Prima  |  Articole  |  Alte (HR, AE) | Organizarea securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul agenţilor economici din Republica Moldova

Organizarea securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul agenţilor economici din Republica Moldova

23.03.2015   18977   3   Liuba Mursa, manager serviciul personal

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

imprimare

Organizarea activităţilor de securitatea şi sănătatea în muncă este realizată de către angajator, conform cerinţelor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, Codului Muncii şi Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale.

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor.

Baza normativ-legislativă privind securitatea şi sănătatea in muncă este asigurată cu următoarele  acte legislative:

a) Acte normative naţionale:

- Constituţia Republicii Moldova, art.43 „Dreptul la muncă şi la protecţia muncii":

p.1 Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă...

      p.4 Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor  

      colective sunt garantate;

- Codului Muncii, titlul IX „Securitate şi sănătate în muncă";

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008;

- Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756 din 24.12.1999;

- Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

- Codul contravenţional.

b) Acte normative ale Guvernului:

- "Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor" şi "Regulamentul - Cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă". Ambele aprobate de Guvern prin Hotărârea nr. 95 din 05.02.2009, anexa nr.1 şi nr.2 (Monitorul Oficial nr. 34-36 din 17. 02. 2009).

- Hotărârea Guvernului RM nr. 353 din 05.05.2010 ,,Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă (cerinţele cu anexele 1,2,3 şi 4)"

- Hotărârea Guvernului nr. 603 din 11 august 2011,,Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă (anexele 1, 2 şi 3)".

- Hotărârea nr. 918 din 18.11.2013 "Privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă (anexele 1, 2,3,4,5,6,7,8 şi 9)".

- Convenţiile colective la nivel naţional.

c) Acte normative internaţionale:

- Declaraţia drepturilor omului adoptată de ONU la 10 decembrie 1948 art.23 p.1, „orice persoană are dreptul  la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă".

- Convenţiile OIM, ratificate de Republica Moldova.

- Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma 1950.

- Carta Socială Europeană - revizuită în anul 1996, art.3 Dreptul la securitate şi la igiena muncii.

- Directivele (standardele) europene, în domeniu, majoritatea încă nu-s implementate.

Aceste şi alte acte normative în  vigoare acordă angajatorului mai multe modalităţi  de organizare a activităţilor de securitate şi sănătatea muncii, protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate.

Angajatorul în baza Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, art.11, p.1, Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, prin cap.3 şi 6  desemnează unul sau mai mulţi lucrători, care să se ocupe de activităţile de protecţie şi prevenire în unitate.

Organizarea serviciului intern de protecţie şi prevenire, cap. 4 al Regulamentului.

Atragem atenţia, activităţile care prevăd instituirea acestor servicii sunt prevăzute în anexa nr.1 al Regulamentului.

În cazul în care resursele unităţii nu sunt suficiente pentru organizarea activităţilor de protecţie angajatorul este obligat să recurgă la servicii externe de protecţie şi prevenire (art.11 p.4 al Legii şi cap.5 al Regulamentului)

Angajatorul poate să-şi asume atribuţiile lucrătorului desemnat, dacă la unitate se desfăşoară activităţi fără pericole de accidentare sau de boli profesionale (p.10 al art.11 al Legii).

Organizarea instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează conform art.10 p. i, art.13 p-h şi art.17 al Legii Securităţii  şi Sănătăţii în Muncă. Instruirea conducătorilor de unităţi şi lucrătorilor desemnaţi se efectuează la numire în funcţie şi periodic cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri specializate externe, pentru lucrătorii desemnaţi, lucrătorii serviciilor interne sau externe, conducătorii care şi-au asumat responsabilitatea nu mai puţin de 40 ore, iar a conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează de serviciul intern al unităţii sau extern, nu mai puţin de 8 ore. Instruirea se efectuează din mijloacele unităţii in timpul programului de lucru.

Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă al lucrătorilor desemnaţi conform p. 38 (2) al Regulamentului  pentru  nivelul doi sunt:

a) studii superioare sau medii tehnice;
b) absolvirea cursului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează din mijloacele unităţii in timpul programului de lucru în teritoriul sau în afara unităţii şi are următoarele faze:

Instruire la angajare:

 a) instruire introductiv-generală. Se efectuează la angajare de către lucrătorul desemnat, un lucrător al serviciului intern sau extern;
b) instruire la locul de muncă, se face de conducătorul locului de muncă pe baza informaţiilor şi instrucţiunilor pe securitate şi sănătate in muncă cu însemnarea în fişa individuală şi înmânarea la mină a instrucţiunii.

Instruire periodică:
a) intervalul dintre două instruiri periodice este stabilit de angajator dar nu mai mare de 6 luni; b) să efectuează  în următoarele cazuri: 

 1. Când muncitorul a lipsit de la locul de muncă peste 30 zile calendaristice.
 2. Când au apărut modificări în instrucţiuni.
 3. În urma încălcărilor de către muncitor a instrucţiunilor.
 4. La reluarea activităţii după accidentul de muncă suferit de lucrător.
 5. La executarea unor lucrări ocazionale sau speciale, care nu fac parte din procesul de muncă obişnuit al muncitorului.
 6. La lichidarea consecinţelor avariilor, calamităţilor naturale, etc.
 7. La efectuarea lucrărilor pentru care se perfectează un bon de lucru -permis.
 8. La introducerea unui nou echipament de lucru sau a unor modificări ale echipamentului de lucru existent.
 9. La introducerea oricărei tehnologii noi sau a unor proceduri noi de lucru.
 10. La modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru.
 11. La schimbarea locului de muncă, postului de lucru sau a lucrului în cadrul unităţii.

Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă se elaborează de unitate pentru toate ocupaţiile şi la lucrările unde se desfăşoară activitatea  în unitate (anexa nr.1).

Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice.

Instrucţiunile  conţin următoarele capitole:

a) Cerinţe generale  de protecţie.
b) Cerinţe de protecţie a muncii până la începerea lucrului.
c) Cerinţe de protecţie în timpul lucrului.
d) Cerinţe în situaţii de avarie.
e) Cerinţe după terminarea lucrului.

În instrucţiuni necesită a fi incluse şi cerinţele referitor la securitate şi sănătate în muncă din cărţile, instrucţiunilor de exploatare a liniilor tehnologice, maşinilor, utilajului şi echipamentului de lucru care sunt folosite în procesul de lucru.   

Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă  elaborate se aprobă prin ordinul (decizia) angajatorului şi sunt înregistrate  în registru (anexa nr.2). Instrucţiunile se multiplică într-un număr necesar şi se acordă lucrătorilor.

Instruirea lucrătorilor la locul de muncă va cuprinde cel puţin  următoarele materiale conform cap.3 al Regulamentului:

 1. informaţiile privind riscurile profesionale specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru;
 2. dispoziţiile instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru; 
 3. măsurile la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat;
 4. dispoziţiile instrucţiunilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă;
 5. demonstraţii practice privind lucrul pe care muncitorul îl va desfăşura, precum şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor în caz de accidentare în muncă. 

În baza instruirii lucrătorilor şi după verificarea cunoştinţelor  de către lucrătorului desemnat şi conducătorul locului de muncă se consemnarea acestui fapt în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (anexa nr.3).

Angajatorul este obligat să execute evitarea riscurilor profesionale.

Evaluarea riscurilor profesionale se efectuează prin orice metodă însuşită de evaluatori şi se finalizează cu propunerea măsurilor de prevenire a riscurilor profesionale. Angajatorul este obligat să aplice măsurile prevăzute în art.10 al Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, să evite riscurile profesionale, evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate, combaterea riscurilor profesionale la sursă.

Evaluarea riscurilor trebuie să fie condusă de conducerea unităţii. Evaluarea riscurilor se efectuează de către o comisie specială în număr de cel puţin 3 persoane care include lucrător desemnat, reprezentantul angajatorului şi reprezentantul lucrătorilor.

Evaluarea riscurilor comportă următoarele etape:

a) identificarea pericolelor;
b) identificarea muncitorilor (sau a altor persoane) care pot fi expuse la aceste pericole;
c) estimarea calitativă sau cantitativă a riscurilor;
d) examinarea posibilităţilor de eliminare a riscurilor;
e) aprecierea necesităţii de a stopa adoptarea altor măsuri vizând prevenirea sau reducerea riscurilor.

Evaluarea riscurilor trebuie să vizeze toate locurile de muncă:

a) locuri de muncă fixe (de exemplu, birouri, ateliere, şcoli);
b) locuri de muncă evolutive (de exemplu, şantiere de construcţii, docuri, şantiere navale);
c) locuri de muncă mobile (de exemplu, locurile de muncă temporare pentru întreţinerea canalizărilor urbane).

Rezultatele evaluării riscurilor profesionale vor fi consemnate într-o fişă de evaluare a riscurilor profesionale (anexa nr.4).

Evaluarea riscurilor se finalizează cu propunerea măsurilor de prevenire a riscurilor profesionale.

Angajatorul trebuie să întocmească, acolo unde natura şi gradul de risc profesional o necesită, un plan anual de protecţie şi prevenire, care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de muncă, respectiv apariţia unor riscuri noi (anexa nr.5).

Pentru încălcarea actelor normative în domeniu securităţii şi sănătăţii muncii  persoanele cu funcţii de răspundere şi lucrătorii vinovaţi de încălcarea acestor acte poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală:

a) Răspunderea materială se execută in baza CM, titlul 11 şi Codul Civil art.6,11.
b) Răspunderea disciplinară se efectuează conform CM, titlul 7, Regulamentului intern al unităţi.
c) Răspunderea administrativă se efectuează de către Inspecţia muncii  conform Codului Contravențional

-  Art.55 Încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitate şi sănătate în muncă.

 (1) încălcarea legislaţiei muncii a legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, altor norme de protecţie a muncii

Se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu o amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de  răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 (2) Aceleaşi acţiuni săvârşite asupra minorului

Se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicate persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 480 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

- Art.55 Utilizarea muncii nedeclarate.

Utilizarea muncii nedeclarate se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 100 la  150  de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

- Art.58 Admiterea minorului la locul de muncă care prezintă pericol pentru viaţă şi sănătatea lui sau atragerea minorului la munci care prezintă pericol pentru viața şi sănătatea lui.

Admiterea minorului la locuri de muncă care prezintă  pericol  pentru viaţă şi sănătatea lui sau atragerea minorului la executarea unei munci interzise de legislaţie

Se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Anexa nr. 1 

SRL „Tofservice"

(denumirea unităţii)

Aprobate prin ordinul nr. 28 
din „ 01" octombrie 2013
Ştampila unităţii

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI

de securitate şi sănătate în muncă

pentru contabil-şef

 (denumirea)

Nr. 3

 (numărul de înregistrare)

TEXTUL

_________________________________________________________________________

(numele, prenumele, semnătura persoanei care a elaborat instrucţiunile) 

Anexa nr. 2

SRL „Tofservice"

 (denumirea unităţii)

REGISTRUL
de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă

 

Numărul de înregistrare

Numărul şi data ordinului

Denumirea instrucţiunilor

Numele, prenumele şi semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire care a înregistrat instrucțiunile

3

Nr. 28 din 1.10.13

Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil-şef

Rotari Ion

 

 

 

  

Anexa nr. 3

_ SRL „Tofservice"

 (denumirea unităţii)

FIŞĂ PERSONALĂ
de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Numele _____Croitoru_________________

Prenumele ____Angela________________

Patronimicul ____Ion________  ________ 

Date personale ale lucrătorului

Data naşterii _________25.12.1972_________________

Studii _____________superioare___________________

Calificarea (profesia) _____contabil-şef_____________

Grupa sanguină ______Rh (0)+_______

Adresa domiciliului __or. Chişinău str. Plaiului 27 ap. 15 

 

I. Instruirea introductiv-generală

Instruirea introductiv-generală a fost efectuată la  „ _01_" ___februarie_ 2013

timp de 1 ore, de către ____________Rotari Ion_________________________________
          (numele, prenumele lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire)

Conţinutul instruirii _____programa instruirii introductive-generala  __________

________________________________________________________________________

Semnătura persoanei instruite ________(semnătura persoanei instruite)_____________________

Semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire care a efectuat instruirea introductiv-generală şi a verificat cunoştinţele persoanei instruite  (Semnătura lucrătorului desemnat care a efectuat instruirea)                                                                                                                                                                                                                         

Propuneri referitoare la angajarea persoanei instruite __propun sa vie angajat/ nu propun sa fie angajat_*_

„ 01" februarie 2013    (semnătura lucrătorului desemnat)____________
              (semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire)

II. Instruirea la locul de muncă

Locul de muncă _____contabilitatea__________________________________

Postul de lucru ______contabilitatea___________________________________________

Instruirea la locul de muncă a fost efectuată la „ 01 " februarie 2013

timp de 1 ore, de către ______________ Rotari Ion_____________________
                     (numele, prenumele conducătorului locului de muncă)

Conţinutul instruirii ___instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă nr. 3 _______________________________________________________________________             

Semnătura muncitorului instruit  ________(semnătura persoanei instruite)__________________ 

Semnătura conducătorului locului de muncă care a efectuat instruirea la locul de muncă şi a verificat cunoştinţele muncitorului instruit

(Semnătura conducătorului locului de muncă care a efectuat instruirea)

Decizia privind admiterea muncitorului instruit la lucru _se admite/nu se admite** 
                                                                                   (se admite/nu se admite)

„ 01" februarie  2013            _____(Semnătura conducătorului locului de muncă)____________________
                                                       (semnătura conducătorului locului de muncă)              

 

III. Instruirea periodică

Data instruirii

Durata instruirii (ore)

Ocupaţia

Materialul predat

(informaţii, instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă etc.)

Semnătura muncitorului instruit

Numele, prenumele, semnătura conducătorului locului de muncă care a efectuat instruirea şi a verificat cunoştinţele muncitorului instruit   

Semnătura şi decizia conducătorului locului de muncă privind admiterea muncitorului instruit la lucru

(se admite/nu se admite)  

01.08. 2013

1 oră

Contabil-şef

Instrucțiuni de securitate şi sănătate în muncă nr. 3

(semnătura persoanei instruite)

Rotari Ion

(semnătura conducătorului locului de muncă)

se admite/nu se admite 

(semnătura conducătorului locului de muncă)

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tabelul informaţiilor şi instrucţiunilor eliberate lucrătorului 

Data eliberării

Denumirea informaţiilor şi instrucţiunilor 

Semnătura lucrătorului care a primit informaţiile, instrucţiunile  

Numele, prenumele, semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire care a eliberat lucrătorului informaţiile,  instrucţiunile

01.02. 2013

Instrucțiuni de securitate şi sănătate în muncă nr. 3

(semnătura persoanei instruite)

Rotari Ion

(semnătura lucrătorului desemnat)

 

 

 

 

*propun sa vie angajat/ nu propun sa fie angajat_
În caz când persoana  instruita  a  însușit instruirea  cu succes se  propune propun sa fie angajat           
În caz când persoana  instruita  nu a  însușit instruirea  se  propune nu propun sa fie angajat

**_se admite/nu se admite
În caz când persoana  instruita  a  însușit instruirea  cu succes se  decide se admite
În caz când persoana  instruita  nu a  însușit instruirea  se  decide  nu se admite

 

Anexa nr. 4

Fişă de evaluare a riscurilor

____________________                                                                             Data /anul__________

    Denumirea unităţii                                                                                      Nr. fişei __________

 

Riscurile au fost evaluate de către:                                                    N.P. lucrătorului/lucrătorilor_

N.P.________________________                                                     _______________________

N.P.________________________                                                     _______________________

N.P.________________________                                                     _______________________

 

Locul de muncă______________

 

Nr. d/o

Pericolul

Acţiunile întreprinse de prevenire/de protecţie utilizate

Estimarea/ evaluarea riscurilor

Acţiuni planificate în scopul reducerii riscurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnăturile evaluatorilor                                                                    Semnăturile lucrătorilor

____________________                                                                    ____________________

____________________                                                                    ____________________

____________________                                                                    ____________________

 

 

Anexa nr. 5

Aprobat prin ordinul nr.
din  „___"____________ 20___
Ştampila unităţii

PLANUL
de protecţie şi prevenire

Nr. d/o

Loc de muncă / post de lucru

Riscuri profesionale evaluate

Măsuri tehnice, igienico-sanitare, organizatorice sau de altă natură

Termen de realizare

Persoanele responsabile de realizarea măsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii Adaugă comentariu
Corina / 28.10.2016 09:53
dati exemplu de un continut (teztul ) al instructiunei c ontabil sef
Răspunde
 

darii ion / 20.10.2016 11:22
Legea este mai presus , respectiv cursurile se efectueaza o data in 36 luni.
Răspunde
 

Elena / 04.08.2016 16:15
Conform Legii securităţii şi sănătăţii în muncă "Articolul 17 alineatul (7)Instruirea conducătorilor de unităţi, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentanţilor lucrătorilor se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi periodic, cel puţin o dată în 36 de luni." iar conform Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale " În conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor, lucrătorilor desemnaţi şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 24 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire." ?????????????????????????????????????????
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Întrebări-răspunsuri
Privind posibilitatea acordării împrumuturilor cu dobândă între persoane fizice 
19.08.2016  
Poate o persoană fizică rezidentă să împrumute bani unei alte persoane fizice rezidente contra unei dobânzi? Cum se va impozita dobânda obținută?
Privind modul de angajare a fondatorului unei entități la entitatea acestuia 
27.07.2016  
La SRL sunt doi fondatori cu cota parte 50% fiecare, ambii activează în cadrul societății. Se întocmeşte contract individual de muncă pentru ambii sau este suficient extrasul de la CÎS pentru a fi considerați angajaţi?
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind deducerea salariului unui contabil, reieșind din funcția și studiile acestuia 
08.07.2016  
Cum se determină salariul unui contabil responsabil de salarizare și materiale, ce are studii superioare nefinisate cu certificat academic?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.