Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „INVESTIŢII IMOBILIARE”

»»  Aplicarea pragului de semnificație la delimitarea investiției imobiliare de proprietatea imobiliară

Exemplul 1. O entitate deţine o clădire cu suprafaţa de 500 m2, din care o parte (400 m2) este transmisă în leasing operaţional, iar altă parte (100 m2) - este utilizată de posesor pentru prestări servicii. Părţile clădirii nu pot fi vîndute în mod separat. În politicile contabile a entităţii este stabilit pragul de semnificaţie a suprafeţei utilizate de posesor în totalul suprafeţei în mărime de 25%. 

În baza datelor din exemplu, entitatea consideră clădirea în ansamblu drept investiţie imobiliară deoarece părţile obiectului nu pot fi vîndute în mod separat, iar suprafaţa utilizată de posesor constituie o parte nesemnificativă din suprafaţa totală - 20% (100m2 : 500 m2 x 100%) şi nu depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit de entitate.


»»  Clasificarea clădiri ca investiție imobiliară în cazul furnizării locatarilor serviciilor suplimentare

Exemplul 2. O entitate deţine o clădire transmisă în leasing operaţional, în care sînt amplasate birouri. Valoarea anuală a contractului constituie 100 000 lei. Locatorul s-a angajat ca pe durata contractului să furnizeze locatarului servicii de pază şi întreţinere a clădirii care constituie anual 10 000 lei. Pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile a entităţii constituie 15% din valoarea totală a contractului.  

În baza datelor din exemplu, deoarece valoarea serviciilor suplimentare nu depăşeşte pragul de semnificaţie (constituie doar 10%), clădirea este clasificată ca investiţie imobiliară.


»»  Contabilizarea investiției achiziționate contra plată

Exemplul 3. O entitate a achiziţionat un teren la preţul de 780 000 lei pentru a fi transmis în leasing operaţional. La procurare entitatea a suportat următoarele costuri: comisionul agenţiei imobiliare - 23 400 lei, plata pentru serviciile notariale - 8 200 lei, taxa de înregistrare la Organul Cadastral Teritorial - 560 lei.

În baza datelor din exemplu, costul de intrare a investiţiei imobiliare constituie 812 160 lei (780 000 lei + 23 400 lei + 8 200 lei + 560 lei) şi se contabilizează ca majorare concomitentă a investiţiilor imobiliare şi datoriilor curente.


»»  Contabilizarea investiţiilor imobiliare primite în schimbul altor active nemonetare

Exemplul 4. O entitate a primit în schimbul unor active, un teren, la preţul contractual de 3 200 000 lei pentru deţinerea în scopul creşterii valorii timp de 5 ani. 

În baza datelor din exemplu, valoarea de intrare a terenului primit în schimb de 3 200 000 lei se recunoaşte ca investiţie imobiliară şi se contabilizează ca majorare concomitentă a investiţiilor imobiliare şi a datoriilor curente.


»»  Contabilizarea costurilor de întreţinere a investiţiilor imobiliare

Exemplul 5. O entitate deţine o clădire transmisă în leasing operaţional. Costul serviciilor de întreţinere a clădirii, prestate de o entitate specializată în octombrie 201X, constituie 12 000 lei. 

În baza datelor din exemplu, costul serviciilor de întreţinere în sumă de 12 000 lei se recunoaşte ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.


»»  Capitalizarea costurilor de modernizare a investiției imobiliare

Exemplul 6. O entitate a reparat în noiembrie 201X clădirea transmisă în leasing operaţional. Costul reparaţiei prestate de o entitate terţă constituie 560 000 lei. Expertiza tehnică a atestat creşterea duratei de utilizare a clădirii cu 4 ani faţă de durata stabilită la recunoaşterea iniţială. 

În baza datelor din exemplu, costul reparaţiei în sumă de 560 000 lei se capitalizează şi se contabilizează ca majorare concomitentă a investiţiilor imobiliare şi datoriilor curente.


»»  Contabilizarea diferenţelor de valoare care apar în urma modificării valorii juste a investiţiei imobiliare

Exemplul 7. O entitate a procurat în anul 201X o clădire la costul de intrare 1 200 000 lei cu scopul transmiterii în leasing operaţional. Conform politicilor contabile investiţiile imobiliare se evaluează la valoarea justă. La 31.12.201X, ca urmare a creşterii preţurilor pe piaţă, clădirea a fost estimată la valoarea justă de 1 290 000 lei. În rezultatul crizei financiare, valoarea justă a clădirii la 31.12.201X+1 a constituit 1 115 000 lei. 

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- la 31.12.201X - diferenţa aferentă creşterii valorii juste în sumă de 90 000 lei (1 290 000 lei - 1 200 000 lei) - ca majorare concomitentă a investiţiilor imobiliare şi a veniturilor curente;
- la 31.12.201X+1 - diferenţa aferentă micşorării valorii juste în sumă de 175 000 lei (1 115 000 lei - 1 290 000 lei ) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor imobiliare.


»»  Evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare conform metodei bazate pe cost

Exemplul 8. O entitate în ianuarie 201X a procurat o clădire cu scopul transmiterii în leasing operaţional, costul de intrare a căreia constituie 300 000 lei, durata de exploatare utilă - 40 ani. Conform politicilor contabile, entitatea utilizează pentru evaluarea investiţiilor imobiliare metoda bazată pe cost, amortizarea fiind calculată prin metoda liniară. Valoarea de piaţă a clădirii la 31.12.201X constituie 330 000 lei. 

În baza datelor din exemplu, entitatea:
- contabilizează amortizarea anuală calculată în sumă de 7 500 lei (300 000 lei : 40 ani) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării investiţiilor imobiliare;
- prezintă în situaţiile financiare de la 31.12.201X valoarea contabilă a clădirii de 292 500 lei (300 000 lei - 7 500 lei), iar în note la situaţiile financiare - valoarea de piaţă a acesteia de 330 000 lei.


»»  Contabilizarea operațiunilor de transfer a proprietății imobiliare în investiții imobiliare

Exemplul 9. O entitate la 01.03.201X a transmis în leasing operaţional o clădire utilizată pînă la această dată în scopuri administrative, costul căreia constituia 900 000 lei, iar suma amortizării acumulate - 400 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în martie 201X entitatea contabilizează:
- valoarea contabilă a clădirii transmise în leasing operaţional în suma de 500 000 lei (900 000 lei - 400 000 lei) - ca majorare a investiţiilor imobiliare şi diminuare a imobilizărilor corporale;
- amortizarea acumulată în sumă de 400 000 lei - ca diminuare concomitentă a amortizării şi imobilizărilor corporale.


»»  Contabilizarea operațiunii de transfer a terenului în categoria investițiilor imobiliare

Exemplul 10. O entitate dispune de un teren destinat vînzării care este contabilizat în componenţa stocurilor, la valoare de 500 000 lei. În martie 201X entitatea a transmis terenul în leasing operaţional, astfel terenul fiind transferat în componenţa investiţiilor imobiliare. 

În baza datelor din exemplu, în martie 201X entitatea contabilizează valoarea contabilă a terenului transferat în categoria investiţiilor imobiliare în suma de 500 000 lei - ca majorare a investiţiilor imobiliare şi diminuare a stocurilor.


»»  Transferul investițiilor imobiliare în componența imobilizărilor corporale

Exemplul 11. O clădire transmisă anterior în leasing operaţional, începînd cu 01.01.201X se utilizează în scopuri de producţie. Costul de intrare a clădirii constituie 800 000 lei, iar suma amortizării acumulate - 350 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în ianuarie 201X entitatea contabilizează:
- valoarea contabilă a clădirii transferate din componenţa investiţiei imobiliare în suma de 450 000 lei (800 000 lei - 350 000 lei ) - ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a investiţiilor imobiliare;
- amortizarea acumulată a clădirii în sumă de 350 000 lei - ca diminuare concomitentă a amortizării şi a investiţiilor imobiliare.


»»  Contabilitatea vânzării investițiilor imobiliare

Exemplul 12. O entitate dispune de o clădire transmisă în leasing operaţional, termenul căruia expiră la 31.03.201X. Conform politicilor contabile, investiţiile imobiliare sînt evaluate conform metodei bazate pe cost. În aprilie 201X clădirea a fost vîndută la preţ de 480 000 lei, costul de intrare a clădirii constituie 900 000 lei, iar suma amortizării acumulate - 400 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în aprilie 201X entitatea contabilizează:
- venitul din vînzarea clădirii cu suma de 480 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- amortizarea acumulată a clădirii în sumă de 400 000 lei - ca diminuare concomitentă a amortizării investiţiilor imobiliare şi investiţiilor imobiliare;
- valoarea contabilă a clădirii vîndute cu suma de 500 000 lei (900 000 lei - 400 000 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor imobiliare.


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.