Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „CREANŢE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE”

»»  Contabilizarea creanțelor comerciale pe măsura livrării bunurilor

Exemplul 1. La 15 octombrie 201X o entitate a livrat cu achitare ulterioară 100 unităţi de produse la preţul de 500 lei/unitatea (fără TVA). Cota TVA constituie 20%.

În baza datelor din exemplu, în octombrie 201X entitatea contabilizează:
- valoarea produselor livrate în sumă de 50 000 lei (100 unităţi x 500 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă livrării în sumă de 10 000 lei (50 000 lei x 20%) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi datoriilor curente.


»»  Contabilizarea operațiunii de acceptare a cambiilor

Exemplul 2. În luna noiembrie 201X o entitate a livrat 200 unităţi de produse la preţul de 300 lei/unitatea (fără TVA). Suma TVA aferentă livrării constituie 12 000 lei [(300 lei x 200 unităţi) x 20%]. În luna decembrie 201X entitate a acceptat o cambie emisă de către cumpărător pentru achitarea produselor livrate cu scadenţa 5 luni şi o dobîndă anuală de 10%. Dobînda se calculează lunar din suma totală a creanţelor.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- valoarea produselor livrate în sumă de 60 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă livrării în sumă de 12 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
în decembrie 201X:
- cambia emisă de cumpărător în sumă de 72 000 lei (60 000 lei + 12 000 lei) - ca corespondenţă internă în cadrul creanţelor comerciale;
- dobînda lunară în sumă de 600 lei [(72 000 lei x 10%) : 12 luni] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Modul de înregistrare a returnării bunurilor vîndute

Exemplul 3. În decembrie 201X o entitate a vîndut 20 000 kg de produse la un preţ de 12 lei/kg, inclusiv TVA - 20%, costul cărora constituie 8 lei/kg. La recepţionarea acestora de către cumpărător au fost depistate 5 000 kg de produse necalitative, fiind înaintată o reclamaţie vînzătorului. După recunoaşterea reclamaţiei de către vînzător, produsele necalitative au fost returnate:
varianta I - în luna decembrie 201X;
varianta II - în luna ianuarie 201X+1.
Stingerea creanţelor a fost efectuată în luna mai 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea - vînzător contabilizează:
varianta I:
în decembrie 201X:
- valoarea produselor vîndute în sumă de 200 000 lei (20 000 kg x 10 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă vînzării în sumă de 40 000 lei (200 000 lei x 20%) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
- valoarea de vînzare (fără TVA) a produselor returnate în sumă de 50 000 lei (5 000 kg x 10 lei) - ca stornare a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă valorii produselor returnate în sumă de 10 000 lei (50 000 lei x 20%) - ca stornare a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
în mai 201X+1:
- stingerea creanţelor comerciale în sumă de 180 000 lei [(200 000 lei + 40 000 lei) - (50 000 lei + 10 000 lei)] - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor comerciale.
varianta II:
în decembrie 201X:
- valoarea produselor vîndute în sumă de 200 000 lei (20 000 kg x 10 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi veniturilor curente;
- TVA aferentă vînzării în sumă de 40 000 lei (200 000 lei x 20%) - ca majorare concomitentă a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
în ianuarie 201X+1:
- diferenţa dintre valoarea de vînzare şi costul produselor returnate în sumă de 10 000 lei [5 000 kg x (10 lei - 8 lei)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor comerciale;
- TVA aferentă valorii produselor returnate în sumă de 10 000 lei (50 000 lei x 20%) - ca stornare a creanţelor comerciale şi datoriilor curente;
- costul produselor returnate de la cumpărător în sumă de 40 000 lei (5 000 kg x 8 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a creanţelor comerciale;
în mai 201X+1:
- stingerea creanţelor comerciale în sumă de 180 000 lei [(200 000 lei + 40 000 lei) - (10 000 lei + 10 000 lei + 40 000 lei)] - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor comerciale.


»»  Reflectarea achitării impozitului pe venit în rate

Exemplul 4. În conformitate cu politicile contabile, entitatea achită impozitul pe venit trimestrial în rate prin metoda achitării în rate a impozitului сe urma a fi plătit pentru anul precedent. În anul 201X-1 impozitul pe venit calculat şi declarat a constituit 100 000 lei. În luna martie 201X entitatea a achitat în avans 25 000 lei (rata pentru trimestrul I - 100 000 lei : 4 trimestre), celelalte trei rate trimestriale au fost achitate în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. Mărimea efectivă a impozitul pe venit pentru anul 201X constituie 118 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în trimestrele I - IV anul 201X:
- impozitul pe venit achitat în rate în sumă de 100 000 lei (25 000 lei x 4 trimestre) - ca majorare a creanţelor curente şi diminuare a numerarului;
la 31 decembrie 201X: 
- mărimea efectivă a impozitului pe venit în sumă de 118 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor (privind impozitul pe venit) şi datoriilor curente;
- trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în rate în sumă de 100 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente.


»»  Contabilitatea creanţelor privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute

Exemplul 5. În luna noiembrie 201X entitatea „A" a înaintat o reclamaţie (privind sancţiunile calculate conform condiţiilor contractuale) în sumă de 8 000 lei entităţii „B" care nu a recunoscut reclamaţia. În luna mai 201X+1 entitatea „A" a obţinut hotărîrea instanţei de judecată privind satisfacerea parţială a reclamaţiei înaintate în sumă de 5 000 lei care a fost încasată în luna iunie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea „A" contabilizează:
în noiembrie 201X:
- reclamaţia înaintată şi nerecunoscută în sumă de 8 000 lei - în contul extrabilanţier;
în mai 201X+1:
- creanţele privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute în sumă de 5 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- decontarea reclamaţiei în sumă de 8 000 lei din contul extrabilanţier;
în iunie 201X+1:
- stingerea creanţelor privind reclamaţiile în sumă de 5 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente.


»»  Contabilizarea creanțelor compromise prin aplicarea metodei directe

Exemplul 6. În luna decembrie 201X în urma inventarierii o entitate a depistat creanţe cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 36 000 lei. Entitatea nu este înregistrată ca plătitor de TVA şi nu constituie corecţii privind creanţele compromise. În conformitate cu rezultatele inventarierii conducătorul entităţii a luat decizia de a deconta creanţele cu termenul de prescripţie expirat.

În baza datelor din exemplu, în luna decembrie 201X entitatea contabilizează decontarea creanţelor compromise în sumă de 36 000 lei ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor curente.


»»  Contabilizarea constituirii provizioanelor pe fiecare creanță. Insolvabilitatea clientului.

Exemplul 7. La 20 mai 201X o entitate a vîndut unui cumpărător produse în valoare de 30 000 lei. Termenul de achitare conform contractului - 20 iunie 201X. În termenul stabilit creanţele nu au fost achitate din motivul insolvabilităţii cumpărătorului.

În baza datelor din exemplu, la data raportării entitatea contabilizează constituirea provizioanelor în sumă de 30 000 lei ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi corecţiilor privind creanţele compromise.


»»  Determinarea mărimii corecţiilor pe grupe de creanţe

Exemplul 8. O entitate dispune de următoarele date privind creanţele comerciale grupate după termenul de achitare expirat.

Tabelul 1

Situaţia creanţelor la 31.12.201X
(determinarea grupelor)

Cumpărătorul

Soldul creanţelor comerciale, lei

Termenul de achitare expirat

1-30 zile

31-60 zile

61-90 zile

91-120 zile

peste 120 zile

„A"

36 000

 

36 000

 

 

 

„B"

90 000

 

 

90 000

 

 

„С"

240 000

154 000

86 000

 

 

 

„D"

52 000

 

 

 

52 000

 

Alţi cumpărători

784 000

360 000

278 000

80 000

40 000

26 000

Total

1 202 000

514 000

400 000

170 000

92 000

26 000

Cota creanţelor compromise, %

x

1

3

10

30

50

În baza datelor din tabelul 1 se determină corecţiile privind creanţele compromise.

Tabelul 2

Situaţia creanţelor compromise la 31.12.201X
(determinarea corecţiilor privind creanţele compromise)

Termenul de achitare expirat

Soldul creanţelor comerciale, lei

Cota creanţelor compromise, %

Corecţii privind creanţele compromise, lei

A

1

2

3 = 1 x 2 : 100

1 -30 zile

514 000

1

5 140

31-60 zile

400 000

3

12 000

61-90 zile

170 000

10

17 000

91-120 zile

92 000

30

27 600

Peste 120 zile

26 000

50

13 000

Total

1 202 000

x

74 740

În baza datelor din exemplu, mărimea corecţiilor privind creanţele compromise în sumă de 74 740 lei se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi corecţiilor privind creanţele compromise.


»»  Contabilizarea corecţiilor privind creanţele compromise calculate

Exemplul 9. O entitate dispune de următoarele date analitice privind creanţele pentru anul 201X (tabelul 3). În conformitate cu politicile contabile corecţiile privind creanţele compromise se stabilesc în baza mărimii absolute a creanţelor compromise. Soldul neutilizat al corecţiilor privind creanţele compromise la 01 ianuarie 201X constituie 125 900 lei.

Tabelul 3

Situaţia creanţelor la 31.12 201X

Cumpărătorul

Soldul creanţelor comerciale, lei

Soldul creanţelor compromise, lei

„A"

450 000

37 500

„B"

320 000

56 000

„С"

200 000

200 000

Total

970 000

293 500

În baza datelor din exemplu, corecţiile privind creanţele compromise calculate (293 500 lei) se ajustează şi se contabilizează în sumă de 167 600 lei (293 500 lei - 125 900 lei) ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi corecţiilor privind creanţele compromise.


»»  Determinarea mărimii corecțiilor pe creanțe în totalitate

Exemplul 10. În anul 201X volumul vînzărilor unei entităţi a constituit 2 810 000 lei, iar valoarea bunurilor returnate - 50 000 lei. Mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se determină la finele anului în baza datelor privind volumul vînzărilor nete şi pierderile aferente creanţelor compromise pentru 3 ani precedenţi.

Tabelul 4

Volumul vînzărilor nete şi pierderi aferente creanţelor compromise

Anii

Volumul vînzărilor nete, lei

Pierderi aferente creanţelor compromise,lei

201X-3

2 250 000

85 000

201X-2

2 520 000

72 000

201X-1

3 050 000

92 000

Total

7 820 000

249 000

Conform datelor din exemplu, cota medie a creanţelor compromise constituie 3,18% (249 000 lei : 7 820 000 lei x 100%). Corecţiile privind creanţele compromise - 87 768 lei [(2 810 000 lei - 50 000 lei) x 3,18%] la 31 decembrie 201X se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi corecţiilor privind creanţele compromise.


»»  Contabilizarea costul de intrare al valorilor mobiliare

Exemplul 11. O entitate prin intermediul unei companii de brokeri a procurat 300 de acţiuni la preţul de 80 lei/acţiunea, valoarea nominală fiind de 75 lei/acţiunea. Costurile aferente procurării acţiunilor au constituit 1 800 lei.
La momentul iniţierii tranzacţiei pentru procurarea acţiunilor şi achitarea serviciilor de brokeraj entitatea a transferat companiei de brokeri numerar în sumă de 25 800 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- virarea numerarului pentru efectuarea tranzacţiilor cu valori mobiliare în sumă de 25 800 lei - ca majorare a creanţelor curente şi diminuare a numerarului; 
- valoarea acţiunilor la preţul de procurare în sumă de 24 000 lei (300 acţiuni x 80 lei/acţiune) - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a creanţelor curente; 
- costurile aferente procurării acţiunilor în sumă de 1 800 lei - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a creanţelor curente.


»»  Modul de înregistrare a obligațiunilor cu scont

Exemplul 12. La 1 iulie 201X o entitate, prin intermediul băncii licenţiate, a procurat contra numerar 300 de obligaţiuni cu scont la preţul 95 lei/obligaţiunea. Valoarea nominală - 100 lei/obligaţiunea, iar dobîndă fixă anuală - 10 %. Serviciile de brokeraj prestate de bancă constituie 342 lei. Termenul de deţinere al obligaţiunilor - 5 ani. Dobînda se achită de 2 ori pe an: la 30 iunie şi 31 decembrie.
Conform politicilor contabile diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală se decontează concomitent cu сalcularea dobînzilor.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în iulie 201X:
- valoarea obligaţiunilor la preţul de procurare în sumă de 28 500 lei (300 obligaţiuni x 95 lei) - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului;
- serviciile de brokeraj achitate în sumă de 342 lei - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului;
în decembrie 201X:
- dobîndă semestrială în sumă de 1 500 lei [(300 obligaţiuni x 100 lei) x 0,1 : 2 semestre] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea nominală a obligaţiunilor aferentă perioadei de calculare a dobînzii în sumă de 115,80 lei [(300 obligaţiuni x 100 lei) - (300 obligaţiuni x 95 lei + 342 lei) : 5 ani : 2 semestre] - ca majorare concomitentă a investiţiilor financiare şi veniturilor curente.


»»  Contabilizarea diferenţei dintre costul de intrare şi valoarea justă a valorilor mobiliare cotate pe piaţa financiară

Exemplul 13. Costul de intrare al acţiunilor procurate de către o entitate constituie 34 500 lei (345 acţiuni x 100 lei/acţiunea). Conform situaţiei din 31 decembrie 201X cursul bursier al acţiunilor a constituit:
varianta I - 95 lei/acţiunea;
varianta II - 107 lei/acţiunea.

În baza datelor din exemplu, la 31.12.201X entitatea contabilizează diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea justă a acţiunilor:
varianta I: în sumă de 1 725 lei [(95 lei - 100 lei) x 345 acţiuni] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor financiare;
varianta II: în sumă de 2 415 lei [(107 lei - 100 lei) x 345 acţiuni] - ca majorare concomitentă a investiţiilor financiare şi veniturilor curente.


»»  Contabilizarea ieșirii valorilor mobiliare

Exemplul 14. O entitate a vîndut 100 de obligaţiuni, valoarea de vînzare a cărora constituie 30 000 lei, iar valoarea contabilă - 26 000 lei. Costurile aferente vînzării care urmează a fi achitate includ serviciile de consultanţă în sumă de 350 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- valorea contabilă a obligaţiunilor vîndute în sumă de 26 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a investiţiilor financiare;
- valoarea de vînzare a obligaţiunilor în sumă de 30 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costurile aferente vînzării obligaţiunilor în sumă de 350 lei - ca majorare a cheltuielilor şi datoriilor curente.


»»  Contabilizarea cotelor de participație și a repartizării profitului

Exemplul 15. În luna ianuarie 201X entitatea „A" a depus 18 000 lei ca cotă parte în capitalul social al entităţii „B". În luna februarie 201X+1 entitatea „B" a repartizat profitul anului 201X, inclusiv entităţii „A" în sumă de 3 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea „A" contabilizează:
în ianuarie 201X:
- cota de participaţie în capitalul social al entităţii „B" în sumă de 18 000 lei - ca majorare a investiţiilor financiare şi diminuare a numerarului;
în februarie 201X+1:
- venitul obţinut din cota de participaţie în sumă de 3 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Contabilizarea împrumuturilor acordate cu dobîndă

Exemplul 16. În luna ianuarie 201X o entitate a acordat un împrumut în sumă de 50 000 lei pe un termen de 9 luni cu o dobîndă de 15% anual. Conform condiţiilor contractuale dobînda se calculează şi se achită la finele fiecărui trimestru.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
- împrumutul acordat în sumă de 50 000 lei - ca majorare a investiţiilor financiare curente şi diminuare a numerarului;
- dobîndă trimestrială calculată în sumă de 1 875 lei [(50 000 lei x 15%) : 4] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- dobîndă trimestrială încasată în sumă de 1 875 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- împrumutul rambursat în sumă de 50 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a investiţiilor financiare curente.


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.