Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII”

»»  Contabilizarea constituirii capitalului social

Exemplul 1. Fondatorul unei societăţi cu răspundere limitată a adoptat la 09.04.201X statutul entităţii conform căruia capitalul social în mărime de 180 000 lei se formează prin următoarele aporturi ale fondatorului: numerar în sumă de 72 000 lei, teren în valoare de 27 000 lei, clădire în valoare de 81 000 lei.
La 15.04.201X fondatorul a vărsat în contul societăţii suma totală a aportului bănesc. La 19.04.201X a fost efectuată înregistrarea de stat a entităţii. La 30.04.201X a fost semnat procesul verbal de primire-predare a aporturilor în natură, care au fost înregistrate la organele cadastrale la 05.05.201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în aprilie 201X:
- constituirea capitalului social în mărime de 180 000 lei - ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi a capitalului social;
- primirea aportului bănesc al fondatorului la capitalul social în sumă de 72 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
în mai 201X:
- primirea aporturilor în natură ale fondatorului la capitalul social în sumă de 108 000 lei (27 000 lei + 81 000 lei) - ca majorare a imobilizărilor corporale şi diminuare a capitalului nevărsat.


»»  Contabilizarea diferențelor apărute între valoarea efectivă a activelor primite sau care urmează a fi primite și mărimea nominală a aporturilor proprietarilor

Exemplul 2. La înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni 5 000 de acţiuni ordinare cu valoarea nominală de 10 lei au fost plasate la preţul de 12 lei/acţiune. Înregistrarea de stat a societăţii a avut loc la 15 mai 201X. Fondatorii societăţii pe acţiuni, în conformitate cu actele de constituire, au depus numerarul la valoarea integrală a acţiunilor în sumă de 60 000 lei (5 000 acţiuni x 12 lei). Acţiunile societăţii au fost înregistrate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare la 28.05.201X.

În baza datelor din exemplu, în mai 201X entitatea contabilizează:
- capitalul nevărsat în sumă de 60 000 lei (5 000 acţiuni x 12 lei) - ca majorare concomitentă a capitalului nevărsat şi a capitalului neînregistrat în sumă de 50 000 lei (5 000 acţiuni x 10 lei) şi a capitalului suplimentar în sumă de 10 000 lei (5 000 acţiuni x 2 lei);
- aporturile băneşti primite în sumă de 60 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat;
- capitalul social în sumă de 50 000 lei (5 000 acţiuni x 10 lei) - ca majorare a capitalului social şi diminuare a capitalului neînregistrat.
Diferenţa dintre valoarea activelor primite în contul achitării acţiunilor (60 000 lei) şi valoarea nominală a acţiunilor (50 000 lei) constituie capitalul suplimentar al entităţii.


»»  Reflectarea majorării capitalului social pe seama elementelor distincte ale capitalului propriu

Exemplul 3. Asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată la 10.04.201X au decis să majoreze capitalul social al entităţii pe seama capitalului de rezervă în sumă de 18 500 lei. La 30.04.201X a fost efectuată înregistrarea de stat a modificării capitalului social al entităţii.

În baza datelor din exemplu, în aprilie 201X entitatea contabilizează diminuarea capitalului de rezervă şi majorarea capitalului social în sumă de 18 500 lei.


»»  Contabilizarea micșorării capitalului social

Exemplul 4. Conform datelor din bilanţ la 31.12.201X, valoarea activelor nete ale unei societăţi cu răspundere limitată este mai mică decît capitalul social al societăţii cu 30 500 lei din cauza pierderilor neacoperite.
La 16 aprilie 201X+1 asociaţii societăţii au decis să micşoreze capitalul social al acesteia cu 30 500 lei în scopul acoperirii pierderilor anilor precedenţi.
La 29 aprilie 201X+1 a fost efectuată înregistrarea de stat a micşorării capitalului social al societăţii.

În baza datelor din exemplu, în aprilie 201X+1 entitatea contabilizează reducerea capitalului social în sumă de 30 500 lei - ca diminuare concomitentă a capitalului social şi pierderilor anilor precedenţi.


»»  Contabilizarea operațiunilor cu părţile sociale proprii retrase

Exemplul 5. La 21.01.201X o societate pe acţiuni a achiziţionat 3 000 acţiuni proprii cu valoarea nominală de 50 lei/acţiune la preţul de achiziţie de 65 lei/acţiune. La 15.04.201X a fost înregistrată micşorarea capitalului social pe seama anulării a 1 500 acţiuni achiziţionate. La 07.05.201X au fost revîndute 1 000 acţiuni la preţul de 68 lei pentru o acţiune.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în ianuarie 201X:
- achiziţionarea a 3 000 acţiuni proprii în sumă de 195 000 lei (3 000 acţiuni x 65 lei) - ca majorare a capitalului retras şi diminuare a numerarului;
în aprilie 201X:
- anularea a 1 500 acţiuni proprii în sumă de 75 000 lei (1 500 acţiuni x 50 lei) - ca diminuare concomitentă a capitalului social şi a capitalului retras;
- decontarea diferenţei dintre preţul de achiziţie şi valoarea nominală a acţiunilor anulate în sumă de 22 500 lei [1 500 acţiuni x (65 lei - 50 lei)] - ca diminuare concomitentă a capitalului suplimentar şi a capitalului retras;
în mai 201X:
- revînzarea a 1 000 acţiuni proprii în sumă de 68 000 lei (1 000 acţiuni x 68 lei) - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului retras;
- decontarea diferenţei dintre preţul de revînzare şi preţul de achiziţie a acţiunilor retrase în sumă de 3 000 lei [1 000 acţiuni x (68 lei - 65 lei)] - ca majorare concomitentă a capitalului retras şi a capitalului suplimentar.


»»  Constituirea rezervelor pe seama profitului și utilizarea lor

Exemplul 6. Asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată la 14 februarie 201X au adoptat o decizie privind defalcarea profitului net al anului 201X-1 în sumă de 28 200 lei în capitalul de rezervă. La 15 septembrie 201X asociaţii au decis să majoreze capitatul social al societăţii cu 25 000 lei pe seama capitalului de rezervă. La 28 septembrie 201X a fost efectuată înregistrarea de stat a modificării capitalului social al entităţii.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în februarie 201X:
- diminuarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi şi majorarea capitalului de rezervă în sumă de 28 200 lei;
în septembrie 201X:
- diminuarea capitalului de rezervă şi majorarea capitalului social în sumă de 25 000 lei.


»»  Contabilizarea profitului net a perioadei de gestiune

Exemplul 7. O entitate a înregistrat în anul 201X venituri şi cheltuieli în sumă, respectiv, de 190 000 şi 110 000 lei, profitul constituind 80 000 lei. Conform deciziei consiliului entităţii în iulie 201X au fost calculate dividende intermediare în sumă de 10 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în iulie 201X:
- calcularea dividendelor intermediare în sumă de 10 000 lei - ca majorare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi datoriilor faţă de proprietari;
la 31 decembrie 201X:
- decontarea veniturilor curente în sumă de 190 000 lei - ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune;
- decontarea cheltuielilor curente în sumă de 110 000 lei - ca diminuare concomitentă a rezultatului financiar total al perioadei de gestiune şi a cheltuielilor curente;
la reformarea bilanţului:
- decontarea profitului utilizat al perioadei de gestiune în sumă de 10 000 lei - ca diminuare concomitentă a profitului utilizat al perioadei de gestiune şi a profitului net al perioadei de gestiune;
- decontarea profitului net al perioadei de gestiune în sumă de 70 000 lei (190 000 lei - 110 000 lei - 10 000 lei) - ca diminuare a profitului net al perioadei de gestiune şi majorare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi.


»»  Repartizarea rezultatelor anilor precedenţi

Exemplul 8. Adunarea generală a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată din 4 aprilie 201X a decis de a repartiza profitul net al anului 201X-1 în sumă totală de 15 200 lei, din care 760 lei se îndreaptă pentru majorarea capitalul de rezervă, iar restul se distribuie şi se plăteşte asociaţilor în formă bănească.

În baza datelor din exemplu, entitatea în aprilie 201X contabilizează repartizarea profitului ca diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedenţi în sumă de 15 200 lei şi majorare a:
- capitalului de rezervă în sumă de 760 lei;
- datoriilor faţă de proprietari în sumă de 14 440 lei.


»»  Contabilizarea acoperirii pierderilor anilor precedenţi din contul contribuțiilor asociaților

Exemplul 9. Conform bilanţului valoarea activelor nete ale unei societăţi cu răspunderea limitată la 31.12.201X este mai mică decît capitalul social al entităţii cu 9 500 lei din cauza pierderilor neacoperite. În condiţiile imposibilităţii compensării acestor pierderi pe seama reducerii capitalului social sau altor elemente de capital propriu, asociaţii la 3 aprilie 201X+1 au decis să acopere pierderile din contul contribuţiilor asociaţilor. Contribuţiile respective au fost achitate sub formă de numerar în aceeaşi lună.

În baza datelor din exemplu, în aprilie 201X+1 entitatea contabilizează:
- acoperirea pierderilor în sumă de 9 500 lei - ca majorare a capitalului nevărsat şi diminuare a pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi;  
- încasarea numerarului în contul acoperirii pierderilor în sumă de 9 500 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a capitalului nevărsat.


»»  Recunoașterea datoriilor în urma tranzacţiilor de procurare a mărfurilor și serviciilor

Exemplul 10. O entitate a încheiat în noiembrie 201X un contract de vînzare-cumpărare a mărfurilor în valoare de 45 000 lei şi un contract de prestare a serviciilor în valoare de 12 000 lei. Mărfurile au fost procurate în luna decembrie 201X, iar serviciile au fost primite în luna februarie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, în luna noiembrie 201X entitatea nu va recunoaşte datorii. Datoriile faţă de furnizori privind mărfurile procurate vor fi recunoscute în luna decembrie 201X, iar datoriile privind serviciile primite - în luna februarie 201X+1.


»»  Contabilizarea decontării datoriilor cu termenul de prescripţie expirat

Exemplul 11. În urma inventarierii datoriilor la 31.12.201X s-a depistat că termenul de prescripţie al datoriei faţă de un furnizor pentru materialele procurate a expirat. Conducătorul entităţii a luat decizia de a deconta datoria cu termenul de prescripţie expirat în mărime de 21 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează anularea datoriei faţă de furnizor în sumă de 21 000 lei - ca diminuare a datoriilor curente şi majorare a veniturilor curente.


»»  Recunoașterea datoriilor aferente dobînzilor la primirea unui credit bancar

Exemplul 12. La 1 octombrie 201X o entitate a primit un credit bancar pentru suplinirea mijloacelor circulante în sumă de 120 000 lei pe un termen de 2 ani cu rata anuală a dobînzii de 18%, care se calculează şi se achită lunar. Rambursarea creditului se efectuează anual în părţi egale. Conform extrasului de cont suma dobînzilor constituie:
în anul 201X - 5 444 lei;
în anul 201X+1 - 18 878 lei;
în anul 201X+2 - 8 078 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în octombrie 201X:
- primirea creditului bancar în sumă de 120 000 lei - ca majorare concomitentă a numerarului şi a datoriilor pe termen lung.
în octombrie-decembrie 201X:
- calcularea dobînzilor în sumă de 5 444 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente;
- achitarea dobînzilor în sumă de 5 444 lei - ca diminuare concomitentă a numerarului şi a datoriilor curente.
la 31 decembrie 201X:
- înregistrarea cotei curente a datoriilor financiare pe termen lung în sumă de 60 000 lei - ca diminuare a datoriilor pe termen lung şi majorare a datoriilor curente.
în ianuarie-decembrie 201X+1:
- calcularea dobînzilor în sumă de 18 878 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente;
- achitarea dobînzilor în sumă de 18 878 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului;
- rambursarea creditului în sumă de 60 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului.
la 31 decembrie 201X+1:
- înregistrarea cotei curente a datoriilor financiare pe termen lung în sumă de  60 000 lei - ca diminuare a datoriilor pe termen lung şi majorare a datoriilor curente.
în ianuarie-septembrie 201X+2:
- calcularea dobînzilor în sumă de 8 078 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente;
- achitarea dobînzilor în sumă de 8 078 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului;
- rambursarea creditului în sumă de 60 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului. 


»»  Ajustarea datoriilor ca urmare a returnării bunurilor procurate

Exemplul 13. În noiembrie 201X o entitate a procurat 50 de seturi de mobilă pentru birou la preţ unitar de 2 400 lei (inclusiv TVA) cu scopul revînzării lor. La recepţionare s-a depistat 4 seturi defectate şi a fost înaintată o pretenţie furnizorului. După recunoaşterea pretenţiei de către furnizor seturile defectate au fost returnate în aceeaşi lună. Datoria pentru seturile de mobilă procurate a fost achitată în decembrie 201X.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- înregistrarea valorii de intrare a mobilei procurate în sumă de 100 000 lei (50 seturi x 2 400 lei : 6 x 5) - ca majorare concomitentă a stocurilor şi a datoriilor curente;
- trecerea în cont a sumei TVA aferentă mobilei procurate în sumă de 20 000 lei (50 seturi x 2 400 lei : 6) - ca diminuare a datoriilor faţă de buget şi majorare a datoriilor curente;
- stornarea valorii de intrare (fără TVA) a mobilei returnate în sumă de 8 000 lei (2 400 lei x 4 seturi : 6 x 5) - ca diminuare a stocurilor şi a datoriilor curente;
- stornarea sumei TVA aferentă mobilei returnate în sumă de 1 600 lei (2 400 lei x 4 seturi : 6) - ca majorare a datoriilor faţă de buget şi diminuare a datoriilor curente;
în decembrie 201X:
- achitarea datoriei faţă de furnizor, ţinînd cont de mobila returnată în sumă de 110 400 lei (100 000 lei + 20 000 lei - 8 000 lei - 1 600 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor curente şi a numerarului.


»»  Contabilizarea repartizării profitului pentru plata dividendelor

Exemplul 14. La adunarea generală a proprietarilor (persoane fizice) unei entităţi din luna aprilie 201X+1 s-a decis repartizarea profitului obţinut în anul 201X pentru plata dividendelor în sumă de 85 000 lei. Dividendele au fost plătite în luna mai 201X+1. Conform prevederilor Codului fiscal în anul 201X+1 cota impozitului pe venit pentru dividendele achitate în folosul persoanelor fizice este stabilită în mărime de 6%.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în mai 201X+1:
- calcularea dividendelor în mărime de 85 000 lei - ca diminuare a profitului nerepartizat şi majorare a datoriilor faţă de proprietari;
în iunie 201X+1:
- reţinerea impozitului pe venit din suma dividendelor achitate în mărime de 5 100 lei (85 000 lei x 6%) - ca diminuare a datoriilor faţă de proprietari şi majorare a datoriilor faţă de buget;
- achitarea dividendelor proprietarilor în mărime de 79 900 lei (85 000 lei - 5 100 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de proprietari şi a numerarului.


»»  Contabilizarea subvențiilor aferente activelor amortizabile

Exemplul 15. Pentru realizarea unui program de instruire o entitate a primit o subvenţie în sumă de 185 200 lei, destinată procurării calculatoarelor. Avizul privind acordarea subvenţiei a fost primit în mai 201X, iar mijloacele băneşti au fost încasate în iulie 201X. În august 201X entitatea a procurat din surse proprii şi din contul subvenţiei calculatoare în valoare totală de 463 000 lei care nu necesită costuri suplimentare de pregătire pentru utilizarea prestabilită şi au fost transmise în exploatare în aceiaşi lună. Durata de utilizare a calculatoarelor constituie 3 ani, amortizarea se calculează prin metoda liniară.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în mai 201X:
- recunoaşterea subvenţiei în sumă de 185 200 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a veniturilor anticipate pe termen lung; 
în iulie 201X:
- primirea subvenţiei în sumă de 185 200 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente; 
în august 201X:
- procurarea şi transmiterea în exploatare a calculatoarelor în valoare de 463 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale şi a datoriilor curente; 
în septembrie-decembrie 201X:
- calcularea amortizării calculatoarelor în sumă de 51 444 lei [(463 000 lei : 3 ani) x (4 luni : 12 luni)] - ca majorare simultană a cheltuielilor curente şi a amortizării imobilizărilor corporale; 
- înregistrarea cotei curente a veniturilor anticipate pe termen lung în sumă de 61 733 lei (185 200 lei : 3 ani) - ca diminuare a veniturilor anticipate pe termen lung şi majorare a veniturilor anticipate curente; 
- decontarea subvenţiei utilizate în mărimea amortizării aferente calculatoarelor procurate din contul subvenţiei în sumă de 20 578 lei [(185 200 lei : 3 ani) x (4 luni : 12 luni)] lei - ca diminuare a veniturilor anticipate şi majorare a veniturilor curente. 


»»  Contabilizarea restituirii subvenţiilor primite anterior

Exemplul 16. În anul 201X o entitate a primit o subvenţie în sumă de 350 000 lei pentru compensarea cheltuielilor de instruire (recalificare) pe parcursul a doi ani a persoanelor disponibilizate. Cheltuielile de instruire pe anul 201X constituie 150 000 lei. În ianuarie 201X+1 autoritatea abilitată a constatat nerespectarea parţială a condiţiilor de acordare a subvenţiei în legătură cu care entitatea a restituit în aceeaşi lună prin mijloace băneşti subvenţia neutilizată în sumă de 200 000 lei.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în anul 201X:
- recunoaşterea subvenţiei în sumă de 350 000 lei - ca majorare simultană a creanţelor curente şi a veniturilor anticipate pe termen lung;
- primirea subvenţiei în sumă de 350 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- înregistrarea cheltuielilor de instruire efectuate din contul subvenţiei în sumă de 150 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi majorare a datoriilor curente şi/sau diminuare a valorii contabile a stocurilor utilizate;
- decontarea sumei subvenţiei utilizate în mărime de 150 000 lei - ca diminuare a veniturilor anticipate şi majorare a veniturilor curente;
- înregistrarea cotei curente a veniturilor anticipate pe termen lung în sumă de 200 000 lei (350 000 lei - 150 000 lei) - ca diminuare a veniturilor anticipate pe termen lung şi majorare a veniturilor anticipate curente.
în anul 201X+1:
- restituirea subvenţiilor în sumă de 200 000 lei - ca diminuare concomitentă a veniturilor anticipate curente şi a numerarului.


»»  Rambursarea subvențiilor care depășește valoarea venitului anticipat

Exemplul 17. Utilizînd datele din exemplul 16 să presupunem că suma subvenţiei ce urmează a fi restituită în anul 201X+1 constituie 250 000 lei. Entitatea a restituit integral subvenţia prin mijloace băneşti în martie 201X+1.

În baza datelor din exemplu entitatea contabilizează:
în ianuarie 201X+1:
- decontarea subvenţiei neutilizate în mărimea veniturilor anticipate în sumă de 200 000 lei (350 000 lei - 150 000 lei) - ca diminuare a veniturilor anticipate şi a majorare a datoriilor curente;
- înregistrarea diferenţei dintre suma subvenţiei decontată şi care urmează a fi rambursată în mărime de 50 000 lei (250 000 lei - 200 000 lei) - ca majorare simultană a cheltuielilor şi datoriilor curente.
în martie 201X+1:
- restituirea subvenţiei în sumă de 250 000 lei (200 000 lei + 50 000 lei) - ca diminuare simultană a datoriilor curente şi a numerarului.


»»  Constituirea provizioanelor pentru acoperirea costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie

Exemplul 18. În anul 201X o entitate a vîndut mărfuri cu termen de garanţie de 12 luni. Dacă la toate mărfurile vîndute s-ar găsi defecte minore, costurile de reparaţie ar constitui 100 000 lei, iar la depistarea defectelor majore costurile de reparaţie s-ar ridica la 500 000 lei. Experienţa anterioară şi previziunile entităţii arată că în anul următor 75% din mărfurile vîndute nu vor avea defecte, 20% vor avea defecte minore, iar 5% - defecte majore.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X entitatea va constitui un provizion pentru acoperirea costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie în sumă de 45 000 lei [(75% x 0) + (20% x 100 000 lei) + (5% x 500 000 lei)] care va fi înregistrat ca majorare simultană a cheltuielilor şi a datoriilor curente.


»»  Ajustarea valorii provizioanelor constituite în urma revizuirii estimărilor

Exemplul 19. Utilizînd datele din exemplul 18 să presupunem, că în urma estimărilor suplimentare costurile de reparaţie a mărfurilor vîndute pentru defectele minore se vor majora cu 15 000 lei, iar cele pentru defecte majore - cu 70 000 lei.

În baza datelor din exemplu, la data raportării anului 201X entitatea va ajusta provizionul pentru acoperirea costurilor de reparaţie pe perioada de garanţie cu suma de 6 500 lei [(75% x 0) + (20% x 15 000 lei) + (5% x 70 000 lei)] care va fi înregistrată ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente.


»»  Anularea provizioanelor constituite

Exemplul 20. Soldul provizionului privind plata recompenselor pentru rezultatele activităţii anuale la 31 decembrie 201X constituie 8 600 lei. În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi cu politicile contabile, începînd cu 1 ianuarie 201X+1 entitatea nu va mai constitui provizion privind plata recompenselor sus-menţionate.

În baza datelor din exemplu, entitatea va deconta soldul provizionului neutilizat la 31 decembrie 201X în sumă de 8 600 lei - ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente.


»»  Modul de contabilizare a datoriilor faţă de personal, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Date iniţiale. O entitate a calculat în luna octombrie 201X salarii în mărime de 125 000 lei, inclusiv:
personalului administrativ al entităţii - 35 000 lei;
muncitorilor care participă la construcţia unei clădiri - 20 000 lei;
muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor - 60 000 lei;
personalului angajat în procesul de desfacere a produselor - 10 000 lei.
Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului constituie 28 750 lei, inclusiv aferente salariului:
personalului administrativ - 8 050 lei;
muncitorilor care participă la construcţia unei clădiri - 4 600 lei;
muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor - 13 800 lei;
personalului angajat în procesul de desfacere a produselor - 2 300 lei.
Suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului constituie 4 375 lei, inclusiv aferente salariului:
personalului administrativ - 1 225 lei;
muncitorilor care participă la construcţia unei clădiri - 700 lei;
muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor - 2 100 lei;
personalului angajat în procesul de desfacere a produselor - 350 lei.
Din salariile calculate s-au efectuat următoarele reţineri:
impozitul pe venit al persoanelor fizice - 14 125 lei;
contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii - 7 500 lei;
primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatului - 4 375 lei;
sumele avansurilor acordate angajaţilor şi nerestituite în termen - 2 525 lei;
suma prejudiciului material cauzat entităţii de către un angajat - 4 000 lei.
Datoriile faţă de personal, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit au fost achitate pe 31 octombrie 201X.

În baza datelor din exemplu, în octombrie 201X entitatea contabilizează:
1) Calcularea salariului:
- personalului administrativ în mărime de 35 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor administrative şi a datoriilor faţă de personal;
- muncitorilor care participă la construcţia clădirii în mărime de 20 000 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor faţă de personal;
- muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor în mărime de 60 000 lei - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor faţă de personal;
- personalului angajat în procesul de desfacere a produselor în mărime de 10 000 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor de distribuire şi a datoriilor faţă de personal;
2) Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii ale angajatorului aferente salariului:
- personalului administrativ în mărime de 8 050 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor administrative şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- muncitorilor care participă la construcţia clădirii în mărime de 4 600 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor în mărime de 13 800 lei - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- personalului angajat în procesul de desfacere a produselor în mărime de 2 300 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor de distribuire şi a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
3) Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatorului aferente salariului:
- personalului administrativ în mărime de 1 225 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor administrative şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- muncitorilor care participă la construcţia clădirii în mărime de 700 lei - ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale în curs de execuţie şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- muncitorilor care participă nemijlocit la fabricarea produselor în mărime de 2 100 lei - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- personalului angajat în procesul de desfacere a produselor în mărime de 350 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor de distribuire şi a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
4) Reţinerea din salariile calculate a:
- impozitului pe venit al persoanelor fizice în mărime de 14 125 lei - ca diminuare a datoriilor faţă de personal şi majorare a datoriilor faţă de buget;
- contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat în mărime de 7 500 lei - ca diminuare a datoriilor faţă de personal şi majorare a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
- primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de 4 375 lei - ca diminuare a datoriilor faţă de personal şi majorare a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
- sumelor avansurilor acordate şi nerestituite în termen în mărime de 2 525 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de personal şi a creanţelor personalului;
- sumei prejudiciului material cauzat entităţii de către angajat în mărime de 4 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de personal şi a creanţelor personalului;
5) Achitarea datoriilor privind:
- contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime de 36 250 lei (8 050 lei + 4 600 lei + 13 800 lei + 2 300 lei + 7 500 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor privind contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi a numerarului; 
- primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime de 8 750 lei (1 225 lei + 700 lei + 2 100 lei + 350 lei + 4 375 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a numerarului;
- impozitul pe venit al persoanelor fizice în mărime de 14 125 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă buget şi a numerarului;
- salariile angajaţilor în mărime de 92 475 lei (125 000 lei - 7 500 lei - 4 375 lei - 14 125 lei - 2 525 lei - 4 000 lei) - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de personal şi a numerarului.


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.