Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  Recomandări metodice privind tranziția la noile standarde naționale de contabilitate

»»  Înregistrările contabile de bază privind derecunoaşterea elementelor contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere prevăzute de noile SNC*

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Derecunoaşterea cheltuielilor de constituire

335

111

2.

Decontarea amortizării cheltuielilor de constituire

113

111

3.

Derecunoaşterea fondului comercial (goodwill-ului)

335

111

4.

Decontarea amortizării fondului comercial (goodwill-ului)

113

111

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 3, 4 se întocmesc în cazul dacă pînă la trecerea la SNC noi fondul comercial a fost inclus în situaţiile financiare cu scop general (neconsolidate) ale entităţii.

5.

Derecunoaşterea diferenţelor favorabile de curs valutar aferente aporturilor valutare în capitalul social

312

335

6.

Derecunoaşterea diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente aporturilor valutare în capitalul social

335

312

7.

Derecunoaşterea activelor amînate privind impozitul pe venit

335

135

8.

Derecunoaşterea datoriilor amînate privind impozitul pe venit

425

335

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 7, 8 se întocmesc în cazul dacă conform politicilor contabile ale entităţii, după tranziţia la noile SNC, va fi aplicată metoda impozitului pe venit curent.


»»  Înregistrările contabile de bază privind reclasificarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Transferul proprietăţii imobiliare deţinute în scopul creşterii valorii, închirierii sau cu scop nedeterminat, în categoria investiţiilor imobiliare

151

121, 122, 123, 131

2.

Decontarea amortizării mijloacelor fixe transferate în categoria investiţiilor imobiliare

124

123

3.

Transferul animalelor şi plantelor perene din componenţa activelor materiale în curs de execuţie şi mijloacelor fixe în categoria activelor biologice imobilizate

131, 132

121, 123

4.

Decontarea amortizării mijloacelor fixe transferate în categoria activelor biologice imobilizate

124

123

5.

Transferul animalelor imature procurate pentru completarea/înfiinţarea cirezii (turmei) de bază în categoria activelor biologice imobilizate în curs de pregătire spre utilizare

131

212

6.

Reclasificarea surplusului (ecartului) din reevaluarea activelor imobilizate

341

343

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 6 se întocmeşte în cazul dacă după data tranziției la noile SNC, evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale, potrivit politicilor contabile ale entităţii, se efectuează la valoarea reevaluată.

7.

Transferul activelor imobilizate în categoria activelor deţinute pentru vînzare

217

111,121, 122,123

8.

Decontarea amortizării activelor imobilizate transferate în categoria activelor deţinute pentru vînzare

113, 124

111, 123

9.

Înregistrarea cotei curente a creanţelor preliminate privind leasingul

232

134

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 9 se întocmeşte pentru creanţele ce se aşteaptă să fie încasate în termen de 12 luni din data raportării, dar care încă nu sînt exigibile (termenul de încasare a cărora încă nu a sosit).

10.

Transferul produselor, transmise spre vînzare magazinelor proprii, în categoria mărfurilor

217

216

11.

Transferul în categoria capitalului neînregistrat al acţiunilor emise la înfiinţarea societăţii pe acţiuni, care încă nu au fost înregistrate în modul stabilit de legislaţie

537

314

12.

Transferul în categoria capitalului neînregistrat al părţilor sociale aferente majorării capitalului social pînă la înregistrarea de stat a modificării respective

537, 426

314

13.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială aferente subvenţiilor, cu excepţia entităţilor de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instituţiile publice cu autonomie financiară

423, 515, 539

424, 535

14.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, privind subvenţiile aferente activelor ale entităţilor de stat, municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

423

342

15.

Reclasificarea finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, privind subvenţiile aferente veniturilor ale entităţilor de stat, municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

423

424, 535

16.

Reclasificarea subvenţiilor, cu excepţia entităţilor de stat municipale şi altor entităţi similare, inclusiv instituţiilor publice cu autonomie financiară

342

424, 535


»»  Înregistrările contabile de bază privind evaluarea elementelor contabile conform cerinţelor prevăzute de noile SNC*

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1.

Decontarea reducerilor din reevaluarea activelor imobilizate

335

341

2.

Decontarea surplusului (ecartului) din reevaluarea activelor imobilizate

341

335

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 2 se întocmeşte în cazul dacă după data tranziției la noile SNC, evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale, potrivit politicilor contabile ale entităţii, se efectuează la cost.

3.

Capitalizarea costurilor îndatorării recunoscute anterior drept cheltuieli curente

111, 121, 125, 215

335

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 3 poate fi întocmită la decizia entităţii în cazul în care anterior au fost suportate costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de producţie care la data tranziţiei nu sînt gata pentru utilizarea prestabilită sau pentru vînzare şi dacă aceste costuri au fost recunoscute în perioadele de gestiune precedente drept cheltuieli curente.


»»  Înregistrările contabile de bază privind transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în conturile contabile noi*

 

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Corespondenţa conturilor

debit

credit

1

2

3

4

1.

Transpunerea soldurilor imobilizărilor necorporale

112

111

2.

Transpunerea soldurilor imobilizărilor necorporale în curs de execuţie

111

112

3.

Transpunerea soldurilor amortizării imobilizărilor necorporale

113

113

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 2, 3 se întocmesc pentru elementele contabile, cu excepţia celor derecunoscute (anexa 3).

4.

Transpunerea soldurilor imobilizărilor corporale în curs de execuţie

121

121

5.

Transpunerea soldurilor terenurilor

122

122

6.

Transpunerea soldurilor mijloacelor fixe

123

123

7.

Transpunerea soldurilor amortizării mijloacelor fixe

124 

124 

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 4 - 7 se întocmesc pentru elementele contabile, cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

8.

Transpunerea soldurilor resurselor minerale 

125

125

9.

Transpunerea soldurilor amortizării resurselor minerale

126

126

10.

Transpunerea soldurilor investiţiilor financiare pe termen lung în părţi neafiliate

141

131

11.

Transpunerea soldurilor investiţiilor financiare pe termen lung în părţi afiliate

142

132

12.

Decontarea soldurilor majorării valorii investiţiilor pe termen lung

141, 142

133

13.

Decontarea soldurilor diminuării valorii investiţiilor pe termen lung

133 

141, 142 

14.

Transpunerea soldurilor creanţelor pe termen lung

161

134

15.

Transpunerea soldurilor activelor amînate privind impozitul pe venit

172

135

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 15 se întocmeşte, în cazul dacă conform politicilor contabile ale entităţii după tranziţia la noile SNC va fi aplicată metoda impozitului pe venit amînat.

16.

Transpunerea soldurilor avansurilor acordate pe termen lung

162

136

17.

Transpunerea soldurilor cheltuielilor anticipate pe termen lung

171

141

18.

Transpunerea soldurilor altor active imobilizate pe termen lung

172

142

19.

Transpunerea soldurilor de materiale

211

211

20.

Transpunerea soldurilor activelor biologice circulante

212

212

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 20 se întocmeşte pentru animalele imature, cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

21.

Transpunerea soldurilor obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

213

213

22.

Transpunerea soldurilor uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

214

214

23.

Transpunerea soldurilor producţiei în curs de execuţie

215

215

24.

Transpunerea soldurilor produselor

216

216

25.

Transpunerea soldurilor mărfurilor

217

217

26.

Transpunerea soldurilor creanţelor comerciale

221

221

27.

Transpunerea soldurilor corecţiilor (provizioanelor) privind creanţele compromise

222

222

28.

Transpunerea soldurilor creanţelor părţilor afiliate

223

223

29.

Transpunerea soldurilor avansurilor acordate curente

224

224

30.

Transpunerea soldurilor creanţelor bugetului

225

225

31.

Transpunerea soldurilor creanţelor preliminate

232

226

32.

Transpunerea soldurilor creanţelor personalului

226

227

33.

Transpunerea soldurilor creanţelor privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

231

228

34.

Transpunerea soldurilor creanţelor curente privind asigurările

233

229

35.

Transpunerea soldurilor altor creanţe curente

234

229

36.

Transpunerea soldurilor investiţiilor financiare curente în părţi neafiliate

251

231

37.

Transpunerea soldurilor investiţiilor financiare curente în părţi afiliate

252

232

38.

Transpunerea soldurilor aferente ajustării investiţiilor financiare curente

233 

251, 252 

39.

Transpunerea soldurilor de numerar în casierie

241

241

40.

Transpunerea soldurilor de numerar la conturi curente în monedă naţională

242

242

41.

Transpunerea soldurilor de numerar la conturi curente în valută străină

243

243

42.

Transpunerea soldurilor de numerar la alte conturi bancare

244

244

43.

Transpunerea soldurilor transferurilor de numerar în expediţie

245

245

44.

Transpunerea soldurilor de documente băneşti

246

246

45.

Transpunerea soldurilor cheltuielilor anticipate curente

261

251

46.

Transpunerea soldurilor altor active circulante

262

252

47.

Transpunerea soldurilor capitalului social

311

311

48.

Transpunerea soldurilor capitalului suplimentar

312

312

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 48 se întocmeşte cu excluderea diferenţelor de curs derecunoscute (anexa 3).

49.

Transpunerea soldurilor capitalului nevărsat

313

313

50.

Transpunerea soldurilor capitalului retras

315 

314

51.

Transpunerea soldurilor capitalului de rezervă

321

321

52.

Transpunerea soldurilor rezervelor statutare

322

322

53.

Transpunerea soldurilor altor rezerve

323

323

54.

Transpunerea soldurilor profitului nerepartizat al anilor precedenţi

332

332

55.

Transpunerea soldurilor pierderii neacoperite a anilor precedenţi

332

332

56.

Transpunerea soldurilor subvenţiilor entităţilor de stat, municipale şi alte entităţi similare, inclusiv instiuţiile publice cu autonomie financiară

342

342

57.

Transpunerea soldurilor fondurilor organizaţiilor necomerciale şi altor entităţi similare

342

341

58.

Transpunerea soldurilor creditelor bancare pe termen lung

411, 412

411

59.

Transpunerea soldurilor împrumuturilor pe termen lung

413

412

60.

Transpunerea soldurilor altor datorii pe termen lung

414

412, 428

61.

Transpunerea soldurilor datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar

421

413

62.

Transpunerea soldurilor veniturilor anticipate pe termen lung

422

424

63.

Transpunerea soldurilor finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială pe termen lung

423

425

64.

Transpunerea soldurilor datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică

423

427

Notă. Înregistrările contabile pentru operaţiunile 62 - 64 se întocmesc pentru elementele contabile cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

65.

Transpunerea soldurilor avansurilor primite pe termen lung

424

423

66.

Transpunerea soldurilor datoriilor amînate privind impozitul pe venit

425

428

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 66 se întocmeşte în cazul dacă conform politicilor contabile ale entităţii, după tranziţia la noile SNC va fi aplicată metoda impozitului pe venit amînat.

67.

Transpunerea soldurilor datoriilor comerciale pe termen lung

426

421

68.

Transpunerea soldurilor datoriilor părţilor afiliate pe termen lung

426

422

69.

Transpunerea soldurilor datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică

426

427

70.

Transpunerea soldurilor altor datorii pe termen lung

426

428

71.

Transpunerea soldurilor creditelor bancare pe termen scurt

511, 512

511

72.

Transpunerea soldurilor împrumuturilor pe termen scurt

513

512

73.

Transpunerea soldurilor cotei curente a datoriilor pe termen lung

514

521, 541, 544

74.

Transpunerea soldurilor veniturilor anticipate curente

515

535

75.

Transpunerea soldurilor altor datorii financiare pe termen scurt, inclusiv finanţări şi încasări cu destinaţie specială

516

537, 544

76.

Transpunerea soldurilor datoriilor comerciale

521

521

77.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de părţile afiliate

522

522

78.

Transpunerea soldurilor avansurilor primite curente

523

523

79.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de personal privind retribuirea muncii

531

531

80.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de personal privind alte operaţii

532

532

81.

Transpunerea soldurilor datoriilor privind asigurările sociale şi medicale

533

533

82.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de buget

534

534

83.

Transpunerea soldurilor datoriilor preliminate

535

541

84.

Transpunerea soldurilor datoriilor privind plăţile extrabugetare

536

544

85.

Transpunerea soldurilor datoriilor faţă de proprietari

537

536

Notă. Înregistrarea contabilă pentru operaţiunea 85 se întocmeşte pentru acţiunile şi părţile sociale, cu excepţia celor reclasificate (anexa 4).

86.

Transpunerea soldurilor datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică

537

427

87.

Transpunerea soldurilor datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică

537

543

88.

Transpunerea soldurilor provizioanelor curente

538

538

89.

Transpunerea soldurilor datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economică

539

543

90.

Transpunerea soldurilor datoriilor comerciale

539

521

91.

Transpunerea soldurilor datoriilor privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor

533, 539

542

92.

Transpunerea soldurilor altor datorii curente

539

544

*Codurile conturilor contabile evidenţiate cu italic corespund Planului general de conturi contabile. Este utilizată terminologia din noile SNC, Planul general de conturi contabile şi alte reglementări contabile. 


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.