Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „CONTRACTE DE LEASING”

»»  Clasificarea ca leasing financiar în cazul trecerii dreptului de proprietate de la locator la locatar

Exemplul 1. Entitatea „A" a procurat un activ şi l-a transmis în leasing entităţii „B" pe 4 ani. Conform condiţiilor contractuale la sfîrşitul termenului de leasing locatorul va transfera locatarului dreptul de proprietate asupra activului.

În baza datelor din exemplu, leasingul se clasifică ca financiar.


»»  Clasificarea ca leasing financiar în cazul în care termenul contractului de leasing constituie cel puțin 75% din durata de funcționare economică a activului

Exemplul 2. Entitatea „A" a procurat un activ şi l-a transmis în leasing entităţii „B" pe 4 ani. Conform contractului de leasing locatarul va returna activul locatorului la sfîrşitul termenului de leasing. Locatorul estimează durata de funcţionare economică a activului la 5 ani.

În baza datelor din exemplu, leasingul se clasifică ca financiar, întrucît termenul contractului de leasing constituie 80% [(4 ani : 5 ani) x 100] din durata de funcţionare economică a activului transmis în leasing.


»»  Clasificarea ca leasing financiar în cazul cînd suma plaților minime de leasing constituie cel puțin 90% din valoarea justă a activului transmis în leasing

Exemplul 3. Entitatea „A" a procurat la începutul anului 201X un activ la valoarea justă de 800 000 lei şi l-a transmis în leasing entităţii „B" pe 4 ani. Conform contractului de leasing locatarul este obligat să:
achite la începutul termenului de leasing un avans în sumă de 30 000 lei;
efectueze la sfîrşitul fiecărui din primii 3 ani plăţi egale cu 252 880 lei şi la sfîrşitul anului 201X+3 - plată de 252 890 lei pentru achitarea valorii rambursabile a activului şi dobînzii de leasing la o rată anuală de 15%;
returneze locatorului la sfîrşitul termenului de leasing activul la o valoare estimativă de 84 000 lei.
Locatorul estimează durata de funcţionare economică a activului la 6 ani.

În baza datelor din exemplu, leasingul se clasifică ca financiar, întrucît suma plăţilor minime de leasing constituie 1 125 530 lei (30 000 lei + 252 880 lei x 3 ori + 252 890 lei + 84 000 lei) ceea ce depăşeşte valoarea justă a activului.


»»  Înregistrarea primirii activului în leasing financiar la locatar

Exemplul 4. În conformitate cu condiţiile exemplului 3, plăţile de leasing se repartizează în principalul şi dobînda în felul următor:

Tabelul 1

Graficul plăţilor de leasing

(în lei)

Data

Plăţi de leasing

Soldul valorii activului

Total

inclusiv

dobînda de leasing

principalul

1

2

3

4

5

01.01.201X

 

 

 

800 000

01.01.201X

30 000

 

30 000

770 000

31.12.201X

252 880

115 500

137 380

632 620

31.12.201X +1

252 880

94 893

157 987

474 633

31.12.201X +2

252 880

71 195

181 685

292 948

31.12.201X +3

252 890

43 942

208 948

84 000*

Total

1 041 530

325 530

716 000

 

*Valoarea reziduală garantată se va rambursa locatorului prin returnarea activului la expirarea termenului de leasing

În baza datelor din exemplul 3 şi tabelul 1, la începutul termenului de leasing locatarul înregistrează:
- avansul acordat în sumă de 30 000 lei - ca majorare a creanţelor curente şi diminuare a numerarului;
- costul de intrare a activului primit în leasing în sumă de 800 000 lei - ca majorare a imobilizărilor corporale concomitent cu majorare a cotei-părţi curente a datoriilor pe termen lung în sumă de 167 380 lei (30 000 lei + 137 380 lei) şi majorare a datoriilor pe termen lung în sumă de 632 620 lei (157 987 lei + 181 685 lei + 208 948 lei + 84 000 lei).


»»  Contabilizarea primei de asigurare aferentă activului primit în leasing la locatar

Exemplul 5. O entitatea a primit în anul 201X în leasing financiar un utilaj tehnologic şi a suportat următoarele costuri:
aferente serviciilor de transportare a utilajului, prestate de o entitate terţă în sumă de 6 000 lei;
prima de asigurare anuală în sumă de 30 000 lei plătită în luna noiembrie a perioadei de gestiune.
Costurile menţionate nu depăşesc pragul de semnificaţie stabilit de entitate în politicile contabile.

În baza datelor din exemplu, locatarul în anul 201X contabilizează:
- costurile de transport în sumă de 6 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi datoriilor curente;
- prima de asigurare în sumă de 30 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.


»»  Înregistrarea chiriei contingente la locatar

Exemplul 6. În conformitate cu condiţiile contractuale, locatarul care a primit în leasing financiar o încăpere cu destinaţie comercială, este obligat să efectueze la sfîrşitul fiecărei luni pe lîngă ratele de leasing şi achitarea chiriei contingente în mărime de 3% din veniturile din vînzări lunare. În prima lună a termenului de leasing locatarul nu a constatat venituri din vînzări, iar în a doua lună vînzările au constituit 57 800 lei.

În baza datelor din exemplu, locatarul înregistrează la sfîrşitul celei de-a doua luni cheltuieli aferente chiriei contingente în sumă de 1 734 lei (57 800 lei x 0,03) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.


»»  Calcularea amortizării activelor primite în leasing prin metoda liniară la locatar

Exemplul 7. În baza datelor din exemplul 3 şi 4 să presupunem că locatarul utilizează activul primit în leasing în scopuri administrative şi conform politicilor contabile calculează amortizarea activelor proprii similare prin metoda liniară.

În acest caz locatarul va calcula amortizarea activului primit în leasing financiar în suma totală de 716 000 lei (800 000 lei - 84 000 lei) în decursul termenului de leasing (4 ani). Amortizarea lunară în mărime de 14 917 lei (716 000 lei : 4 ani : 12 luni) se va înregistra ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării imobilizărilor corporale.


»»  Contabilizarea la locatar a activului restituit locatorului la rezilierea contractului înainte de termen

Exemplul 8. O entitate a primit la începutul anului 201X în leasing financiar o încăpere comercială, pe 4 ani, valoarea rambursabilă fiind 600 000 lei, achitată anual în părţi egale. Valoarea reziduală estimativă a activului ce urmează a fi returnat locatorului la sfîrşitul termenului de leasing este 20 000 lei. Conform politicilor contabile locatarul calculează amortizarea activelor proprii similare prin metoda liniară. Activul primit în leasing a fost restituit locatorului la sfîrşitul anului 201X+2 (cu un an înainte de termen).

În baza datelor din exemplu, locatarul în anul 201X+2 la restituirea activului contabilizează:
- suma amortizării acumulate de 450 000 lei (600 000 lei : 4 ani x 3 ani) - ca diminuare concomitentă a amortizării şi imobilizărilor corporale; 
- cota neachitată a principalului în sumă de 170 000 lei (600 000 lei + 20 000 lei - 450 000 lei) - ca micşorare concomitentă a datoriilor şi imobilizărilor corporale.


»»  Contabilizarea plaților de leasing stabilite în contractul de leasing operațional la locatar

Exemplul 9. O entitate a primit în leasing operaţional un echipament tehnologic destinat fabricării produselor pe o perioadă de 18 luni. Conform contractului încheiat locatarul achită la începutul fiecărui trimestru o plată în avans în sumă de 54 000 lei pentru folosirea echipamentului în următoarele 3 luni. Conform politicilor contabile ale locatarului, plăţile pentru echipamentul tehnologic primit în leasing operaţional efectuate în mărimea stabilită în contract se repartizează pe perioade în părţi egale.

În baza datelor din exemplu, locatarul înregistrează plăţile efectuate la începutul fiecărui trimestru сa majorare a avansurilor acordate şi diminuare a numerarului. La sfîrşitul fiecărei luni locatarul contabilizează majorarea costurilor de producţie în mărime de 18 000 lei (54 000 lei : 3 luni) şi majorarea datoriilor curente. Ulterior locatarul efectuează compensarea reciprocă a avansurilor acordate şi a datoriilor curente.


»»  Efectuarea de către locatar a reparaţiei activului primit în leasing pe seama diminuării plăţilor de leasing

Exemplul 10. O entitate a primit în anul 201X în leasing operaţional pe 3 ani o clădire cu destinaţie administrativă. Peste un an locatarul a efectuat în regie proprie lucrări de reparaţie a clădirii în scopul menţinerii obiectului în stare funcţională. Costul efectiv al reparaţiei a constituit 360 000 lei. Conform contractului încheiat locatorul acceptă ca costul reparaţiei în mărime de pînă la 240 000 lei să fie compensat din contul plăţilor de leasing care se efectuează la sfîrşitul fiecărei luni în sumă de 60 000 lei. Respectiv, costul reparaţiei, ce depăşeşte limita stabilită în contract, urmează să fie suportat de către locatar. Potrivit politicilor contabile ale acestuia, costurile aferente reparaţiei curente a activelor primite în leasing se înregistrează ca cheltuieli anticipate şi se atribuie uniform la cheltuieli curente în termen de un an.

În baza datelor din exemplu, locatarul în anul 201X+1 contabilizează costurile efective aferente lucrărilor de reparaţie a activelor primite în leasing în sumă totală de 360 000 lei - ca majorare a cheltuielilor anticipate concomitent cu majorarea datoriilor curente, amortizării imobilizărilor corporale şi diminuarea activelor utilizate.
La acceptarea serviciilor de reparaţie de către locator, locatarul contabilizează:
- costul reparaţiei în sumă de 240 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a cheltuielilor anticipate;
- venit din prestarea serviciilor de reparaţie în sumă de 240 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi veniturilor din vînzări.
La sfîrşitul fiecărei din cele 4 luni ulterioare, locatarul înregistrează compensarea reciprocă în sumă de 60 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente.
Costurile reparaţiei în mărime de 120 000 lei (360 000 lei - 240 000 lei), suportate de locatar, vor fi înregistrate lunar în decursul anului în sumă de 10 000 lei (120 000 lei : 12 luni) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a cheltuielilor anticipate.


»»  Contabilizarea la locator a transmiterii activului în leasing financiar

Exemplul 11. O entitate a transmis în anul 201X în leasing financiar o clădire cu valoarea contabilă de 750 000 lei, amortizarea acumulată fiind 225 000 lei. Conform contractului valoarea rambursabilă a clădirii alcătuieşte 790 000 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul la începutul termenului de leasing contabilizează:
- diminuarea concomitentă a amortizării şi imobilizărilor corporale în sumă de 225 000 lei;
- majorarea concomitentă a creanţelor şi a veniturilor anticipate în sumă de 790 000 lei;
- majorare a cheltuielilor anticipate şi diminuarea valorii imobilizărilor corporale în sumă de 750 000 lei.


»»  Contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor anticipate înregistrate la transmiterea activului în leasing financiar la locator

Exemplul 12. Utilizînd datele din exemplul 11 să presupunem că clădirea este transmisă în leasing financiar pe 4 ani, plăţile de leasing aferente principalului fiind achitate la finele fiecărui semestru în părţi egale.

În baza datelor din exemplu, locatorul contabilizează:
anual:
- majorarea cotei-părţi curente a creanţelor pe termen lung şi diminuarea creanţelor pe termen lung în sumă de 197 500 lei (790 000 lei : 4 ani).
semestrial:
- majorarea creanţelor curente şi diminuarea cotei-părţi curente a creanţelor pe termen lung în sumă de 98 750 lei (197 500 lei : 2 semestre);
- diminuarea veniturilor anticipate şi majorarea veniturilor curente în sumă de 98 750 lei (790 000 lei : 4 ani : 2 semestre);
- majorarea cheltuielilor curente şi diminuarea cheltuielilor anticipate în sumă de 93 750 lei (750 000 lei : 4 ani : 2 semestre).


»»  Calcularea dobînzii de leasing pe măsura survenirii termenelor de achitare stabilite prin contractul de leasing financiar

Exemplul 13. În conformitate cu condiţiile contractuale, suma dobînzii pe durata contractului de leasing financiar este de 135 000 lei. Dobînda se achită trimestrial, prima rată aferentă dobînzii fiind de 18 250 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul, la expirarea primelor trei luni din termenul de leasing, contabilizează calcularea dobînzii de leasing în sumă de 18 250 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Înregistrarea la locator a activului returnat de la locatar la expirarea termenului de leasing financiar

Exemplul 14. O entitate-locator, la expirarea termenului de leasing financiar, în conformitate cu condiţiile contractuale, primeşte activul de la locatar. Valoarea reziduală estimativă acceptată de părţi la încheierea contractului de leasing este de 84 000 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul înregistrează intrarea acestui obiect ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a cheltuielilor anticipate în sumă de 84 000 lei.


»»  Contabilizarea restituirii activului înainte de expirarea termenului de leasing în contabilitatea locatorului

Exemplul 15. Entitatea „A" a transmis la începutul anului 201X un utilaj de producţie, cu valoarea contabilă de 270 000 lei, în leasing financiar entităţii „B" pe 3 ani. Valoarea rambursabilă a activului (principalul) constituie 300 000 lei şi se achită anual în părţi egale. Locatarul se obligă la sfîrşitul termenului de leasing să returneze locatorului activul la valoarea reziduală estimativă de 30 000 lei. Activul transmis în leasing a fost returnat de locatar la sfîrşitul anului 201X+1 (cu un an înainte de termen).

În baza datelor din exemplu, locatorul la sfîrşitul anului 201X+1 contabilizează:
- intrarea activului în sumă de 110 000 lei [(270 000 lei - 30 000 lei) : 3 ani + 30 000 lei] - ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a cheltuielilor anticipate;
- diminuarea concomitentă în sumă de 130 000 lei (300 000 lei : 3 ani + 30 000 lei) a veniturilor anticipate şi creanţelor.


»»  Reflectarea activelor transmise în leasing operaţional în bilanţul locatorului

Exemplul 16. O entitate a transmis în leasing operaţional un echipament tehnologic pe o perioadă de 18 luni. Potrivit contractului încheiat locatorul primeşte la începutul fiecărui trimestru o plată în avans în sumă de 54 000 lei pentru folosirea de către locatar al echipamentului în următoarele 3 luni. Conform politicilor contabile ale locatorului, veniturile din transmiterea activelor în leasing operaţional se recunosc în părţi egale pe durata termenului de leasing. 

În baza datelor din exemplu, locatorul contabilizează:
la începutul fiecărui trimestru:
- avansurile încasate în sumă de 54 000 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor curente;
lunar:
- venitule din leasing operaţional recunoscute în sumă de 18 000 lei (54 000 lei : 3 luni) - ca majorare a creanţelor şi veniturilor curente;
- diminuarea concomitentă în sumă de 18 000 lei a datoriilor şi a creanţelor curente.


»»  Reflectarea costurilor aferente reparaţiei activelor transmise în leasing operaţional efectuate de către locatar din contul plăţilor de leasing

Exemplul 17. O entitate a transmis în leasing operaţional pe 3 ani o clădire cu destinaţie administrativă. Peste un an locatarul a efectuat în regie proprie lucrări de reparaţie a clădirii în scopul menţinerii acesteia în stare funcţională. Costul efectiv al reparaţiei a constituit 360 000 lei. Conform contractului încheiat locatorul a acceptat ca costul reparaţiei în mărime de pînă la 240 000 să fie compensate din contul plăţilor de leasing care se efectuează la sfîrşitul fiecărei luni în sumă de 60 000 lei. Respectiv, costul reparaţiei, ce depăşeşte limita stabilită în contract, este suportat de către locatar.

În baza datelor din exemplu, locatorul contabilizează valoarea serviciilor de reparaţie acceptate în mărime de 240 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

La sfîrşitul fiecărei din cele 4 luni ulterioare locatorul înregistrează compensarea reciprocă în sumă de 60 000 lei a datoriilor şi creanţelor curente.


»»  Exemplu de contabilizare a leasingului financiar

Date iniţiale. La începutul anului 201X entitatea „A" a transmis în leasing financiar entităţii „B" un autoturism pe un termen de 3 ani. Conform contractului, după expirarea termenului de leasing, la 31.12.201X+2, autoturismul trece în proprietatea locatarului. Principalul (valoarea rambursabilă) a autoturismului constituie 297 000 lei.
La începutul termenului de leasing locatarul achită un avans de 57 000 lei din suma principalului, iar diferenţa o achită la finele fiecărui an de gestiune în părţi egale. Rata anuală a dobînzii de leasing constituie 12%, iar dobînda se achită anual la finele perioadei de gestiune.
Amortizarea autoturismului se calculează conform metodei liniare, norma amortizării anuale fiind 12,5%. Autoturismul va fi folosit de către secţia vînzări.
La primirea autoturismului în leasing locatarul a suportat următoarele cheltuieli:
1) servicii notariale în sumă de 600 lei;
2) prima de asigurare CASCO pentru anul 201X - 13 200 lei;
3) prima de asigurare obligatorie pentru anul 201X - 820 lei;
4) cheltuieli legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a autoturismului - 1 720 lei.
Conform politicilor contabile ale locatarului cheltuielile menţionate sunt considerate nesemnificative.

În baza datelor din exemplu, locatorul şi locatarul contabilizează operaţiunile economice în modul prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1

Înregistrări contabile privind leasingul financiar

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

la locator

la locatar

debit

credit

debit

credit

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reflectarea avansului încasat (plătit) în contul achitării valorii rambursabile a autoturismului transmis (primit) în leasing

57 000

Numerar

Avansuri primite

Avansuri acordate

Numerar

2.

Reflectarea valorii rambursabile a autoturismului transmis (primit) în leasing

297 000

Creanţe pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Imobilizări corporale

Datorii pe termen lung

3.

Reflectarea valorii contabile a autoturismului transmis în leasing

297 000

Cheltuieli anticipate pe termen lung

Imobilizări corporale

-

-

4.

Reflectarea serviciilor notariale

600

-

-

Imobilizări corporale

Datorii curente

5.

Reflectarea primei de asigurare CASCO

13 200

-

-

Cheltuieli curente

Datorii curente

6.

Reflectarea primei de asigurare obligatorie

820

-

-

Cheltuieli curente

Datorii curente

7.

Reflectarea cheltuielilor legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a autoturismului

1 720

-

-

Imobilizări corporale

Datorii curente

8.

Reflectarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/ achitate în primul an [57 000 lei + ((297 000 lei - 57 000 lei) : 3 luni)]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

137 000

 

137 000

137 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung


Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

 

Datorii pe termen lung


-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

-

-

9.

Calcularea sumei amortizării lunare a autoturismului primit în leasing
[(297 000 lei + 600 lei + 1 720 lei) x 0,125 : 12 luni]

3 118

-

-

Cheltuieli curente

Amortizarea imobilizărilor corporale

10.

Calcularea primei plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

137 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

11.

Trecerea la venituri curente a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

137 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

12.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente primului an

137 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

13.

Trecerea în cont a avansului încasat/achitat

57 000

Avansuri primite

Creanţe curente

Datorii curente

Avansuri acordate

14.

Calcularea dobînzii de leasing, pentru primul an [(297 000 lei -57 000 lei) x 0,12]

28 800

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

15.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente primului an (137 000 lei - 57 000 lei)

b) dobînzii de leasing aferente primului an

 

80 000

28 800

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

16.

Înregistrarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/achitate în anul doi [(297 000 lei -57 000 lei) : 3 ani]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

80 000

 

80 000

80 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung

 

Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

Datorii pe termen lung

 

-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

 

-

-

17.

Calcularea celei de-a doua plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

18.

Trecerea la venituri curente celei de-a doua părţi a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

19.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente anului doi

80 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

20.

Calcularea dobînzii de leasing pentru anul doi [(297 000 lei - 137 000 lei) x 0,12]

19 200

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

21.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente anului doi

b) dobînzii de leasing aferente anului doi

 

80 000

19 200

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar

22.

Înregistrarea cotei curente a:

a) creanţelor/datoriilor care urmează a fi încasate/achitate în anul trei [(297 000 lei - 57 000 lei) : 3 ani]

b) veniturilor anticipate pe termen lung

c) cheltuielilor anticipate pe termen lung

 

80 000

 

80 000

80 000

 

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Venituri anticipate pe termen lung

Cheltuieli anticipate curente

 

Creanţe pe termen lung

 

Venituri anticipate curente

Cheltuieli anticipate pe termen lung

 

Datorii pe termen lung

 

-

-

 

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

-

-

23.

Calcularea celei de-a treia plaţi de leasing aferente valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Creanţe curente

Cota-parte curentă a creanţelor pe termen lung

Cota-parte curentă a datoriilor pe termen lung

Datorii curente

24.

Trecerea la venituri curente celei de-a treia părţi a valorii rambursabile a autoturismului la scadenţă

80 000

Venituri anticipate curente

Venituri curente

-

-

25.

Decontarea la cheltuieli curente a cotei valorii contabile a autoturismului aferente anului trei

80 000

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

-

-

26.

Calcularea dobînzii de leasing, pentru anul trei
[(297 000 lei - 137 000 lei - 80 000 lei) x 0,12]

9 600

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

27.

Încasarea/achitarea:

a) valorii rambursabile aferente anului trei

b) dobînzii de leasing aferente anului trei

 

80 000

9 600

 

Numerar

Numerar

 

Creanţe curente

Creanţe curente

 

Datorii curente

Datorii curente

 

Numerar

Numerar


»»  Exemplu de contabilizare a leasingului operaţional

Date iniţiale. La începutul anului 201X entitatea „A" a transmis entităţii „B" în leasing operaţional pe un termen de 4 ani o clădire administrativă nou construită. Valoarea de intrare a clădirii constituie 8 000 000 lei, durata estimată de utilizare este de 40 ani.
Conform contractului de leasing, suma chiriei lunare este de 30 000 lei. Contractul stipulează că la începutul termenului de leasing locatarul are dreptul să efectueze lucrări legate de transformări necesare şi de reparaţie curentă a clădirii, costul cărora în limita de 300 000 lei urmează a fi compensat din contul plăţilor de leasing. După efectuarea decontărilor reciproce ce ţin de reparaţia clădirii, locatarul achită la începutul fiecărui trimestru o plată în avans în sumă de 90 000 lei pentru folosirea clădirii în următoarele 3 luni. Politicile contabile ale locatorului şi locatarului prevăd recunoaşterea uniformă a cheltuielilor de reparaţie curentă a clădirilor în termen de un an.
Costul efectiv al lucrărilor de reparaţie care au fost efectuate de locatar în regie proprie a constituit 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, locatorul şi locatarul contabilizează operaţiunile economice în modul prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Înregistrări contabile privind leasingul operaţional

Nr. crt.

Conţinutul operaţiunilor

Suma, lei

Corespondenţa conturilor

la locator

la locatar

debit

credit

debit

credit

1

2

3

4

5

6

7

1.

Reflectarea transmiterii (primirii) clădirii în leasing

8 000 000

Imobilizări corporale transmise în leasing operaţional

Imobilizări corporale aflate în exploatare

Imobilizări corporale primite în leasing operaţional (cont extrabilanţi-er)

 

2.

Calcularea sumei amortizării lunare a clădirii transmise în leasing (8 000 000 lei : 40 ani : 12 luni)

16 667

Cheltuieli curente

Amortizarea imobilizărilor corporale

-

-

3.

Reflectarea cheltuielilor de reparaţie a clădirii primite în leasing

500 000

-

-

Cheltuieli anticipate curente

Materiale,

Datorii curente

4.

Reflectarea primirii (acordării) serviciilor de reparaţie a clădirii

300 000

Cheltuieli anticipate curente

Datorii curente

Creanţe curente

Venituri curente

5.

Reflectarea costului serviciilor acordate de reparaţie a clădirii

300 000

-

-

Costul vînzărilor

Cheltuieli anticipate curente

6.

Reflectarea decontării lunare a cheltuielilor anticipate aferente reparaţiei clădirii:

a) la locator (300 000 lei : 12 luni)

b) la locatar [(500 000 lei - 300 000 lei) : 12 luni]

 

25 000

16 667

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

Cheltuieli curente

Cheltuieli anticipate curente

7.

Reflectarea calculării lunare a plăţii de leasing în decursul a 10 luni

30 000

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

8.

Reflectarea trecerii lunare în cont a costului serviciilor de reparaţie a clădirii pe seama plăţilor de leasing pentru primele 10 luni (300 000 lei : 10 luni)

30 000

Datorii curente

Creanţe curente

Datorii curente

Creanţe curente

9.

Reflectarea avansului încasat (acordat) la începutul fiecărui trimestru după expirarea a 10 luni de leasing (30 000 lei x  3 luni)

90 000

Numerar

Avansuri primite

Avansuri acordate

Numerar

10.

Reflectarea calculării lunare a plăţii de leasing după expirarea a 10 luni de leasing

30 000

Creanţe curente

Venituri curente

Cheltuieli curente

Datorii curente

11.

Reflectarea trecerii lunare în cont a avansului încasat (acordat) la sfîrşitul fiecărei luni

30 000

Avansuri primite

Creanţe curente

Datorii curente

Avansuri acordate

12.

Reflectarea returnării clădirii la expirarea termenului de leasing

8 000 000

Imobilizări corporale aflate în exploatare

Imobilizări corporale transmise în leasing operaţional

 

Imobilizări corporale primite în leasing operaţional (cont extrabilanţier)


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.