Prima   |  Informaţii utile  |  Exemple din SNC  |  SNC „CONTRACTE DE CONSTRUCŢII”

»»  Contractele de construcţie cu unul sau mai mulţi beneficiari tratate ca un singur contract

Exemplul 1. O entitate-antreprenor a încheiat trei contracte în vederea construirii unei secţii de producţie, a unei cazangerii şi a unui bloc administrativ.
Contractele au fost negociate într-un singur pachet, cu marja globală a profitului de 10%. Proiectul de construcţie a obiectelor va fi elaborat de aceeaşi entitate, iar perioada de execuţie a contractelor este de 2 ani.

În baza datelor din exemplu, cele trei contracte vor fi tratate ca un singur contract de construcţie.


»»  Tratarea lucrărilor de construcţie aferente unui activ conex ca un contract separat

Exemplul 2. Un antreprenor în luna februarie 201X a încheiat un contract pe 2 ani pentru construirea unui bloc locativ cu preţul contractual de 35 000 000 lei. În luna octombrie a aceluiaşi an beneficiarul a decis să construiască, lîngă blocul locativ, un garaj, preţul acestuia fiind de 2 000 000 lei. Din acest motiv părţile au acceptat modificarea contractului iniţial.

În baza datelor din exemplu, construirea garajului se deosebeşte de cea a blocului locativ şi din aceste considerente se tratează ca contract separat.


»»  Recunoașterea venitului din modificările contractului

Exemplul 3. Un antreprenor a încheiat, pe o perioadă de 2 ani, un contract pentru construirea unei clădiri în valoare de 6 200 000 lei. La începutul anului doi beneficiarul a solicitat antreprenorului să înlocuiască materialele prevăzute pentru finisarea clădirii. Valoarea contractuală a modificării acceptată de antreprenor şi recuperabilă de către beneficiar constituie 800 000 lei.

În baza datelor din exemplu, suma totală a venitului contractual va fi majorată şi va constitui 7 000 000 lei (6 200 000 lei + 800 000 lei). Venitul aferent modificării se va include în valoarea contractului în perioada executării lucrărilor corespunzătoare.


»»  Recunoașterea venitului din reclamaţii

Exemplul 4. Un antreprenor a încheiat un contract pentru construirea unei clădiri pe o durată de 2 ani în valoare de 4 800 000 lei. Costurile de deviz aferente contractului constituie 3 900 000 lei. În procesul executării lucrărilor antreprenorul a depistat în proiectul respectiv o eroare a cărei corectare necesită costuri suplimentare în sumă de 130 000 lei. În legătură cu aceasta antreprenorul a înaintat o reclamaţie beneficiarului, care a fost recunoscută de către acesta. Norma profitului constituie 20% sau 26 000 lei (130 000 lei x 0,2).

În baza datelor din exemplu, antreprenorul va recunoaşte venitul din reclamaţie în mărime de 156 000 lei (130 000 lei + 26 000 lei) ca venit contractual, iar costurile suportate efectiv în sumă de 130 000 lei - drept costuri contractuale. Suma totală a venitului contractual constituie 4 956 000 lei (4 800 000 lei + 156 000 lei), iar suma totală a costurilor contractuale - 4 030 000 lei (3 900 000 lei + 130 000 lei).


»»  Recunoașterea venitului sub formă de prime de stimulare

Exemplul 5. Un antreprenor a încheiat, pe o perioadă de 5 ani, un contract pentru construirea unui depozit în valoare de 7 000 000 lei. Contractul prevede o plată suplimentară în mărime de 0,03% din valoarea contractului pentru fiecare zi de finalizare înainte de termen a acestuia. Antreprenorul a finalizat construcţia cu 60 de zile înainte de termenul stabilit.

În baza datelor din exemplu, venitul sub formă de prime de stimulare constituie 126 000 lei (7 000 000 lei x 60 x 0,0003) şi se recunoaşte ca venit contractual, iar suma totală a venitului contractual - 7 126 000 lei (7 000 000 lei + 126 000 lei).


»»  Diminuarea costurilor directe contractuale cu valoarea activelor vîndute

Exemplul 6. În luna octombrie 201X, după finalizarea contractului privind construirea depozitului, antreprenorul a vîndut un echipament care poate fi utilizat numai la executarea lucrărilor de construcţie a obiectului dat. Valoarea de vînzare a constituit 6 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în luna octombrie 201X antreprenorul va înregistra valoarea echipamentului vîndut în sumă de 6 000 lei - ca majorare a creanţelor şi diminuare a costurilor contractuale.


»»  Repartizarea pe contracte concrete a costurilor efective de exploatare a maşinilor şi mecanismelor utilizate la executarea mai multor contracte

Exemplul 7. Un antreprenor execută două contracte - „A" şi „B". În luna septembrie 201X costurile efective de exploatare a maşinilor şi mecanismelor pentru grupul „tractoare-buldozere" au constituit 50 000 lei. Conform politicilor contabile costurile de exploatare se repartizează pe contracte proporţional numărului efectiv de maşină-ore - 530, care constituie pentru contractul „A" - 300, iar „B" - 230.
Repartizarea costurilor efective de exploatare a maşinilor şi mecanismelor este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1

Repartizarea costurilor efective de exploatare a maşinilor şi mecanismelor

Contracte de construcţie

Numărul efectiv de maşină-ore

Costul unei maşină-ore, lei

Costurile efective de exploatare a maşinilor şi mecanismelor, lei

1

2

3

4 = 2 x 3

„A"

300

94,34

28 302

„B"

230

94,34

21 698

Total

530

94,34

50 000

Costurile efective ale unei maşină-ore se determină ca raport dintre costurile totale efective de exploatare a maşinilor şi mecanismelor pentru grupul „tractoare-buldozere" şi numărul total de maşină-ore lucrate, care este egal cu 94,34 lei (50 000 lei : 530 maşină-ore).
În baza datelor din exemplu, în luna septembrie 201X antreprenorul va reflecta repartizarea costurilor efective de exploatare a maşinilor şi mecanismelor repartizate - ca majorare a costurilor contractuale şi diminuare a costurilor de exploatare a maşinilor şi mecanismelor aferente contractelor:
- „A" - 28 302 lei;
- „B" - 21 698 lei.


»»  Repartizarea costurilor efective de regie recuperabile între mai multe contracte

Exemplul 8. Un antreprenor execută două contracte - „A" şi „B". În luna septembrie 201X costurile efective de regie ale construcţiei au constituit 350 000 lei. Politicile contabile prevăd repartizarea costurilor efective de regie ale construcţiei în baza costurilor de regie recuperabile de beneficiari conform sumei acestora prevăzute în devizul de cheltuieli contractuale, care constituie pentru contractul „A" - 220 000 lei, iar pentru contractul „B" - 140 000 lei.
Calculul repartizării costurilor efective de regie recuperabile este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Repartizarea costurilor efective de regie recuperabile

Contracte de construcţie

Costurile de regie prevăzute în devizul de cheltuieli contractuale, lei

Coeficientul de repartizare

Costurile efective de regie, lei

1

2

3

4 = 2 x 3

„A"

220 000

0,97222

213 889

„B"

140 000

0,97222

136 111

Total

360 000

x

350 000

Coeficientul de repartizare se determină ca raport dintre mărimea totală a costurilor efective de regie ale construcţiei şi mărimea totală a costurilor de regie ale construcţiei recuperate de către beneficiari conform sumelor prevăzute în devizul de cheltuieli contractuale în perioada de gestiune, care este egal cu 0,97222 (350 000 lei : 360 000 lei).
În baza datelor din exemplu, în luna septembrie 201X antreprenorul reflectă costurile efective de regie repartizate - ca majorare a costurilor contractuale şi diminuare a costurilor de regie aferente contractelor „A" în sumă de 213 888 lei şi „B" în sumă de 136 112 lei.


»»  Contabilizarea costurilor precontractuale

Exemplul 9. Un antreprenor în luna septembrie 201X a suportat cheltuieli de reprezentare şi de deplasare legate de încheierea contractului în sumă de 30 000 lei, care au fost înregistrate la cheltuieli anticipate curente. Contractul cu durata de 2 ani a fost încheiat în luna octombrie 201X.
Politicile contabile a antreprenorului prevăd includerea costurilor precontractuale integral în costurile contractuale în perioada de raportare financiară în care a fost încheiat contractul.
În acest caz, costurile precontractuale în sumă de 30 000 lei vor fi incluse în costul contractului respectiv în anul 201X.

În baza datelor din exemplu, costurile precontractuale în sumă de 30 000 lei se contabilizează în anul 201X ca majorare a costurilor contractuale şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.


»»  Includerea costurilor precontractuale în costurile contractuale ale perioadelor viitoare

Exemplul 10. Un antreprenor în luna noiembrie 201X a suportat cheltuieli de reprezentare şi de deplasare legate de încheierea contractului în sumă de 40 000 lei. Contractul a fost încheiat în luna ianuarie 201X+1. Politicile contabile a antreprenorului prevăd includerea costurilor precontractuale integral în costurile contractuale în perioada de gestiune în care a fost încheiat contractul.
În acest caz, suma costurilor precontractuale în mărime de 40 000 lei va fi inclusă în costul contractului respectiv în anul 201X+1.

În baza datelor din exemplu, costurile contractuale în sumă de 40 000 lei se contabilizează în anul 201X+1 ca majorare a costurilor contractuale şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.


»»  Recunoașterea ca cheltuieli curente a perioadei de gestiune a costurilor precontractuale în cazul ne închierii contractului

Exemplul 11. Un antreprenor în luna noiembrie 201X a suportat cheltuieli de reprezentare, deplasare şi a achitat taxa de participare la licitaţie în sumă de 20 000 lei. Contractul nu a fost încheiat din motivul că antreprenorul nu a cîştigat licitaţia.
În acest caz, costurile precontractuale în sumă de 20 000 lei vor fi recunoscute ca cheltuieli curente în anul 201X.

În baza datelor din exemplu, costurile precontractuale în sumă de 20 000 lei se contabilizează în anul 201X ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.


»»  Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor contractuale dacă contractul de construcţie a fost executat într-o singură perioadă de gestiune

Exemplul 12. Un antreprenor în luna februarie 201X a încheiat un contract cu preţ fix care prevede construcţia unei clădiri în valoare de 1 200 000 lei. Lucrările de construcţie au fost executate pe parcursul a 9 luni (martie - noiembrie 201X) şi confirmate de către beneficiar. Costurile contractuale conform devizului de cheltuieli au constituit 930 000 lei, iar cele efective - 980 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în luna noiembrie 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 1 200 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a venitului din vînzări;
- costurile contractuale efective în sumă de 980 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.


»»  Recunoaşterea venitului în baza volumului lucrărilor executate efectiv la data raportării în cazul unui contract cu preţ fix

Exemplul 13. În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract cu preţ fix pe un termen de 4 ani care prevede construirea unei clădiri în valoare de 10 000 000 lei. Conform politicilor contabile a antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc în funcţie de stadiul de execuţie a contractului, utilizînd varianta volumului lucrărilor executate efectiv şi confirmate de beneficiar. Volumul lucrărilor executate în anul 201X şi confirmate de către beneficiar constituie 3 600 000 lei, iar costurile acestora - 2 800 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 3 600 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a venitului din vînzări;
- costurile contractuale în sumă de 2 800 000 lei - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.


»»  Determinarea și reflectarea venitului în cazul unui contract „cost plus”

Exemplul 14. În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract „cost plus" pe o durată de 3 ani care prevede construirea unui pod. Conform contractului, beneficiarul îi recuperează antreprenorului anual costurile efective şi o recompensă suplimentară în mărime de 10% din suma costurilor efective. Conform politicilor contabile ale antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc în funcţie de stadiul de execuţie al contractului, utilizînd varianta volumului lucrărilor executate efectiv şi confirmate de beneficiar. În anul 201X antreprenorul a suportat costuri efective în sumă de 10 500 000 lei, recompensa suplimentară constituind 1 050 000 lei (10 500 000 lei x 0,1).

În baza datelor din exemplu, în anul 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 11 550 000 lei (10 500 000 lei + 1 050 000 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a venitului din vînzări;
- costurile contractuale în sumă de 10 500 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.


»»  Recunoaşterea venitului conform variantei gradului de finalizare a volumului fizic al unei părţi din lucrările contractuale

Exemplul 15. În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract cu preţ fix pe o durată de 2 ani care prevede construirea unui apeduct cu lungimea de 150 km şi valoarea de 12 500 000 lei. Conform politicilor contabile a antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc în funcţie de stadiul de executare al contractului, utilizînd varianta gradului de finalizare a volumului fizic al lucrărilor contractuale. La finele anului 201X volumul fizic al lucrărilor efectuate constituie 90 km, iar gradul de finalizare a lucrărilor - 60% (90 km : 150 km x 100). Costurile lucrărilor executate constituie 6 750 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 7 500 000 lei (12 500 000 lei x 0,6) - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi a venitului din vînzări;
- decontarea costurilor efective aferente contractului de construcţie în sumă de 6 750 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.


»»  Contabilizarea costurilor contractuale care nu vor fi recuperate de către beneficiar

Exemplul 16. Un antreprenor în luna martie 201X a încheiat un contract cu preţ fix pe o perioadă de 15 luni care prevede construirea unui pod în valoare de 20 000 000 lei, devizul de cheltuieli fiind de 18 000 000 lei. În luna aprilie 201X antreprenorul a efectuat lucrări, costurile efective ale cărora au constituit 250 000 lei, care nu au fost confirmate de către beneficiar din motivul nerespectării tehnologiei procesului de construcţie. Din această cauză beneficiarul a înaintat o pretenţie antreprenorului şi contractul a fost reziliat.

În baza datelor din exemplu, în luna decembrie 201X antreprenorul va contabiliza costurile nerecuperate în sumă de 250 000 lei - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a costurilor activităţii de bază.


»»  Decontarea creanţelor compromise pe seama provizioanelor constituite

Exemplul 17. Un antreprenor a recunoscut venitul contractual din lucrările executate la construcţia unui bloc locativ în situaţia de profit şi pierdere pe anul 201X în sumă de 1 300 000 lei, din care în anul 201X+1 a rămas ca creanţă neachitată în sumă de 100 000 lei. Neachitarea a fost cauzată de depistarea unei erori în devizul de cheltuieli a contractului de construcţie, care a fost recunoscută de către antreprenor. În politicile contabile a antreprenorului este prevăzut, că creanţele compromise se decontează pe seama provizioanelor constituite.

În baza datelor din exemplu, în anul 201X+1 antreprenorul va contabiliza suma de 100 000 lei - ca diminuare concomitentă a provizioanelor şi a creanţei.


»»  Determinarea veniturilor şi cheltuielilor contractuale în baza metodei stadiului de execuţie a contractului (varianta „cost-la-cost”)

Date iniţiale: În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract cu preţ fix pe o perioadă de 3 ani care prevede construirea unui bloc de locuit în valoare de 16 200 000 lei. Mărimea iniţială a costurilor contractuale de deviz constituie 15 100 000 lei.
La 1 iulie 201X+1 antreprenorul şi beneficiarul au convenit asupra unor modificări în contract care prevăd finisarea faţadei cu alte materiale, fapt ce conduce la majorarea veniturilor contractuale cu 300 000 lei, iar a costurilor contractuale de deviz - cu 240 000 lei.
Conform politicilor contabile a antreprenorului, veniturile şi cheltuielile contractuale se determină la finele fiecărei perioade de gestiune.

Informaţia privind executarea contractului de construcţie în fiecare an şi calculul procentului de execuţie a contractului este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1

Calculul procentului de execuţie a contractului

Nr. crt.

Indicatori

Anul 201X

Anul 201X+1

Anul 201X+2

1

2

3

4

5

1.

Valoarea totală a contractului, lei

16 200 000

16 500 000

16 500 000

2.

Costuri contractuale curente suportate efectiv, lei

5 981 000

5 682 000

3 677 000

3.

Costuri contractuale cumulative suportate efectiv pînă la data raportării, lei

5 981 000

11 663 000

15 340 000

4.

Costuri contractuale totale estimate, lei

15 100 000

15 340 000

15 340 000

5.

Procentul de executare a contractului, % (rd. 3 : rd. 4 x 100%)

39,61

76,03

100

Cheltuielile, veniturile şi profitul (pierderea) contractuale se recunosc în perioadele de gestiune respective astfel:
- cheltuielile contractuale - la suma costurilor suportate în procesul executării contractului;
- veniturile contractuale - ca diferenţa dintre totalul veniturilor contractuale constatate în toate perioadele de gestiune, inclusiv în cea curentă, şi veniturile contractuale recunoscute în perioadele de gestiune precedente;
- rezultatul financiar (profit/pierdere) al executării contractului se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile contractuale recunoscute.
Calculul indicatorilor nominalizaţi, ţinînd cont de datele iniţiale şi rezultatele calculelor din tabelul 1, este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Calculul veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului financiar (profitului/pierderii)

Indicatori

Valoarea totală a contractului, lei

Procentul de executare a contractului, %

Venituri, cheltuieli şi rezultatul financiar, lei

la data raportării cu total cumulativ de la începutul executării contractului

recunoscute în anii precedenţi

recunoscute în perioada de raportare

1

2

3

4 = 2 x 3 : 100

5

6 = 4 - 5

Anul 201X

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 200 000
-
-

39,61
-
-

6 416 820
5 981 000
435 820

-
-
-

6 416 820
5 981 000
435 820

Anul 201X+1

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 500 000
-
-

76,03
-
-

12 544 950
11 663 000
881 950

6 416 820
5 981 000
435 820

6 128 130
5 682 000
446 130

Anul 201X+2

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 500 000
-
-

100,00
-
-

16 500 000
15 340 000
1 160 000

12 544 950
11 663 000
881 950

3 955 050
3 677 000
278 050

În anul 201X veniturile recunoscute se determină prin înmulţirea valorii totale a contractului cu procentul de execuţie a contractului şi constituie 6 416 820 lei (16 200 000 lei x 0,3961). Cheltuielile contractuale se recunosc în mărimea costurilor contractuale suportate efectiv la data întocmirii situaţiei de profit şi pierdere şi sînt egale cu 5 981 000 lei. Profitul se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile contractuale recunoscute şi constituie 435 820 lei (6 416 820 lei - 5 981 000 lei).

În anul 201X+1 totalul veniturilor contractuale de la începutul executării contractului constituie 12 544 950 lei (16 500 000 lei x 0,7603). Veniturile contractuale recunoscute în acest an se determină ca diferenţa dintre totalul cumulativ al veniturilor contractuale în cursul a doi ani şi veniturile contractuale recunoscute în anul 201X, fiind egale cu 6 128 130 lei (12 544 950 lei - 6 416 820 lei).

Cheltuielile contractuale recunoscute în anul 201X+1 se determină ca diferenţa dintre totalul cumulativ al costurilor contractuale efectiv suportate în cursul a doi ani şi costurile contractuale recunoscute în anul 201X şi constituie 5 682 000 lei (11 663 000 lei - 5 981 000 lei). Profitul recunoscut în acest an este egal cu 446 130 lei (6 128 130 lei - 5 682 000 lei) sau (881 950 lei - 435 820 lei).

În anul 201X+2 totalul veniturilor contractuale de la începutul executării contractului constituie 16 500 000 lei. Veniturile contractuale recunoscute în acest an sînt egale cu 3 955 050 lei (16 500 000 lei - 12 544 950 lei), cheltuielile contractuale recunoscute - 3 677 000 lei (15 340 000 lei - 11 663 000 lei), iar profitul recunoscut - 278 050 lei (3 955 050 lei - 3 677 000 lei) sau (1 160 000 lei - 881 950 lei).


© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.