Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE”

»»  Contabilizarea costului de intrare a imobilizărilor corporale

Exemplul 1. O entitate a achiziţionat un utilaj tehnologic la preţ de 150 000 lei. Costurile direct atribuibile includ: costul serviciilor de transport - 7 500 lei, costurile cu personalul aferente încărcării-descărcării - 3 500 lei şi costurile aferente punerii în funcţiune şi testării activului - 12 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează costul de intrare a obiectului în suma de 173 000 lei (150 000 lei + 7 500 lei + 3 500 lei + 12 000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie concomitent cu majorarea datoriilor curente şi diminuarea activelor utilizate pentru pregătirea obiectului spre exploatare. La transmiterea obiectului în exploatare entitatea înregistrează majorarea mijloacelor fixe şi diminuarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.


»»  Contabilizarea imobilizărilor primite în schimbul altor imobilizări

 Exemplul 2. O entitate a transmis în schimb o instalaţie tehnologică, valoarea contabilă a căreia este de 110 000 lei, iar valoarea contractuală de 120 000 lei, pe un strung cu valoarea contractuală - 140 000 lei. În cazul dat, entitatea, pe lîngă valoarea contractuală a instalaţiei tehnologice cedate, a achitat furnizorului şi 20 000 lei.

În baza datelor din exemplu, strungul primit în schimb se recunoaşte la cost de intrare de 140 000 lei, egal cu valoarea lui contractuală sau cu valoarea contractuală a instalaţiei tehnologice (120 000 lei), majorată cu suma plătită (20 000 lei) în numerar. Entitatea va înregistra costul de intrare a strungului ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi a datoriilor curente.


»»  Calcularea amortizării unei imobilizări prin metoda liniară

Exemplul 3. La o entitate valoarea de intrare a strungului constituie 60 000 lei, valoarea reziduală a acestuia - 3 000 lei, durata de utilizare - 5 ani.

În baza datelor din exemplu, norma amortizării anuale constituie 20% (100% : 5 ani), iar suma amortizării anuale - 11 400 lei [(60 000 lei - 3 000 lei) x 0,20)]. Respectiv, suma lunară a amortizării este egală cu 950 lei (11 400 lei : 12 luni). 


»»  Calcularea amortizării unei imobilizări prin metoda unităţilor de producţie

Exemplul 4. Conform estimărilor entităţii, cu ajutorul strungului din exemplul 3 pe parcursul duratei de utilizare pot fi fabricate 500 000 de piese. Efectiv în primul an de exploatare au fost fabricate 65 000 piese, în cel de-al doilea - 120 000, în cel de-al treilea - 140 000, în al patrulea - 120 000, în al cincilea an - 55 000 piese.

În baza datelor din exemplu, amortizarea calculată pentru o piesă este egală cu 0,114 lei (57 000 lei : 500 000 piese). Rezultatele calculelor sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Calcularea amortizării strungului conform metodei unităţilor de producţie

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Mărimea amortizării pe unitate de produs

Cantitatea pieselor fabricate, unităţi

Amortizarea anuală

Amortizarea acumulată

Valoarea contabilă

1

2

3

4

5 = 3 x 4

6

7 = 2 - 6

1

60 000

0,114

65 000

7410

7 410

52 590

2

60 000

0,114

120 000

13 680

21 090

38 910

3

60 000

0,114

140 000

15 960

37 050

22 950

4

60 000

0,114

120 000

13 680

50 730

9 270

5

60 000

0,114

55 000

6 270

57 000

3 000

După fabricarea a 500 000 de piese, indiferent dacă acest rezultat a fost obţinut într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă decît 5 ani, amortizarea strungului nu se mai calculează.


»»  Calcularea amortizării unei imobilizări prin metoda de diminuare a soldului

Exemplul 5. Utilizînd datele din exemplul 3, să presupunem că entitatea aplică metoda de diminuare a soldului cu majorarea normei amortizării strungului de 2 ori.

În baza datelor din exemplu, norma majorată a amortizării constituie 40% (20% x 2). Rezultatele calculării amortizării prin metoda de diminuare a soldului sînt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Calcularea amortizării strungului conform metodei de diminuare a soldului

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Norma amortizării, %

Baza de calculare a amortizării

Amortizarea anuală

Amortizarea acumulată

Valoarea contabilă

1

2

3

4

5 = [(3 x 4) : 100]*

6

7 = 2 - 6

1

60 000

40

60 000

24 000

24 000

36 000

2

60 000

40

36 000

14 400

38 400

21 600

3

60 000

40

21 600

8 640

47 040

12 960

4

60 000

40

12 960

5 184

52 224

7 776

5

60 000

40

 

7 776 - 3 000 = 4 776

57 000

3 000

* Această regulă nu se aplică pentru ultima perioadă de gestiune


»»  Schimbarea metodei de amortizare aplicate

Exemplul 6. Utilizînd datele din exemplul 3 să presupunem că entitatea în cursul primului an de exploatare a strungului a calculat amortizarea acestuia conform metodei liniare. Peste un an a devenit clar că în anii ulteriori strungul va fi exploatat mai intens şi volumul lucrărilor executate cu utilizarea acestuia anual va creşte. Din acest motiv, entitatea a decis să calculeze amortizarea obiectului după metoda de diminuare a soldului.

În baza datelor din exemplu, amortizarea anuală a strungului se determină în modul prezentat în tabelul 3.

Tabelul 3

Ajustarea amortizării calculate a strungului la trecerea de la metoda liniară la metoda de diminuare a soldului

(în lei)

Perioada

Costul de intrare

Baza de calculare a amortizării

Amortizarea anuală

Amortizareaacumulată

Valoarea contabilă

1

2

3

4

5

6 = 2 - 5

1

60 000

57 000

57 000 : 5 = 11 400

11 400

48 600

2

60 000

48 600

50% x 48 600 = 24 300

35 700

24 300

3

60 000

24 300

50% x 24 300 = 12 150

47 850

12 150

4

60 000

12 150

50% x 12 150 =6 075

53 925

6 075

5

60 000

 

6 075 - 3 000 = 3 075

57 000

3 000

Valoarea amortizabilă după modificarea metodei de amortizare constituie 45 600 lei (48 600 lei - 3 000 lei). Norma majorată a amortizării pentru perioada rămasă (4 ani) este de 50% [(100% : 4 ani) x 2]. Această normă se aplică la valoarea contabilă a activului după primul an de utilizare, fără scăderea valorii reziduale şi constituie 48 600 lei.


»»  Contabilizarea pierderilor din depreciere

Exemplul 7. În urma unui incendiu a fost distrusă parţial o clădire. Conform cerinţelor SNC „Deprecierea activelor" entitatea a recunoscut o pierdere din depreciere pentru acest obiect în sumă de 50 000 lei. În conformitate cu prevederile contractului încheiat cu această entitate, compania de asigurare este obligată să plătească despăgubiri în sumă de 45 000 lei. Costul efectiv al serviciilor de restaurare a obiectului prestate de terţi a alcătuit 58 000 lei. Conform politicilor contabile ale entităţii pierderile din depreciere se contabilizează pe un cont separat.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- pierderile din deprecierea clădirii în sumă de 50 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi deprecierii imobilizărilor corporale;
- costurile aferente restaurării activului în sumă de 58 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente;
- despăgubirile de asigurare în sumă de 45 000 lei - ca majorare a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Derecunoașterea imobilizărilor la ieşirea acestora în cazul uzurii fizice şi/sau învechirii morale

 Exemplul 8. O entitate dispune de un aparat tehnologic, costul de intrare a căruia constituie 18 000 lei, durata de utilizare stabilită - 10 ani, valoarea reziduală fiind egală cu zero. Din motivul învechirii morale a aparatului entitatea decide să-l lichideze după 8 ani de exploatare, adică cu 2 ani înainte de expirarea duratei probabile de utilizare.

În baza datelor din exemplu, la ieşirea aparatului entitatea contabilizează:
- amortizarea acumulată a obiectului în sumă de 14 400 lei [(18 000 lei : 10 ani) x 8 ani] - ca diminuare concomitentă a amortizării şi valorii imobilizărilor corporale;
- valoarea contabilă a obiectului în sumă de 3 600 lei (18 000 lei - 14 400 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a valorii imobilizărilor corporale.


»»  Contabilizarea vânzării imobilizărilor corporale

Exemplul 9. O entitate a vîndut un calculator al cărui cost de intrare constituie 15 000 lei, durata de utilizare - 5 ani, amortizarea acumulată pînă la data vînzării - 9 000 lei, valoarea reziduală fiind egală cu zero. Preţul de vînzare a obiectului constituie:
varianta I - 8 000 lei;
varianta II - 5 000 lei.

În baza datelor din exemplu, pentru ambele variante entitatea contabilizează:
- amortizarea acumulată a obiectului în sumă de 9 000 lei - ca diminuare concomitentă a amortizării şi valorii imobilizărilor corporale;
- valoarea contabilă a obiectului în sumă de 6 000 lei (15 000 lei - 9 000 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale.
Concomitent se înregistrează majorarea creanţelor şi veniturilor curente în sumă de 8 000 lei - pentru varianta I sau 5 000 lei - pentru varianta II.


»»  Recunoașterea inițială a imobilizărilor necorporale interconexate cu alte imobilizări

Exemplul 10. O entitate în luna mai 201X a procurat pe un termen de 5 ani dreptul de utilizare a mărcii pentru produsul „X" în valoare de 35 000 lei şi dreptul de utilizare a tehnologiei de fabricare în valoare de 40 000 lei. Fabricarea produsului respectiv este imposibilă fără utilajul special care a fost achiziţionat la 01.06.201X în valoare de 120 000 lei, dar instalat şi pus în funcţiune la 15.08.201X.

 În baza datelor din exemplu, entitatea în anul 201X contabilizează:
în mai:
- dreptul de utilizare a mărcii pentru produsul „X" în sumă de 35 000 lei şi dreptul de utilizare a tehnologiei de fabricare în sumă de 40 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi a datoriilor curente;
în iunie:
- utilajul special în sumă de 120 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor curente;
în august:
- punerea în funcţiune a utilajului special în sumă de 120 000 lei - ca majorare a mijloacelor fixe şi diminuare a imobilizărilor corporale în curs de execuţie;
- transmiterea dreptului de utilizare a mărcii în sumă de 35 000 lei şi a dreptului de utilizare a tehnologiei de fabricare în suma de 40 000 lei - ca majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.


»»  Contabilizarea costului de intrare a imobilizării necorporale

Exemplul 11. O entitate, conform contractului de licenţă, a procurat dreptul de utilizare a unui desen industrial pe un termen de 5 ani la valoare de 80 000 lei. Plata pentru serviciile juridice şi de consultanţă constituie 800 lei, iar costurile aferente evaluării desenului industrial - 1 200 lei. Costurile cu personalul ce ţin de pregătirea desenului industrial pentru utilizarea după destinaţie constituie 2 986 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- costul de intrare a imobilizării necorporale în sumă de 84 986 lei ( 80 000 lei + 800 lei + 1200 lei + 2 986 lei) - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi a datoriilor curente;
- transmiterea în folosinţă a dreptului de utilizare a desenului industrial în sumă de 84 986 lei - ca majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.


»»  Contabilizarea costului de intrare al imobilizărilor necorporale create în cadrul entităţii

Exemplul 12. O entitate a elaborat cu forţele proprii un website pentru plasare în reţeaua Internet. Costurile aferente elaborării website-ului includ: 
costul materialelor consumate - 1 200 lei;
costurile cu personalul - 15 180 lei;
amortizarea calculatoarelor folosite pentru elaborarea website-ului - 1 600 lei;
designul website-ului, elaborat de către o persoană terţă - 4 300 lei;
plata pentru înregistrarea numelui de domen şi alte servicii aferente plasării website-ului - 1200 lei.
Website-ul creat corespunde cerinţelor de recunoaştere a imobilizărilor necorporale, iar drepturile exclusive de utilizare a website-ului aparţin entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- costurile pentru elaborarea website-ului în suma de 23 480 lei (1 200 lei + 15 180 lei + 1 600 lei + 4 300 lei + 1 200 lei) - ca majorare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, majorare a amortizării mijloacelor fixe şi a datoriilor curente;
- costul de intrare a website-ului transmis în folosinţă în sumă de 23 480 lei - са majorare a imobilizărilor necorporale şi diminuare a imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.


»»  Contabilizarea costurilor ulterioare aferente imobilizărilor necorporale care vor genera beneficii economice suplimentare

 Exemplul 13. După 3 ani de utilizare a unei programe pentru calculator, entitatea a operat în aceasta modificări semnificative. Valoarea contabilă a programei pînă la perfecţionare a constituit 6 000 lei, costurile aferente perfecţionării -15 348 lei. După perfecţionare durata de utilizare a programei s-a majorat şi constituie 5 ani.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează costurile ulterioare suportate în sumă de 15 348 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale şi a datoriilor curente. Valoarea contabilă a programei informatice în acest caz va constitui 21 348 lei (6 000 lei + 15 348 lei). Amortizarea anuală după capitalizarea costurilor ulterioare este de 4 270 lei (21 348 lei : 5 ani) şi se contabilizează ca majorare a costurilor/cheltuielilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale.


»»  Contabilizarea trecerii imobilizării necorporale din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile

Exemplul 14. O entitate - producător de vinuri spumante deţine o marcă comercială în valoare de 78 000 lei. Deoarece durata de valabilitate a certificatului de înregistrare a mărcii poate fi prelungită de cîte ori este necesar, această imobilizare necorporală se constată neamortizabilă. La 1 august 201X conducerea entităţii în condiţiile acutizării concurenţei pe piaţă a decis să sisteze producerea vinurilor spumante în termen de patru ani. 
Conform politicilor contabile imobilizarea necorporală în acest caz va fi trecută din categoria imobilizărilor neamortizabile în categoria imobilizărilor amortizabile. Pentru calcularea amortizării entitatea aplică metoda de diminuare a soldului, majorînd norma amortizării anuale pînă la 50% (25 x2).

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează amortizarea mărcii comerciale în anul 201X în sumă de 16 250 lei (78 000 lei x 0,5 x 5 luni : 12 luni) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale.


»»  Contabilizarea separată a terenurilor și a clădirilor

Exemplul 15. O entitate a achiziţionat un teren cu clădirea amplasată pe acesta cu 180 000 lei. Dacă aceste obiecte ar fi fost cumpărate separat, valoarea de piaţă a terenului ar fi constituit 160 000 lei, iar a clădirii - 40 000 lei.

În baza datelor din exemplu, pentru determinarea costului de intrare a fiecărui obiect în parte se determină raportul (coeficientul) plăţii contractuale către valoarea justă totală a obiectelor care constituie 0,9 (180 000 lei : 200 000 lei). Prin produsul valorii de piaţă a fiecărui obiect şi a coeficientului obţinut se determină costul de intrare: a terenului - 144 000 lei (160 000 lei х 0,9), a clădirii - 36000 lei (40 000 lei х 0,9).
Entitatea înregistrează costul de intrare a obiectelor achiziţionate ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente.


»»  Contabilizarea transferării unui obiect din componenţa stocurilor în categoria imobilizărilor corporale

Exemplul 16. O entitate care produce mobilă pentru oficiu a decis de a folosi în sala de şedinţe un set de mobilă, costul efectiv al căruia constituie 15 864 lei.

În baza datelor din exemplu, costul de intrare a obiectului utilizat în scopuri proprii este egal cu costul efectiv al setului de mobilă fabricată în sumă de 15 864 lei şi se înregistrează ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a stocurilor.


»»  Contabilizarea operaţiilor ocazionale care nu sînt strict necesare procesului de construcţie sau dezvoltare

Exemplul 17. O entitate a procurat un teren destinat pentru construcţia unei clădiri, care va fi începută peste 4 luni. Entitatea decide că terenul în cauză va fi folosit drept spaţiu de parcare, pînă cînd va începe construcţia clădirii. Cheltuielile cu amenajarea şi funcţionarea parcării au constituit 8 400 lei, iar veniturile încasate de la clienţi - 12 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea înregistrează majorarea cheltuielilor curente în sumă de 8 400 lei concomitent cu majorarea datoriilor curente şi/sau diminuarea activelor utilizate. Totodată entitatea înregistrează majorarea concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente în sumă de 12 000 lei. Respectiv, aceste venituri şi cheltuieli nu afectează costul terenului sau clădirii ce va fi construită.


»»  Contabilizarea costului modernizării a imobilizărilor corporale

Exemplul 18. O entitate a modernizat un strung în regie proprie (în secţia de reparaţie), costul modernizării fiind de 48 000 lei. Expertiza tehnică a atestat creşterea duratei de utilizare a strungului cu 4 ani faţă de durata stabilită la recunoaşterea iniţială.

În baza datelor din exemplu, costul modernizării în sumă de 48 000 lei se capitalizează şi se contabilizează ca majorare a imobilizărilor corporale (valorii strungului) şi diminuare a costurilor activităţilor auxiliare.


»»  Constituirea provizionului pentru costurile semnificative care se aşteaptă la ieşirea imobilizării corporale

Exemplul 19. O entitate conform politicilor contabile a constituit provizion în mărime de 30 000 lei aferent costurilor probabile obligatorii de ieşire a unui utilaj tehnologic. Cheltuielile efective aferente ieşirii utilajului au constituit 25 000 lei.

În baza datelor din exemplu, la ieşirea utilajului entitatea contabilizează:
- cheltuielile de ieşire a utilajului în sumă de 25 000 lei - ca diminuare a provizionului concomitent cu majorarea datoriilor curente şi/sau diminuarea activelor utilizate;
- provizionul constituit în plus în sumă de 5 000 lei (30 000 lei - 25 000 lei) - ca diminuare a provizioanelor şi majorare a veniturilor curente.


»»  Modul de înregistrare a activelor utilizabile obținute la lichidarea obiectului de imobilizări corporale

Exemplul 20. O entitate a casat un strung din motivul uzurii fizice totale şi expirării duratei de utilizare. Costul de intrare a strungului constituie 38 000 lei, suma amortizării acumulate - 36 000 lei, valoarea reziduală - 2 000 lei, valoarea materialelor obţinute (fierului vechi):
varianta I - 2 300 lei;
varianta II - 1 800 lei.

În baza datelor din exemplu, la ieşirea strungului entitatea înregistrează decontarea amortizării acumulate în mărimea de 36 000 lei concomitent cu diminuarea imobilizărilor corporale.
Totodată pentru varianta I entitatea înregistrează la intrări materialele obţinute în sumă de 2 300 lei ca majorare a stocurilor concomitent cu:
- diminuarea imobilizărilor corporale în limita valorii reziduale (2 000 lei), şi
- majorarea veniturilor curente în mărime de 300 lei (2 300 lei - 2 000 lei).
Pentru varianta II entitatea înregistrează la intrări materialele obţinute în sumă de 1 800 lei ca majorare a stocurilor şi diminuare a imobilizărilor corporale. Diferenţa în mărime de 200 lei (2 000 lei - 1 800 lei) se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a imobilizărilor corporale.


»»  Contabilizarea costurilor de explorare (de pregătire spre extracţie) a resurselor minerale

 Exemplul 21. În timpul lucrărilor de explorare aferente pietrei brute din sectorul nr.1 al terenului atribuit, entitatea a suportat următoarele costuri:
serviciile entităţilor terţe - 500 000 lei;
cu personalul - 1 612 000 lei; 
privind amortizarea mijloacelor fixe - 285 000 lei; 
privind amortizarea dreptului de extracţie - 3 000 lei; 
de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb şi alte materiale - 1 920 000 lei; 
privind reparaţia mijloacelor fixe în antrepriză - 150 000 lei; 
de energie electrică - 480 000 lei;
serviciile activităţilor auxiliare - 364 000 lei;
privind dobînda pentru creditul primit de la o banca comercială - 140 000 lei;
aferente pierderilor producţiei agricole ce urmează a fi recuperate unei еntităţi agricole - 24 000 lei.
Costul nisipului obţinut din lucrările de explorare estimat la valoarea realizabilă netă este de 80 000 lei. Volumul estimat al pietrei brute spre extracţie perfectat prin procesul-verbal nr.1 în anul 201X constituie 900 000 m3.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- recunoaşterea costurilor de explorare (de pregătire spre extracţie) a resurselor minerale în suma de 5 478 000 lei ca majorare a imobilizărilor corporale şi:
majorare a datoriilor curente - 2 906 000 lei (500 000 lei + 1 612 000 lei + 480 000 lei + 150 000 lei + 140 000 lei + 24 000 lei);
majorare a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale - 288 000 lei (285 000 lei + 3 000 lei);
diminuare a stocurilor - 1 920 000 lei;
diminuare a costurilor serviciilor auxiliare - 364 000 lei;
- înregistrarea la intrări a substanţelor minerale utile conexe în sumă de 80 000 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de explorare;
- înregistrarea resurselor minerale în sumă de 5 398 000 lei (5 478 000 lei - 80 000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale (resurselor minerale spre extracţie) şi diminuare a imobilizărilor corporale (pregătire a resurselor minerale spre extracţie).


»»  Amortizarea resurselor minerale pregătite spre extracţie

Exemplul 22. În baza condiţiilor din exemplul 21, admitem că în prima lună de extracţie au fost extrase 5400 m3 de piatră brută. Entitatea calculează amortizarea resurselor minerale conform metodei unităţilor de producţie.

În baza datelor din exemplu, amortizarea calculată în prima lună de extracţie constituie 32 388 lei [(5 398 000 lei : 900 000 m3) x 5 400 m3] şi se contabilizează ca majorare concomitentă a costurilor activităţilor de bază şi a amortizării resurselor minerale.


»»  Contabilizarea provizionului pentru cheltuielile de lichidare și refacere a terenului degradat în urma extragerii resurselor minerale

Exemplul 23. Conform devizului întocmit de Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale cheltuielile de lichidare a excavaţiilor miniere şi refacere a terenului degradat constituie 6 200 000 lei. Volumul estimat al pietrei brute este de 1 300 000 m3. În prima lună de exploatare a resurselor minerale s-a extras 2 800 m3 de piatră brută. După epuizarea resurselor minerale entitatea a suportat cheltuielile efective de lichidare şi refacere a terenului în sumă de 6 150 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- provizionul pentru cheltuielile de lichidare şi refacere constituit în prima lună de extracţie în sumă de 13353,84 lei (6 200 000 lei : 1 300 000 m3 x 2 800 m3) - ca majorare concomitentă a costurilor de extracţie a resurselor minerale utile şi a datoriilor (provizioanelor);
- cheltuielile efective de lichidare şi refacere în sumă de 6 150 000 lei - ca micşorare a provizionului constituit, micşorare a stocurilor, majorare a datoriilor curente şi amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale;
- provizionul constituit în plus în sumă de 50 000 lei (6 200 000 lei - 6 150 000 lei) - ca micşorare a provizioanelor şi majorare a veniturilor curente.


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.