Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „CHELTUIELI”

»»  Recunoașterea ca cheltuieli anticipate a cheltuielilor de asigurare care se referă la perioadele de gestiune ulterioare şi depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile

Exemplul 1. La 10 noiembrie 201X, o entitate a asigurat un automobil, conform contractului de asigurare CASCO, pe o perioadă de 12 luni, în sumă de 15 600 lei. Conform politicilor contabile, aceste cheltuieli sînt semnificative şi se repartizează uniform pînă la expirarea termenului contractului de asigurare (10 noiembrie 201X+1).

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X:
- costul poliţei de asigurare în sumă de 15 600 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor anticipate şi datoriilor curente;
în noiembrie - decembrie 201X:
- decontarea cheltuielilor anticipate aferente anului 201X în sumă de 2 600 lei [(15 600 lei : 12 luni) x 2 luni] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a cheltuielilor anticipate.


»»  Recunoașterea cheltuielilor conform principiului contabilităţii de angajamente indiferent de momentul plăţii

Exemplul 2. În luna decembrie 201X, o entitate a beneficiat de servicii de consultanţă în valoare de 5 430 lei, care au fost achitate în luna ianuarie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, în luna decembrie 201X, entitatea recunoaşte costul serviciilor de consultanţă în sumă de 5 430 lei ca cheltuieli şi le înregistrează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.

Exemplul 3. În luna noiembrie 201X, o entitate a achitat ratele de leasing, în baza unui contract de leasing operaţional, aferente automobilului cu destinaţie administrativă pentru 3 luni (decembrie 201X - februarie 201X+1) în sumă totală de 24 000 lei. Locatorul a prezentat documentele primare pentru ratele de leasing în sumă de 8 000 lei pentru fiecare lună.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X: 
- achitarea ratelor de leasing în avans în sumă de 24 000 lei - ca majorare a creanţelor şi diminuare a numerarului;
în lunile decembrie 201X - februarie 201X+1:
- recunoaşterea ratelor de leasing drept cheltuieli în sumă de 24 000 lei (8 000 lei x 3 luni) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente;
- trecerea în cont a avansului acordat în sumă de 24 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente.


»»  Recunoașterea cheltuielilor conform principiului prudenţei

Exemplul 4. În urma inventarierii activelor entităţii, efectuată în luna decembrie 201X, au fost depistate lipsuri de mărfuri cu valoarea contabilă de 12 500 lei şi creanţe compromise în sumă de 46 500 lei, care au fost decontate în baza deciziei conducerii entităţii. Conform politicilor contabile, creanţele compromise se decontează la cheltuielile curente fără constituirea prealabilă a corecţiilor (provizioanelor).

În baza datelor din exemplu, în luna decembrie 201X, entitatea contabilizează:
- valoarea contabilă a mărfurilor constatate lipsă în sumă de 12 500 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
- creanţele compromise decontate în sumă de 46 500 lei - ca majorare a cheltuielilor şi diminuare a creanţelor curente.

Exemplul 5. În luna mai 201X, în secţia de producţie a entităţii au avut loc staţionări neprevăzute de procesul tehnologic. Suma cheltuielilor cu personalul activităţii de bază pentru perioada staţionării a constituit 16 200 lei.

Conform datelor din exemplu, în luna mai 201X, entitatea recunoaşte pierderile din staţionări drept cheltuieli (pentru a nu subevalua cheltuielile şi, în acelaşi timp, pentru a nu supraevalua costul produselor fabricate) şi le înregistrează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente în sumă de 16 200 lei.


»»  Recunoaşterea cheltuielile concomitent cu veniturile care provin din aceleaşi operaţiuni economice

Exemplul 6. În luna octombrie 201X, o entitate a vîndut cu achitare ulterioară 80 unităţi de produse al căror preţ unitar de vînzare constituie 300 lei, iar costul efectiv - 210 lei.

Conform datelor din exemplu, în luna octombrie 201X, entitatea contabilizează:
- valoarea de vînzare a produselor vîndute în sumă de 24 000 lei (80 unităţi x 300 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costul efectiv al produselor vîndute în sumă de 16 800 lei (80 unităţi x 210 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor.


»»  Recunoaşterea cheltuielilor în cazul în care acestea nu sînt corelate cu veniturile curente

Exemplul 7. În luna decembrie 201X, o entitate a staţionat şi nu a înregistrat venituri. Totodată, în perioada nominalizată entitatea a suportat următoarele cheltuieli:
- amortizarea mijloacelor fixe - 9 200 lei;
- cheltuieli cu personalul - 25 300 lei;
- taxa pentru amenajarea teritoriului - 120 lei;
- comisioane bancare - 500 lei.

Faptul că în luna decembrie 201X entitatea nu a obţinut venituri nu justifică amînarea recunoaşterii cheltuielilor suportate în anul 201X pe perioadele de gestiune ulterioare (în care vor fi obţinute venituri).
Conform datelor din exemplu, în luna decembrie 201X, entitatea contabilizează cheltuielile suportate ca majorare a cheltuielilor curente în sumă de 35 120 lei concomitent cu majorarea amortizării calculate în sumă de 9 200 lei, datoriilor curente în sumă de 25 420 lei şi diminuarea numerarului în sumă de 500 lei.


»»  Înregistrarea costului vînzărilor pe măsura vînzării mărfurilor, produselor sau prestării serviciilor

Exemplul 8. În luna octombrie 201X, o entitate a prestat servicii de consultanţă în sumă de 120 000 lei, costul efectiv al cărora constituie 98 000 lei.

Conform datelor din exemplu, în luna octombrie 201X, entitatea contabilizează:
- venitul din prestarea serviciilor în sumă de 120 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costul efectiv al serviciilor prestate în sumă de 98 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţilor de bază.


»»  Ajustarea costului vînzărilor cu valoarea contabilă a mărfurilor returnate de la cumpărători în perioada de gestiune în care acestea au fost vîndute

Exemplul 9. În luna noiembrie 201X, o entitate a vîndut 1 000 m2 de teracotă, preţul de vînzare al căreia constituie 150 lei/m2, iar costul - 120 lei/m2. În luna decembrie 201X, cumpărătorul a returnat 80 m2 de teracotă care nu corespunde clauzelor contractuale.

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X: 
- valoarea de vînzare a teracotei în sumă de 150 000 lei (1 000 m2 x 150 lei/m2) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- valoarea contabilă a teracotei vîndute în sumă de 120 000 lei (1 000 m2 x 120 lei/m2) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
în decembrie 201X:
- stornarea valorii de vînzare a teracotei returnate în sumă de 12 000 lei (80 m2 x 150 lei/m2) - ca diminuare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- stornarea valorii contabile a teracotei returnate în sumă de 9 600 lei (80 m2 x 120 lei/m2) - ca diminuare a cheltuielilor curente şi majorare a stocurilor.


»»  Contabilizarea costului vînzărilor în cazul în care vînzarea şi returnarea mărfii au loc în perioade de gestiune diferite

Exemplul 10. Utilizînd datele din exemplul 9, să presupunem că cumpărătorul a returnat teracota în luna ianuarie 201X+1. În conformitate cu politicile contabile, pierderile din returnare pot fi:
înregistrate ca cheltuieli curente (varianta I);
compensate pe seama provizionului (varianta II).

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în noiembrie 201X: 
- valoarea de vînzare a teracotei în sumă de 150 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- valoarea contabilă a teracotei vîndute în sumă de 120 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor; 
în ianuarie 201X+1:
- valoarea contabilă a teracotei returnate în sumă de 9 600 lei (80 m2 x 120 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a creanţelor curente;
- pierderile din returnarea teracotei: 
varianta I: ca majorare a cheltuielilor şi diminuare a creanţelor curente (dacă creanţele nu au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) sau ca majorare a datoriilor curente (dacă creanţele au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) în sumă de 2 400 lei (12 000 lei - 9 600 lei);
varianta II: ca diminuare a provizionului constituit anterior şi creanţelor curente (dacă creanţele nu au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) sau ca majorare a datoriilor curente (dacă creanţele au fost achitate pînă la data returnării bunurilor) în sumă de 2 400 lei (12 000 lei - 9 600 lei).


»»  Contabilizarea cheltuielilor de distribuire

Exemplul 11. În luna noiembrie 201X, o entitate a suportat următoarele cheltuieli de distribuire:
- servicii de publicitate - 10 000 lei;
- salarii ale personalului încadrat în procesul de comercializare a mărfurilor - 34 000 lei;
- contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 9 010 lei;
- valoarea materialelor utilizate pentru ambalarea mărfurilor - 5 000 lei;
- amortizarea clădirii magazinului - 8 000 lei. 

Conform datelor din exemplu, în luna noiembrie 201X, entitatea contabilizează cheltuielile de distribuire recunoscute în sumă totală de 66 010 lei concomitent cu:
- majorarea datoriilor comerciale în sumă de 10 000 lei;
- majorarea datoriilor faţă de personal în sumă de 34 000 lei;
- majorarea datoriilor privind asigurările obligatorii în sumă de 9 010 lei;
- diminuarea stocurilor în sumă de 5 000 lei;
- majorarea amortizării imobilizărilor corporale în sumă de 8 000 lei.


»»  Contabilizarea cheltuielilor administrative

Exemplul 13. În luna noiembrie 201X, o entitate a suportat următoarele cheltuieli administrative:
- valoarea pieselor de schimb consumate pentru reparaţia autoturismului cu destinaţie administrativă - 1 800 lei;
- salariile personalului administrativ - 35 200 lei;
- contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 9 328 lei;
- taxa pentru amenajarea teritoriului - 600 lei;
- amortizarea imobilizărilor corporale cu destinaţie administrativă - 4 900 lei;
- energia electrică consumată în scopuri administrative - 3 750 lei.

Conform datelor din exemplu, în luna noiembrie 201X, entitatea contabilizează majorarea cheltuielilor administrative în sumă totală de 55 578 lei concomitent cu:
- diminuarea stocurilor în sumă de 1 800 lei;
- majorarea datoriilor faţă de personal în sumă de 35 200 lei;
- majorarea datoriilor privind asigurările obligatorii în sumă de 9 328 lei;
- majorarea datoriilor faţă de buget în sumă de 600 lei;
- majorarea amortizării imobilizărilor corporale în sumă de 4 900 lei;
- majorarea datoriilor curente în sumă de 3 750 lei.


»»  Contabilizarea altor cheltuieli ale activităţii operaţionale

Exemplul 14. În luna martie 201X, o entitate a suportat alte cheltuieli ale activităţii operaţionale, cum ar fi:
- penalităţi calculate pentru încălcarea clauzelor contractuale - 3 200 lei;
- dobînzi necapitalizate aferente creditelor bancare - 4 800 lei;
- lipsuri de mărfuri depistate la inventariere - 550 lei;
- costuri indirecte de producţie nerepartizate - 8 250 lei.

Conform datelor din exemplu, în luna martie 201X, entitatea contabilizează majorarea altor cheltuieli ale activităţii operaţionale în sumă totală de 16 800 lei concomitent cu:
- majorarea altor datorii curente în sumă de 3 200 lei;
- majorarea datoriilor financiare în sumă de 4 800 lei;
- diminuarea stocurilor în sumă de 550 lei;
- diminuarea costurilor indirecte de producţie în sumă de 8 250 lei.


»»  Contabilizarea cheltuielilor altor activităţi

Exemplul 15. În luna octombrie 201X, o entitate a suportat următoarele cheltuieli:
valoarea contabilă a calculatorului casat la expirarea duratei de utilizare - 1 400 lei;
diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de furnizorii străini - 2 554 lei;
valoarea materialelor deteriorate în urma inundaţiilor - 16 000 lei.

Conform datelor din exemplu, în luna octombrie 201X, entitatea contabilizează cheltuielile altor activităţi în sumă totală de 19 954 lei concomitent cu:
- diminuarea imobilizărilor corporale în sumă de 1 400 lei;
- majorarea datoriilor curente în sumă de 2 554 lei;
- diminuarea stocurilor în sumă de 16 000 lei.


»»  Contabilizarea cheltuielilor privind impozitul pe venit

Exemplul 16. În anul 201X, o entitate a obţinut venit impozabil în sumă de 850 000 lei. Cota impozitului pe venit stabilită în Codul fiscal pentru anul 201X constituie 12% din venitul impozabil.  

Conform datelor din exemplu, în luna decembrie 201X, entitatea contabilizează impozitul pe venit calculat în sumă de 102 000 lei (850 000 lei x 12%) ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente.


»»  Reflectarea la cheltuieli de distribuire a reducerilor de preț la mărfurile vîndute în perioadele de gestiune precedente

Exemplul 12. În luna decembrie 201X, o entitate a vîndut cumpărătorului 3 seturi de mobilă la preţul unitar de 40 000 lei. Venitul din vînzări constituie 120 000 lei (3 seturi x 40 000 lei), iar costul mobilei vîndute - 90 000 lei. În contractul încheiat între entitatea-vînzător şi entitatea-cumpărător sînt prevăzute reduceri de preţ în mărime de 10%, dacă achitarea va avea loc în termen de 10 zile de la data livrării. La 4 ianuarie 201X+1, cumpărătorul a achitat suma de 108 000 lei, beneficiind de reducerea prevăzută de contract în mărime de 12 000 lei (120 000 lei x 10%).

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în decembrie 201X:
- valoarea de vînzare a mobilei în sumă de 120 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- costul mobilei vîndute în sumă de 90 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
în ianuarie 201X+1:
- încasarea creanţei în sumă de 108 000 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- reducerea de preţ acordată pentru mobila vîndută în sumă de 12 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a creanţelor comerciale.


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.