Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”

»»  Modificarea estimării contabile a provizionului

Exemplul 1. O entitate în conformitate cu politicile sale contabile constituie provizion pentru creanţele compromise în mărime de 3% de la soldul creanţelor comerciale. La sfîrşitul anului 201X entitatea a majorat estimarea contabilă anterioară a provizionului cu 0,5%. Soldul creanţelor comerciale la această dată este de 345 000 lei.

În situaţia expusă în exemplu, modificarea estimării contabile afectează numai rezultatele anului 201X. Entitatea ajustează provizionul pentru creanţele compromise la sfîrşitul anului 201X cu sumă de  1 725 lei [(345 000 lei x 0,5) : 100] care va fi înregistrată ca majorare simultană a cheltuielilor curente şi a corecţiilor (provizionului) privind creanţele compromise.


»»  Modificarea duratei de utilizare a utilajului

Exemplul 2. O entitate a pus în funcţiune la începutul anului 201X un utilaj tehnologic cu costul de intrare de 240 000 lei. Durata de utilizare a utilajului a fost estimată la 8 ani şi valoarea lui reziduală - la 9 600 lei. Potrivit politicilor contabile amortizarea utilajelor tehnologice se calculează conform metodei liniare. La sfîrşitul anului 201X+2 entitatea a modificat (a diminuat) durata de utilizare a utilajului de la 8 ani la 7 ani.

În situaţia expusă în exemplu, modificarea estimării contabile afectează rezultatele anilor 201X+3, 201X+4, 201X+5 şi 201X+6. Pînă la modificarea duratei de utilizare suma anuală a amortizării utilajului a constituit 28 800 lei [(240 000 lei - 9 600 lei) : 8 ani]. La sfîrşitul anului 201X+2 amortizarea utilajului a alcătuit 86 400 lei (28 800 lei x 3 ani). După modificarea duratei de utilizare entitatea calculează amortizarea anuală a utilajului în sumă de 36 000 lei [(240 000 lei - 86 400 lei - 9 600 lei) : 4 ani], care se înregistrează ca majorare concomitentă a costurilor şi amortizării imobilizărilor corporale.


»»  Modificarea estimării contabile, care afectează în mod direct datoriile sau capitalul propriu al entităţii

Exemplul 3. În noiembrie 201X o entitate a început construcţia într-un loc public a unui pavilion pentru comercializarea mărfurilor. Odată cu obţinerea dreptului de folosire a locului de amplasare timp de 4 ani, entitatea şi-a asumat obligaţia de a demonta pavilionul la expirarea termenului de utilizare indicat. Suma estimată iniţială a costurilor de ieşire a pavilionului constituie 24 000 lei. În februarie 201X+1, pînă la transmiterea pavilionului în exploatare, din partea organelor abilitate au fost înaintate şi acceptate de entitate cerinţe suplimentare privind refacerea locului de amplasare după demontarea pavilionului. Respectiv, costurile de ieşire a pavilionului au fost reestimate la 38 000 lei. În conformitate cu politicile contabile entitatea capitalizează costurile estimate aferente ieşirii imobilizărilor corporale.

În baza datelor din exemplu, entitatea în anul 201X constituie un provizion pe termen lung pentru acoperirea costurilor de ieşire a acestui obiect în sumă de 24 000 lei care se înregistrează ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor pe termen lung (provizioanelor). În anul 201X+1 entitatea înregistrează efectul modificării estimării contabile în sumă de 14 000 lei (38 000 lei - 24 000 lei) ca majorare simultană a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor pe termen lung (provizioanelor).


»»  Corectarea erorilor contabile în urma aplicării incorecte a prevederilor SNC

Exemplul 4. La întocmirea situaţiilor financiare pentru 201X s-a depistat că entitatea a aplicat incorect prevederile SNC „Costurile îndatorării", deoarece nu a capitalizat dobînzile şi alte costuri atribuibile direct construcţiei clădirii administrative în sumă de 1 938 000 lei. Această sumă a fost eronat înregistrată ca cheltuieli curente. Clădirea a fost pusă în funcţiune în septembrie 201X, durata de utilizare constituind 50 ani, valoarea reziduală fiind nulă. Entitatea aplică metoda liniară de calculare a amortizării mijloacelor fixe începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în utilizare.

În baza datelor din exemplu, rezultă că au fost comise următoarele erori contabile:
- micşorarea costului de intrare a obiectului de imobilizări corporale cu 1 938 000 lei;
- diminuarea amortizării calculate pentru obiectul de imobilizări corporale pentru 3 luni ale anului 201X şi amortizărilor acumulate cu 9 690 lei [((1 938 000 lei : 50 ani) : 12 luni) x 3 luni]
- majorarea cheltuielilor curente şi micşorarea rezultatului financiar (profitului sau pierderii) al perioadei de gestiune pînă la impozitare cu 1 928 310 lei (1 938 000 lei - 9 690 lei).


»»  Aprecierea de sine stătătoare a semnificației erorilor contabile

Exemplul 5. O entitate a stabilit în politicile sale contabile un prag de semnificaţie în mărime absolută de 16 000 lei.

În baza datelor din exemplu, erorile a căror mărime va depăşi 16 000 lei vor fi considerate semnificative.


»»  Constatarea erorilor contabile ca fiind semnificative sau nesemnificative

Exemplul 6. O entitate a stipulat în politicile sale contabile pe anul 201X următoarele criterii de semnificaţie exprimate în procente pentru:
elementele de bilanţ - 2% de la valoarea totală a activelor la sfîrşitul perioadei de gestiune;
elementele situaţiei de profit şi pierdere - 5% de la suma veniturilor din vînzări obţinute în perioada de gestiune.
Criteriile indicate se aplică valorilor totale a activelor şi, respectiv, a veniturilor din vînzări în mărimea determinată pînă la corectarea erorii.
La întocmirea situaţiilor financiare pe anul 201X pînă la semnarea acestora, s-a depistat că entitatea nu a înregistrat venituri în sumă de 68 970 lei, rezultate dintr-un contract de prestări de servicii. Pînă la depistarea erorii, veniturile din vînzări pe anul 201X au constituit 1 356 927 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea clasifică eroarea depistată ca una semnificativă pentru că ea constituie 5,08% [(68 970 lei : 1 356 927 lei) x 100%] din veniturile din vînzări înregistrate pînă la corectarea erorii. Situaţiile financiare ale entităţii vor fi conforme cu standardele naţionale de contabilitate doar în cazul corectării erorii comise.


»»  Modul de corectare a erorilor comise şi depistate în perioada de gestiune curentă

Exemplul 7. O entitate în august 201X a procurat un teren în valoare de 2 800 000 lei, destinaţia de utilizare a căruia încă nu a fost determinată. Terenul a fost contabilizat în mod eronat în componenţa imobilizărilor corporale, deşi conform cerinţelor SNC „Investiţii imobiliare" urma să fie înregistrat ca obiect de investiţii imobiliare. Eroarea comisă a fost depistată în octombrie a aceluiaşi an, la transmiterea terenului în leasing operaţional.

În baza datelor din exemplu, entitatea în octombrie 201X înregistrează corectarea erorii prin:
- stornarea majorării imobilizărilor corporale şi datoriilor curente în sumă de 2 800 000 lei;
- majorarea investiţiilor imobiliare şi datoriilor curente în sumă de 2 800 000 lei.


»»  Corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente

Exemplul 8. O entitate în iunie 201X+1 a depistat că în valoarea de intrare a unui lot de mărfuri în cantitate de 1800 unităţi, care au fost procurate în decembrie 201X, nu au fost incluse costurile de transport în sumă de 11 700 lei. Acestea au fost eronat atribuite la cheltuieli curente. La 31 decembrie 201X în stoc au rămas (nu au fost vîndute) 1 200 unităţi din acest lot.

În baza datelor din exemplu, entitatea, în iunie 201X+1 înregistrează corectarea erorii comise în perioada de gestiune precedentă în suma de 7 800 lei (11 700 lei : 1 800 unităţi х 1 200 unităţi) ca majorare a stocurilor şi corecţiilor rezultatelor anilor precedenţi. 


»»  Determinarea perioadei în care au loc evenimente ulterioare datei raportării

Exemplul 9. În conformitate cu politicile contabile ale unei societăţi cu răspundere limitată perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic, iar situaţiile financiare se semnează de către director. Situaţiile financiare pe anul 201X au fost semnate la data de 7 martie 201X+1 şi prezentate adunării generale a asociaţilor care le-a aprobat pe 20 martie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, data raportării se consideră 31 decembrie 201X, iar data semnării situaţiilor financiare - 7 martie 201X+1.


»»  Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare - client declarat insolvabil

Exemplul 10. În baza documentelor contabile soldul creanţelor comerciale la 31 decembrie 201X al unei entităţi constituie 300 000 lei. În luna ianuarie 201X+1 unul din clienţii entităţii, creanţa căruia constituie 50 000 lei, a fost declarat insolvabil. Soldul provizionului privind creanţele compromise la 31 decembrie 201X constituie 38 000 lei. Situaţiile financiare au fost semnate la 10 februarie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea la 31 decembrie 201X urmează să creeze suplimentar provizion privind creanţele compromise în sumă de 12 000 lei (50 000 lei - 38 000 lei) care se reflectă ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi a provizionului privind creanţele compromise.


»»  Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare - reflectarea corectă a valorii realizabile nete

Exemplul 11. O entitate a înregistrat la 31 decembrie 201X diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a mărfurilor (telefoanelor mobile) în sumă de 30 000 lei. Costul telefoanelor mobile la 31 decembrie 201X era de 800 000 lei, iar valoarea realizabilă netă - 770 000 lei. La 5 februarie 201X+1 telefoanele mobile au fost vîndute la valoarea de 750 000 lei. Situaţiile financiare au fost semnate la 5 martie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează: 
la 31 decembrie 201X:
- diferenţa dintre costul şi valoarea realizabilă netă a telefoanelor mobile în sumă de 50 000 lei [30 000 lei (800 000 lei - 770 000 lei) + 20 000 lei (770 000 lei - 750 000 lei)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
la 5 februarie 210X+1:
- valoarea de vînzare a telefoanelor mobile în sumă de 750 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- valoarea contabilă a telefoanelor mobile vîndute în sumă de 750 000 lei - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor.


»»  Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare - adoptarea unei decizii de reorganizare sau restructurare a entității

Exemplul 12. În luna februarie 201X, pînă la semnarea situaţiilor financiare, pe anul 201X-1 Consiliul director al unei entităţi a luat decizia de a absorbi o altă entitate care îi prestează servicii de reparaţie a mijloacelor de transport.

În baza datelor din exemplu, entitatea va reflecta informaţia privind absorbţia entităţii care îi prestează servicii de reparaţie a mijloacelor de transport în note la situaţiile financiare pentru anul 201X-1.


»»  Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare - anunțarea unui plan de întrerupere a unei activități

Exemplul 13. În luna februarie 201X Consiliul director al unei entităţi a luat decizia să lichideze o subdiviziune a acesteia. Situaţiile financiare pe anul 201X-1 au fost semnate la 10 martie 201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea nu va ajusta situaţiile financiare pe anul 201X-1, însă în note la acestea va menţiona decizia privind lichidarea subdiviziunii respective.


»»  Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare - modificarea semnificativă a cursului de schimb valutar sau a prețurilor activelor

Exemplul 14. Soldul datoriilor unei entităţi faţă de furnizorii străini la 31 decembrie 201X constituie 150 000 euro. Cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la această dată constituie 15,2645 lei/euro. În luna martie 201X+1, pînă la semnarea situaţiilor financiare, cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei a crescut pînă la 17,4768 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea nu va ajusta situaţiile financiare pe anul 201X. În note la situaţiile financiare pentru anul 201X, trebuie dezvăluite informaţiile privind modificarea semnificativă a cursului de schimb valutar şi efectul asupra situaţiei financiare a entităţii sub formă de diferenţe nefavorabile de curs valutar în sumă de 331 845 lei [(17,4768 lei/euro - 15,2645 lei/euro) x 150 000 euro].


»»  Influența principiului continuității activității asupra modului de reflectare a valorii utilajului în situațiile financiare

Exemplul 15. Valoarea de intrare a unui utilaj constituie 1 500 000 lei, iar suma amortizării la 31 decembrie 201X - 850 000 lei. Valoarea de piaţă a utilajului la această dată este egală cu 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în cazul funcţionării normale a entităţii, utilajul va fi reflectat în situaţiile financiare pe anul 201X la valoarea contabilă egală cu 650 000 lei (1 500 000 lei - 850 000 lei), iar în cazul lichidării entităţii - la valoarea de piaţă în mărime de 500 000 lei.


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.