativă și terminologică. Partea a doua conține Structura Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova, precum și descrierea grupelor pe cele patru niveluri de clasificare cu enumerarea în ordinea alfabetică a ocupațiilor în fiecare grupă de bază. Partea a treia o constituie indexul alfabetic al ocupațiilor cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării și a codului corespunzător.

Clasificarea Ocupațiilor

În ansamblu, Clasificatorul se constituie din 10 grupe majore, 40 subgrupe majore, 127 grupe minore și 433 grupe de bază care cuprind 5848 de ocupații.

În prezentul Clasificator ocupațiile au fost grupate pe patru nivele:
- nivelul I     - Grupe majore
- nivelul II   - Subgrupe majore
- nivelul III  - Grupe minore
- nivelul IV  - Grupe de bază

Conform principiilor și criteriilor de clasificare, fiecare grupă majoră se dezagregă în subgrupe majore, fiecare subgrupă majoră se dezagregă în grupe minore, fiecare grupă minoră se dezagregă în grupe de bază.

Pentru codificare s-a adoptat sistemul zecimal de clasificare, potrivit căruia cele 10 grupe majore sunt codificate cu cifre de la 1 - 9, iar grupa a 10 este grupa majoră 0, astfel:

1. Legislatori, membri ai executivului, alţi înalţi demnitari şi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţi;
2. Specialişti în diverse domenii de activitate;
3. Tehnicieni şi alţi specialişti cu nivel mediu de calificare;
4. Funcţionari administrativi;
5. Lucrători în domeniul serviciilor și comerț;
6. Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură şi pescuit;
7. Muncitori calificaţi şi asimilaţi;
8. Operatori la maşini şi instalaţii; asamblori de maşini şi echipamente;
9. Muncitori necalificaţi;
0. Forţele armate.

Nivelul de calificare a ocupațiilor se încadrează în patru nivele descrise în tabelul 1, iar corespondenţa dintre cele patru nivele de calificare și nivelul de instruire, se reflectă în tabelul 2 al Ordinul Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei Nr. 22 din 3.03.2014.

Modul de utilizare a Clasificatorului

Pentru ușurarea modului de utilizare a Clasificatorului aducem mai jos exemple de codificare.

Exemplul 1:

Blocul informațional pe funcțiile slujbașilor include codurile fațetelor care caracterizează categoria funcției (conducători-1, specialiști-2, alți funcționari-3), precum și grupe de bază.

Exemplu de codificare conform CORM 006-14 a funcţiei contabil-şef adjunct:

1211 02  03 1,
unde:
1211  -    grupa de bază conform clasificației (conducători în domeniul financiar);
02      -    contabil-şef;
03      -    funcţie derivată - adjunct;
1        -   categoria conducători.

Explicații:
Grupa de bază conform clasificației si denumirea funcţiei este expusa în partea a doua al CORM 006-14 "Structura" (121102 - contabil-şef).
Funcţiile derivate sunt expuse în faţeta 08 "Funcţiile derivate"  (03 - adjunct).
Categoria funcţiei este expusa in faţeta 07 "Categoriile funcţiilor" (1 - conducător).

Exemplul 2:

Blocul informaţional pe profesiile muncitorilor include codurile faţetelor, care caracterizează corespunderea profesiei muncitorului numărului ediţiei ÎUTC (două semne) și categoriile tarifare (un semn).

Exemplu de codificare conform CORM 006-14 a profesiei sudor cu gaze:

7212 15 02 3 1 1,
unde:
 7212  - grupa de bază conform clasificației (sudori şi debitatori autogen);
 15      - sudor cu gaze
 02      - numărul ediţiei ÎUTC;
 3        - categoria tarifară de calificare 3;
 1        - condiţii normale de muncă;
 1        - muncitor, care îndeplinește lucrări la automate, agregate automatizate, instalaţii, aparate.

Explicații:
Grupa de bază conform clasificației și denumirea profesiei este expusa în partea a doua al CORM 006-14 "Structura" (721215 - sudor cu gaze).
Numărul ediţiei ÎUTC este expusa în faţeta 01 "Tipuri de producţie şi lucrări"  (02 - lucrări de sudare).
Categoria tarifară de calificare este expusă în faţeta 02 "Categorii tarifare" (diapazonul categoriei pentru profesia sudor cu gaze se include între categoria 1 - 6).
Condiţii de muncă sunt expuse în faţeta 04 "Condiţiile de muncă" (condițiile de muncă se clasează conform atestării locurilor de muncă în domeniu securității şi sănătăţii muncii).
Muncitorul, care îndeplinește lucrări la automate, agregate automatizate, instalaţii, aparate, informaţia data este expusa în faţeta 05 "Nivelul de mecanizare a muncii (1 - muncitor, care îndeplinește lucrări la automate, agregate automatizate, instalaţii).

Tranziția de la CRM 006-97 la CORM 006-14

Pentru uşurarea procesului de trecere Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a elaborat și a plasat pe site-ul său www.mmpsf.gov.md două documente adiționale, și anume, tabelul comparativ al transpunerii ocupațiilor din CRM 006-97 în CORM 006-14 și lista ocupațiilor care nu au fost incluse în noul clasificator.

Astfel, utilizatorul având codul grupei de bază și codul ocupației conform CRM 006-97 va găsi codul nou al ocupației din CORM 006-14,

Tabelul comparativ
al transpunerii ocupațiilor din CRM 006-97 în CORM 006-14

CRM 006-97 (ISCO-88)

CORM 006-14 (ISCO-08)

Cod

Grupa și denumirea ocupației

Cod

Denumirea ocupației

 

Grupa de bază 1210

Conducători de instituţii,

organizaţii şi întreprinderi

 

20001

Academician-coordonator

112001

Academician-coordonator

20883

Director

112006

Director

20884

Director (redactor-şef) agenţie structurală

112007

Director agenţie

iar dacă ocupația nu a fost inclusă în noul Clasificator, aceasta va fi găsită în lista respectivă sus-menționată.

LISTA
ocupațiilor din CRM 006-97 care nu au fost incluse în CORM 006-14

Codul ocupaţiei

Titlul ocupaţiei

A

10004

Aburitor articole de azbociment şi azbosilită

20014

Administrator

20018

Administrator etaj la hotel

20024

Administrator hotel (casă de odihnă)

20026

Administrator Palatul Căsătoriilor

Modul de revizuire a Clasificatorului

În cazurile, când denumirea presupusă de către utilizator a ocupației, nu se găsește în indexul alfabetic al CORM 006-14, pentru a stabili denumirea corectă a ocupației, grupa de bază și codul, se va proceda după cum urmează:
   a) se va stabili nivelul studiilor (nivelul calificării) necesar pentru ocuparea funcției și atribuțiile principale a persoanei ocupate ;
   b) în baza celor două informații (criterii de clasificare) se stabilește grupa majoră în care ocupația se încadrează;
   c) pe baza elementelor de descriere a celei mai apropiate de ocupația în cauză se stabilește grupa de bază și codul acesteia.

Exemplu:

  • ocupația din dosar - inginer;
  • studii - UTM, tehnologia construcțiilor de mașini;
  • activitatea principală a locului de muncă - întreprinderea S.A. "Agromașina" - producerea de mașini agricole, secția mecanică.

Raționament:
Nivelul studiilor - superioare tehnice conduce la concluzia că persoana este specialist de înaltă calificare și astfel se încadrează în GRUPA MAJORĂ 2
Specialiști în diverse domenii de activitate.

Mergând mai departe, prin dezagregare stabilim că inginerii se clasifică la GRUPA MINORĂ 214 Ingineri (exclusiv în electrotehonolgie), iar ținând cont de activitatea de bază - secția mecanică la întreprinderea constructoare de mașini, determinăm GRUPA DE BAZĂ 2144 „Ingineri mecanici".

În grupa indicată găsim ocupația 214460 „Inginer tehnologie prelucrări mecanice", care urmează să fie înscrisă în documentul respectiv (contractul individual de muncă, dosarul personal, carnetul de muncă, contul personal la CNAS, etc.).

Întreprinderile pot solicita completarea CORM cu ocupaţii noi.

Revizuirea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova se realizează la solicitarea utilizatorilor de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Cererile pentru actualizarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova se examinează în termen de 3 luni de la data înregistrării de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care emite ordinul de completare a Clasificatorului respectiv cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau emite în adresa solicitantului un aviz argumentat privind respingerea propunerii.

În prezent putem găsi CORM 006-14 pe pagina electronica a CNAS http://www.cnas.md/lib.php?l=ro&idc=473&.

Pentru ușurarea examinării CORM 006-14, pe pagina electronică a CNAS sunt expuse ocupaţiile care nu au fost schimbate și sunt codurile ocupațiilor noi, iar pentru comparație, codurile ocupaţiilor vechi. Începând cu codul intern 6965 sunt ocupaţiile noi.

Clasificatorul ocupaţiilor (profesiilor,funcţiilor)

Codul intern (Id_prof)

Denumirea rusă (name_ru)

Denumirea română (name_ro)

Codul ocupaţiei (nouă) 6 cifre (prof_new)

Codul ocupaţiei (vechi) 5 cifre (kd_prof)

0

N/A

N/A

 

0

1

Пропарщик

Aburitor

818901

10002

4

Пропарщик-проварщик древесины

Aburitor fierbător lemn

752101

10007

 

 

 

 

 

6964

WEB-мастер

Webmaster

351402

26001

6965

Заместитель прокурора

Adjunct al procurorului

111101

 

6966

Правительственный представитель - представитель Правительства Республики Молдова в Европейском суде по правам человека

Agent guvernamental-reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeana a Drepturilor Omului

111103

 

6967

Директор Центра по правам человека

Director al Centrului pentru Drepturile Omului

111106

 

6968

Директор, заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией

Director/director adjunct al Centrului National Anticorupție

111107

 

Conform art.10 (2) lit. c) din Codul Muncii al RM, angajatorul este obligat să aprobe, în prima lună de la începutul activităţii unităţii, iar în continuare - în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi, în termen de 2 luni de la data aprobării acestora, să prezinte (în formă scrisă sau electronică), cu excepţia autorităţilor publice centrale şi locale, un exemplar al statelor de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărui rază de competenţă este amplasată unitatea.

Ocupaţiile în statele de personal se introduce conform  CORM 006-14.

Nerespectarea Codului Muncii al RM se sancționează conform art. 55 alin. (1) din Codului contravenţional.

"Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi la sănătatea în muncă se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice."

Comentarii Adaugă comentariu
Larisa / 02.06.2016 08:27
Este obligator de a majora salariile angajatilor in sectorul real odata cu marirea cuantumuilui daca cel mai mic salariu este in prezent de la3000 de lei
Răspunde
 

Larisa / 02.06.2016 08:17
Cum se calculeaza salariul casierului si daca e obligator de a f,i marit de la 1 mai odata cu marirea cuantumului de 2100 lei ,in prezent are un salariu de 3000 mii lei in sector real ,multumesc anticipat
Răspunde
 

Mariana / 01.09.2015 14:18
Bună ziua! aş vrea să aflu la ce grupă de bază se atribuie funcţia de secretara a Instituţiei medico sanitare publice centrul de sănătate, avînd studii superioare şi 8 ani stagiu in instituţia dată. Vă mulţumesc mult!
Răspunde
 

Nina Manole / 07.07.2015 08:33
In contextul art. 55, alin. (1) din codul contraventional persoana fizica reprezinta persoana responsabila pe resurse umane dar persoana cu functie de raspundere e si contabilul-sef si administratorul?
Răspunde
 

Iarmaliuc Angela / 03.04.2015 11:45
Buna ziua! as vrea sa aflu cum se calculeaza salariu minim oficial per functie conform clasificatorului (ex. vinzator produse alimentare) multumesc
Răspunde
 

stratulat valentina / 01.04.2015 11:53
director adjunct la intreprindere, care este codul profesiei? cum corect includ in statele de personal functia data?
Răspunde
 

Veronica / 23.01.2015 14:03
Bună ziua! Îmi puteți vă rog explica cum se calculează salariu minim oficial per funcție conform clasificatorului. Am găsit un model dar pe baza clasificatorului de tip vechi si înca de cînd salariu oficial pe lună era 1100 lei. Vă mulțumesc mult!
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Întrebări-răspunsuri
Privind posibilitatea acordării împrumuturilor cu dobândă între persoane fizice 
19.08.2016  
Poate o persoană fizică rezidentă să împrumute bani unei alte persoane fizice rezidente contra unei dobânzi? Cum se va impozita dobânda obținută?
Privind modul de angajare a fondatorului unei entități la entitatea acestuia 
27.07.2016  
La SRL sunt doi fondatori cu cota parte 50% fiecare, ambii activează în cadrul societății. Se întocmeşte contract individual de muncă pentru ambii sau este suficient extrasul de la CÎS pentru a fi considerați angajaţi?
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind deducerea salariului unui contabil, reieșind din funcția și studiile acestuia 
08.07.2016  
Cum se determină salariul unui contabil responsabil de salarizare și materiale, ce are studii superioare nefinisate cu certificat academic?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.