Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „VENITURI”

»»  Ne includerea în componența veniturilor a TVA şi accizelor

Exemplul 1. În noiembrie 201X o entitate a livrat produse finite cumpărătorilor la valoare de vînzare de 120 000 lei, inclusiv TVA - 20 000 lei şi accize - 10 000 lei.

În baza datelor din exemplu, suma veniturilor entităţii pe luna noiembrie 201X constituie 90 000 lei (120 000 lei - 20 000 lei - 10 000 lei) şi se determină ca diferenţa dintre mărimea totală a valorii de vînzare a produselor şi sumele TVA şi accizelor.


»»  Determinarea veniturilor în cazul contractelor de intermediere

Exemplul 2. Entitatea „A" a încheiat un contract de intermediere cu entitatea „B" privind vînzarea produselor vinicole. În anul 201X entitatea „A" a vîndut cumpărătorilor produse în valoare totală de 200 000 lei. Pentru serviciile de intermediere prestate entitatea „A" beneficiază de un comision în mărime de 15% din valoarea produselor vîndute.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii „A" pe anul 201X constituie 30 000 lei (200 000 lei x 15%), iar venitul entităţii „B" - 170 000 lei (200 000 lei - 30 000 lei).


»»  Determinarea veniturilor în cazul acordării reducerilor de preț

Exemplul 3. În mai 201X o entitate a vîndut unui cumpărător 1 000 unităţi de marfă al cărei preţ unitar obişnuit de vînzare constituie 80 lei. Cumpărătorul a achitat integral mărfurile procurate, beneficiind pentru aceasta de o reducere comercială în mărime de 5% din valoarea totală de vînzare.

În baza datelor din exemplu, venitul entităţii-vînzător pe luna mai 201X constituie 76 000 lei [80 000 lei - (80 000 lei x 5%)] se determină ca diferenţa dintre preţul de vînzare şi reducerea comercială acordată.


»»  Recunoașterea veniturilor în cazul cînd preţul de vînzare a bunurilor include o sumă identificabilă pentru servicii ulterioare

Exemplul 4. În decembrie 201X entitatea a vîndut unui cumpărător 10 calculatoare la preţ unitar de 12 000 lei cu condiţia deservirii calculatoarelor pe parcursul a 3 ani. Preţul unitar de vînzare a calculatorului (fără deservire) constituie 10 500 lei.

Conform datelor din exemplu, în decembrie 201X entitatea contabilizează:
- veniturile din vînzarea calculatoarelor în sumă de 105 000 lei (10 500 lei x 10 unit.) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente;
- valoarea serviciilor de deservire a calculatoarelor în sumă de 15 000 lei [(12 000 lei - 10 500 lei) x 10 unit.] - ca majorare simultană a creanţelor curente şi a veniturilor anticipate pe termen lung.


»»  Contabilizarea veniturilor din vînzarea mărfurilor

Exemplul 5. În decembrie 201X entitatea a livrat cumpărătorilor mărfuri cu transferarea drepturilor de proprietate asupra acestora. Valoarea de vînzare a mărfurilor constituie 320 000 lei, iar valoare contabilă - 283 000 lei.

Conform datelor din exemplu, în decembrie 201X entitatea contabilizează:
- valoarea de vînzare a mărfurilor comercializate în sumă de 320 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente;
- valoarea contabilă a mărfurilor comercializate în sumă de 283 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente (costului vînzărilor) şi diminuare a stocurilor.


»»  Reflectarea veniturilor din livrarea mărfurilor în baza unui contract de consignaţie

Exemplul 6. În noiembrie 201X entitatea a livrat în baza unui contract de consignaţie 10 televizoare la preţ unitar de vînzare 7 400 lei. Televizoarele au fost vîndute de către comisionar cumpărătorilor în decembrie 201X - 6 unităţi şi ianuarie 201X+1 - 4 unităţi.

În baza datelor din exemplu, veniturile entităţii constituie în decembrie 201X 44 400 lei (7 400 lei x 6 unit.), iar în ianuarie 201X+1 - 29 600 lei (7 400 lei x 4 unit.) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente.


»»  Contabilitatea veniturilor din vînzările cu livrări amînate

Exemplu 7. În decembrie 201X entitatea a comercializat unui cumpărător un lot de produse vinicole a căror valoare de vînzare constituie 82 500 lei, iar cost efectiv - 51 600 lei. Conform condiţiilor contractuale produsele vinicole se vor păstra la depozitul entităţii şi vor fi livrate cumpărătorului în loturi mici pe parcursul unui an.

În baza datelor din exemplu, în decembrie 201X entitatea-vînzător contabilizează:
- veniturile din vînzarea produselor vinicole în sumă de 82 500 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente; 
- costul efectiv al produselor vinicole vîndute în sumă de 51 600 lei - ca majorare a cheltuielilor curente (costului vînzărilor) şi diminuare a stocurilor; 
- valoarea produselor vinicole vîndute şi primite în custodie în sumă de 82 500 lei - ca majorare a stocurilor primite în custodie în contabilitatea extrabilanţieră.


»»  Ajustarea veniturilor din vînzarea bunurilor în cazul returnării bunurilor

Exemplu 8. În iunie 201X o entitate - fabrică de mobilă a comercializat 10 seturi de mobilă pentru oficiu. Valoarea de vînzare a unui set de mobilă constituie 3 600 lei, iar costul efectiv - 2 500 lei. În luna iulie a aceluiaşi an cumpărătorul a depistat 3 seturi de mobilă necalitativă care au fost returnate vînzătorului.

În baza datelor din exemplu, entitatea-vînzător contabilizează:
în iunie 201X:
- veniturile din vînzarea mobilei în sumă de 36 000 lei (3 600 lei x 10 set.) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costul efectiv al mobilei vîndute în sumă de 25 000 lei (2 500 lei x 10 set.) - ca majorare a cheltuielilor curente (costului vînzărilor) şi diminuare a stocurilor.
în iulie 201X:
- valoarea mobilei returnate de cumpărător în sumă de 10 800 lei (3 600 x 3 set.) - ca stornare a creanţelor şi a veniturilor curente;
- costul mobilei returnate de cumpărător - ca stornare a cheltuielilor curente (costului vînzărilor) şi a stocurilor.


»»  Contabilizarea veniturilor din vînzarea bunurilor în cazul apariţiei unor incertitudini legate de recuperabilitatea anumitor sume recunoscute anterior ca venituri

Exemplul 9. În noiembrie 201X entitatea a vîndut produse a căror valoare de vînzare totală constituie 140 000 lei, iar costul efectiv - 110 000 lei. În anul 201X+3 un cumpărător a fost recunoscut de instanţa judecătorească drept insolvabil, nefiind în stare să achite valoarea produselor cumpărate în sumă de 3 000 lei. Conform politicilor contabile, pierderile aferente creanţelor compromise se decontează direct la cheltuielile perioadei în care acestea au fost depistate.

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- veniturile din vînzarea produselor în sumă de 140 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente;
- costul efectiv al produselor vîndute în sumă de 110 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente (costului vînzărilor) şi diminuare a stocurilor.
în anul 201X+3:
- creanţele compromise decontate în sumă de 3 000 lei - ca majorare a cheltuielilor şi diminuare a creanţelor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin metoda prestării integrale

Exemplul 10. O entitate prestează servicii de instalare a utilajului electric, recepţionate de clienţi după finalizarea integrală a acestora. În anul 201X, entitatea a prestat şi a predat clienţilor, servicii în valoare de 147 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X entitatea va recunoaşte venitul după instalarea efectivă a utilajului şi recepţionarea acestuia de către clienţi în sumă de 147 000 lei şi îl va înregistra ca majorare simultană a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin aplicarea metodei procentului de finalizare, în baza volumului efectiv al serviciilor prestate

Exemplul 11. În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de prestare a serviciilor de consultanţă şi evaluare a imobilizărilor în valoare totală de 840 000 lei pe un termen de trei ani. În anul 201X au fost prestate servicii de consultanţă în valoare totală de 126 000 lei.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 126 000 lei şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin aplicarea metodei procentului de finalizare, în baza ponderii volumului efectiv al serviciilor prestate în volumul total al serviciilor prevăzute de contract

Exemplul 12. În ianuarie 201X entitatea a încheiat un contract de instalare a utilajului şi de deservire a acestuia în decurs de 3 ani cu valoarea totală de 324 000 lei. În anul 201X entitatea a îndeplinit 18% din volumul total de lucrări prevăzute de contract.

Conform datelor din exemplu, venitul entităţii pe anul 201X constituie 58 320 lei (324 000 lei x 18%) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor din prestarea serviciilor prin aplicarea metodei procentului de finalizare, în baza ponderii cheltuielilor suportate la o dată prestabilită în totalul cheltuielilor prevăzute de contract

Exemplul 13. În ianuarie 201X, entitatea a încheiat un contract privind deservirea mărfurilor vîndute pe un termen de 4 ani în valoare de 192 000 lei. Suma totală a cheltuielilor constituie, conform contractului 164 000 lei. În anul 201X entitatea a suportat cheltuieli în sumă de 38 000 lei.

Conform datelor din exemplu, mărimea venitului entităţii pe anul 201X se calculează ca produsul ponderii cheltuielilor efectiv suportate în mărime de 23,17% [(38 000 lei : 164 000 lei) x 100%] şi suma totală a venitului prevăzut de contract, constituie 44 506 lei (23,18% x 192 000 lei) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor din servicii prin metoda liniară

Exemplul 14. În mai 201X entitatea a încheiat un contract privind deservirea şi reparaţia calculatoarelor în curs de doi ani. Valoarea totală a serviciilor prevăzute de contract constituie 240 600 lei. Serviciile se prestează uniform pe parcursul perioadei stabilite în contract. Conform politicilor contabile ale entităţii veniturile se repartizează după metoda liniară.

În baza datelor din exemplu, mărimea veniturilor entităţii pe luna mai 201X constituie 10 025 lei (240 600 lei : 24 luni) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor în cazul în care rezultatul unei tranzacţii de prestare a serviciilor nu poate fi determinat cu un grad înalt de certitudine

Exemplul 15. În luna noiembrie 201X, biroul de avocaţi a încheiat cu entitatea „A" un contract privind apărarea intereselor acesteia în procesul de judecată. Conform condiţiilor contractuale, în cazul în care procesul va fi cîştigat, valoarea serviciilor va constitui 48 300 lei, iar în caz contrar, entitatea va recupera biroului de avocaţi doar cheltuielile suportate efectiv în limita prevăzută de contract - 35 200 lei. În mai 201X+1 entitatea „A" a pierdut procesul de judecată.

Conform datelor din exemplu, biroul de avocaţi recunoaşte veniturile în luna mai 201X+1 în mărimea cheltuielilor suportate efectiv de 35 200 lei şi le înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor sub formă de dobînzi

Exemplul 16. În octombrie 201X entitatea a acordat un împrumut în sumă de 165 000 lei pe un termen de 3 ani. Dobînda anuală constituie 15% şi conform condiţiilor contractuale se achită la finele fiecărui trimestru.

Conform datelor din exemplu, venitul sub formă de dobînzi a entităţii se recunoaşte în decembrie 201X în sumă de 6 188 lei [(165 000 lei x 15%) : 4 trimestre] şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Recunoașterea veniturilor din dobînzile aferente obligaţiunilor procurate la un preţ care include dobînzile calculate

Exemplul 17. La 1 aprilie 201X, entitatea a procurat 2 500 de obligaţiuni cu termenul de stingere de 3 ani la preţul unitar de 17 lei, care cuprinde cota dobînzilor calculate pe trei luni (ianuarie, februarie, martie). Valoarea nominală a unei obligaţiuni constituie 15 lei, rata anuală a dobînzii - 12%.

În baza datelor din exemplu, suma totală a dobînzilor calculate pe anul 201X constituie 4 500 lei (2 500 unit. x 15 lei x 12%), din care se recunoaşte ca venituri suma de 3 375 lei [(2 500 unit. x 15 lei x 12% x 9 luni) : 12 luni], iar suma rămasă de 1 125 lei (4 500 lei - 3 375 lei) se raportează la diminuarea valorii contabile a obligaţiunilor cumpărate.
Conform datelor din exemplu şi a calculelor efectuate entitatea contabilizează:
- costul de intrare a obligaţiunilor procurate în mărime de 42 500 lei (2 500 unit. x 17 lei) - ca majorare concomitentă a investiţiilor pe termen lung şi a datoriilor curente;
- suma totală a dobînzilor calculate pe anul 201X în mărime de 4 500 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor anticipate;
- dobînzile aferente perioadei post-achiziţie a obligaţiunilor în sumă de 3 375 lei - ca diminuare a veniturilor anticipate şi majorare a veniturilor curente;
- dobînzile aferente perioadei pre-achiziţie a obligaţiunilor în sumă de 1 125 lei - ca diminuare concomitentă a veniturilor anticipate şi a valorii contabile a investiţiilor pe termen lung.


»»  Recunoaşterea venitului sub formă de redevenţe conform metodei liniare

Exemplul 18. În ianuarie 201X entitatea „A" a transmis entităţi „B" dreptul de utilizare a unui brevet de invenţie pe o perioadă de 5 ani. Suma totală a plăţilor, potrivit contractului încheiat, constituie 35 000 lei şi se va achita la finele fiecărui an în părţi egale.

Conform datelor din exemplu, venitul anual din redevenţe a entităţii „A", inclusiv pentru anul 201X, constituie 7 000 lei (35 000 lei : 5 ani) şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


»»  Recunoașterea redevenţelor ca venituri în momentul transferării drepturilor de utilizare a imobilizărilor necorporale pentru o plată fixă şi pe un termen nelimitat

Exemplul 19. Utilizînd datele din exemplul 18, să admitem că dreptul de utilizare a brevetului de invenţie a fost transmis unei entităţi pe un termen nelimitat de timp. 

În baza datelor din exemplu, veniturile sub formă de redevenţe se recunosc în sumă de 35 000 lei, în ianuarie 201X, adică în momentul transmiterii dreptului de utilizare a brevetului beneficiarului şi se înregistrează ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente.


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.